Brystsmerter på legevakt

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 23.02.09 - 01.07.16

Prosjektresultater

Resultater fra delmål 1:

Data fra tre AMK sentraler ble samlet inn over en tre måneders periode i 2007. Dataene omfattet alle situasjoner som ble klassifisert som røde, eller akutte responser, ihht Norsk indeks for medisinsk nødhjelp.

 • 70 % av pasientene var ikke i en livstruende situasjon
 • I gruppen av ulykker utgjorde menn 61 %
 • Få av de 39 kapittlene i medisinsk indeks var brukt. A10 Brystsmerter var det mest brukte kapittelet (22 %)
 • ICPC-2 symptomkodene viste at kardiovaskulære, synkope/koma, respiratoriske og nevrologiske problemer var de mest hyppige

 

Resultater fra delmål 2:

Artikkelen konsentrerte seg om pasienter med brystsmerter fra delmål 1, hvor problemstillingene inkluderte alvorlightesgrad, ulike former for tiltak/behandling og hvor raskt de fikk hjelp.

 • Menn utgjorde flertallet av pasientene, og de var signifikant yngre enn kvinnene.
 • Halvparten av pasientene ble nådd av en ambulanse innen 13 minutter, 90% innen 30 minutter.
 • De fleste av pasientene med brystsmerter ble lagt inn på sykehus, men relativt få pasienter ble vurdert til å ha en alvorlig sykdom.

 

Resultater fra delmål 3:

Data ble hentet fra 100 strukturerte telefonintervjuer med leger ved fire samarbeidende legevakter kort tid etter en konsultasjon med en pasient med brystsmerter.

Hensikten var å undersøke hvordan legevaktsleger bruker diagnostiske verktøy og håndterer pasienter med brystsmerter, inkludert behandling og innleggelsesstrategi.

 • EKG er viktigste diagnostiske verktøy og ble brukt hos 92%
 • 24 pasienter ble kategorisert til høyeste hastegrad (rød), av disse ble 15 vurdert av legen til å være potensielt eller definitivt livstruende syke
 • 50 pasienter ble lagt inn på sykehus for videre utredning og behandling
 • Hos 43 av de innlagte pasientene mistenkte legevaktlegen iskemisk hjertesykdom (kransåresykdom) som årsak til smertene

 

 

Om prosjektet

Ph.d.-prosjektet ”Brystsmerter på legevakt” skal gi en forståelse og klinisk beskrivelse av symptomet ”brystsmerte” på legevakt, med særlig fokus på diagnostisering og legens håndtering av pasienter med brystsmerter.

Prosjektet består av tre delmål:

Delmål I og II: De to første stammer fra et prosjekt med tre mnd prospektiv registrering av hendelser klassifisert i kategorien "rød respons" ved tre utvalgte AMK-sentraler. Dataregistrering til delmål I og II ble gjennomført fra 1.okt. til 31.des. 2007. Formålet er å gi informasjon og en epidemiologisk oversikt over medisinske nødssituasjoner utenfor sykehus generelt, og symptomet brystsmerte spesielt.

Artikkel fra delmål I ble publisert i Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine (SJTREM) februar 2010.

Artikkel fra delmål II ble publisert i BMC Emerg Med. 2011. Jul 21;11(1):9. Studien konsentrerte seg om pasienter med brystsmerter, hvor problemstillingene inkluderte alvorlightesgrad, ulike former for tiltak/behandling og hvor raskt de fikk hjelp. Menn utgjorde flertallet av pasientene, og de var signifikant yngre enn kvinnene. Halvparten av pasientene ble nådd av en ambulanse innen 13 minutter, 90% innen 30 minutter. De fleste av pasientene med brystsmerter ble lagt inn på sykehus, men relativt få pasienter ble vurdert til å ha en alvorlig sykdom.

Delmål III: Det siste delmålet utgår fra en prospektiv observasjonsstudie som innebærer både innhenting av data fra journalnotater fra samarbeidende legevakter, samt strukturerte telefonintervju (kvantitativ metode i form av spørsmål med kategoriserte svaralternativ) med legevaktlegen i etterkant av konsultasjonen. Intervjuene omhandler blant annet diagnostisk tankegang og hvilke faktorer som lå til grunn for legens vurdering av aktuelle tiltak (behandling/innleggelse) hos den enkelte pasient, og brystsmertepasienter generelt. 100 leger med 100 unike pasienter ble inkludert.

Første artikkel fra delmål III ble publisert i BMC Family Practice i 2014 (Burman RA, Zakariassen E, Hunskaar S. Management of chest pain – A prospective study from Norwegian out-of-hours primary care. BMC Family Practice 2014, 15:51). Artikkelen omhandlet bruk av diagnostisk verktøy og legenes håndtering av pasienter med brystsmerter, inkludert hva de trodde pasientene feilte og hvorvidt de ble lagt inn på sykehuset eller ikke. Studien viste at EKG ble tatt i 92 % av tilfellene. 24 pasienter ble vurdert til høyeste respons nivå (rød respons), og av disse ble 15 vurdert til å være mulig eller faktisk livstruende syke. 50 pasienter ble lagt inn på sykehuset, av disse ble det mistenkt hjertesykdom hos 43. Muskel/skjelettsykdom var nest hyppigste årsak til brystsmerte i studien.
Siste artikkel fra delmål III er sendt inn til fagfellevurdering ved et internasjonalt tidsskrift høsten 2014. Denne artikkelen omhandler legenes diagnostiske tankegang, toleranse for risiko og hva som styrer deres valg rundt innleggelse eller ikke. Det er plan om innlevering av ph.d.-avhandlingen våren 2015.
Prosjektet finansieres av Nklm med delfinansiering fra Allmennmedisinsk forskningsfond. Erik Zakariassen og Steinar Hunskår deltar også i prosjektet.

 

 

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler
cp: 2019-12-04 11:16:12