Årsstatistikk – regningskort fra legevakt

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: fra 02.03.09

Prosjektresultater

Niende rapport fra Nklm kom i 2017, med data fra 2016. Rapporten viser blant annet at:

  • Det var knapt 2 millioner legevaktkontakter i 2016. Konsultasjonstallet er relativt stabilt, men antall telefonkontakter har vært sterkt økende. Reduksjonen i antall sykebesøk sy-nes å stagnere.
  • I 2016 ble 20,8 % av alle legevaktkonsultasjo-nene utført av spesialister i allmennmedisin.
  • Om en ser bort fra uidentifiserte vaktleger, ut-førte fastleger 62,6 % av alt legevaktarbeidet. 
  • Kontakter mellom legevakt og pleie- og om-sorgstjenesten er hyppigst i små kommuner. Fastleger og spesialister i allmennmedisin har oftere slik kontakt enn andre vaktleger

 

Om prosjektet

Hensikten med dette prosjektet er å gjøre en samlet analyse av alle regningskort som legene sender inn fra legevakt i løpet av ett år. Det er utarbeidet en mal som brukes til årlig rapportering med data fra foregående år. HELFO leverer datafiler som inneholder opplysninger om samtlige regningskort som er levert fra legevakt i løpet av året. Vi får opplysninger om legene (kjønn, alder, praksiskommune og fastlege/annen lege), pasientene (kjønn, alder, bostedskommune) og kontaktdata (tidspunkt, diagnoser, takster).

Nklm finansierer prosjektet. Hogne Sandvik er prosjektleder, og Steinar Hunskår deltar også.

 

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

Alle rapporter

Personer

Forskningstema

cp: 2019-12-04 11:17:18