Ambulant akuttfunksjon i psykiatri i Nordhordland

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 09.08.10 - 30.06.13

Prosjektresultater

Evalueringen viste at prosjektet ga økt tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten i psykiatri i Nordhordland. Vaktpsykologen ble i gjennomsnitt kontaktet 1-1,5 ganger per uke, noe som tilsvarer ca. 2 henvendelser per 1000 innbyggere per år. Prosjektet ga økt grad av rett tiltak på rett nivå til rett tid, hovedsakelig i form av at flere pasienter fikk tilbud om oppfølging på DPS-nivå. Behovet for tvangsinnleggelser eller innleggelser i psykiatrisk sykehus ble ikke redusert. Prosjektet hadde stor verdi for alle involverte og ble godt mottatt. Det ga økt kvalitet på akuttvurderingene og stor læringsverdi for legevaktleger og –sykepleiere.

Om prosjektet

Primo mars 2010 startet Bjørgvin distriktpsykiatriske senter, avdeling Nordhordland (DPS) et prosjekt som skulle gi økt tilgjengelighet til den lokale voksenpsykiatriske spesialisthelsetjenesten ut over ordinær arbeidstid. Prosjektet er et samarbeid med Nordhordland interkommunale legevakt (NLV) og består i at vakthavende lege ved NLV har mulighet til å konferere med psykologspesialist ved DPS ved tvil om håndtering av psykiatriske problemstillinger. Psykologspesialistene ved DPS inngår i en ambulant beredskapsordning i tidsrommene 16.00-23.00 på hverdager og 12.00-20.00 alle helg- og helligdager.

Pasienten vurderes først av legevaktlege, som ved behov kontakter vaktpsykologen. Vaktpsykologen kan så velge å gi råd på telefon, rykke ut for å snakke med pasienten akutt, gi tilbud om oppfølging i poliklinikken førstkommende virkedag eller akuttinnleggelse på DPS-nivå. De siste seks månedene av evalueringsperioden kunne også psykologen gi tilbud om tett oppfølging i hjemmet ved sykepleiere i et nyoppstartet akutt ambulant team. Psykologen kunne også formidle kontakt med psykiater i bakvakt for hjelp til optimal medisinering av pasienten.

Evalueringen av prosjektet ble utført som aksjonsforskning, og bygde på registrering av alle kontakter og intervjuer med involverte parter gjennom de 3 første prosjektårene. Rapporten ble publisert i 2013.

 

Publikasjoner

Rapporter

Alle rapporter