Beredskapssituasjonen ved norske overgrepsmottak

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 14.11.11 - 11.05.12

Prosjektresultater

Bakgrunn: Helsedirektoratet ba i november 2011 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin om å gjennomføre en kartlegging av beredskapssituasjonen ved landets 23 overgrepsmottak. Bakgrunnen for henvendelsen var et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om beredskapen ved overgrepsmottakene etter omfattende medieoppslag om overfallsvoldtekter, og om lang ventetid ved enkelte mottak.

Materiale og metode: Undersøkelsen ble gjennomført ved telefonintervju med ledelsen ved samtlige mottak.

Resultater: Det er for lite administrative og faglige ressurser knyttet til et flertall av mottakene. Beredskapssituasjonen er slik at en ved mange av landets mottak ikke har en kontinuerlig vaktordning og tjenesteplan. Nklm mener at det ikke lenger kan anses faglig forsvarlig å basere seg på frivillige, ubetalte ordninger, der en risikerer at en ikke får etablert en mottakssamtale og undersøkelse innen rimelig tid. En firedel har vaktordninger som gjør at pasienten kan gis umiddelbar undersøkelse og behandling. Ventetiden for de fleste andre mottakene synes akseptabel. Mottakene har i stor grad tilfredsstillende lokaliteter. Sykepleierne ved mottakene har i stor grad gjennomført tilgjengelige kompetansetilbud. For legene hadde mottakene ikke samme kompetansekrav, og færre leger hadde gjennomført kurs.

Konklusjon: Det bør vurderes å gi sentrale føringer for hva som anses som nødvendig og tilstrekkelig kompetanse for arbeid i overgrepsmottak. Undersøkelsen avdekket synspunkter som indikerer at mange overgrepsmottak sliter med å holde virksomheten tilfredsstillende i gang, både faglig og økonomisk.

Om prosjektet

Helsedirektoratet ba i november 2011 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin om å gjennomføre en kartlegging av beredskapssituasjonen ved landets 23 overgrepsmottak. Bakgrunnen for henvendelsen var et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om beredskapen ved overgrepsmottakene etter omfattende medieoppslag om overfallsvoldtekter, og om lang ventetid ved enkelte mottak. I HODs henvendelse ble det bedt om en snarlig kartlegging av samtlige av landets mottak, med fokus på følgende problemstillinger: 

  • Hvor mange/hvilke overgrepsmottak har døgnbemanning, jf. Anbefalingene i veileder IS-1457?
  • Hva slags vaktordninger har mottakene – er de bemannet med kontinuerlig tilstedevakt og/eller har de bakvakt som kan tilkalles ved behov?
  • Hvor lang ventetid har mottakene?
  • Varierer ventetiden mye f eks i forhold til hverdag/helg, tid på døgnet?
  • Er det slik at personer utsatt for seksuelle overgrep av og til blir sendt hjem og bedt om å komme tilbake dagen etter for en første undersøkelse? 
  • Har mottaket i tillegg til medisinsk personell, personell med kompetanse til å håndtere akutte psykososiale traumer?
  • Har mottaket lokaliteter som ivaretar den overgrepsutsatte i ventetiden?

Nklm valgte umiddelbart å prioritere oppdraget. Vi betraktet oppdraget som en viktig oppdatering for status ved overgrepsmottakene, og som en nødvendig basis for å kunne utforme robuste ordninger for beredskap og drift ved mottakene. Fokus for vår kartlegging var å besvare HODs spørsmål, med relativt kortfattede vurderinger og tolkninger av resultater.

Publikasjoner

Rapporter

Alle rapporter