Barns bruk av legevakt og fastlege

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin)

Om prosjektet

Barn i Norge er blant de friskeste som har levd, både i globalt og historisk perspektiv. Likevel er små barn den aldersgruppen som står for klart flest kontakter med den kommunale legevakttjenesten. Antageligvis dreier de fleste av disse kontaktene seg om vanlige og ufarlige helseproblemer.

Rask og god tilgang til nødvendig helsehjelp ved potensielt akutt alvorlig sykdom er en prioritet i det norske helsevesenet. Det kan imidlertid stilles spørsmål til hvordan symptomer og plager som er vanlige og ufarlige kan ivaretas med mest mulig hensiktsmessig ressursbruk.

Kunnskapen om bruk av legevakt og fastlege blant barn, og hva som kjennetegner bruken, er i dag mangelfull. Hensikten med dette prosjektet er å skaffe ny kunnskap om denne gruppens bruk av helsetjeneste. Dette skal belyses gjennom epidemiologiske tverrsnitts- og oppfølgingsstudier av to ulike datamaterialer.

I første del av prosjektet skal vi undersøke kontaktårsak, hastegrad og håndteringsform for alle henvendelser som gjelder barn ved utvalgte legevakter (Vakttårnprosjektet) i årene 2014–2016.

I andre del av prosjektet skal vi gjennom kobling av registerdata analysere alle barnekontakter hos fastlege og kommunal legevakttjeneste for barn i årene 2012, 2014, 2016 og 2018. Vi skal se på variasjoner i bruk av fastlege og legevakt, og sammenheng med bruk av spesialisthelsetjeneste. Videre skal vi analysere hvorvidt geografiske og sosiodemografiske forhold koblet til foreldre kan forklare ulik bruk av fastlege og legevakt.

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra Allmennmedisinsk forskningsfond. Silje Foldøy Furu er prosjektleder. Øystein Hetlevik er hovedveileder, og Steinar Hunskår og Tone Morken biveiledere. Guttorm Raknes er samarbeidspartner i første del av prosjektet som skal baseres på data fra Vakttårnprosjektet. Jesper Blinkenberg er samarbeidspartner i andre del av prosjektet som skal baseres på data innhentet i forbindelse med hans prosjekt «Bruk av helsetjenester, henvisninger og innleggelser».

Personer

cp: 2018-09-19 14:18:05