Diagnostisk utstyr ved norske legevakter

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: fra 01.09.06

Prosjektresultater

Første artikkel publisert 2009:

 • Norske legevakter disponerer i stor grad utstyret sammen med fastlegekontorer.
 • Samlokaliserte legevakter er bredere utstyrt enn frittstående legevakter.
 • Ved samlokaliserte legevakter utføres kvalitetskontroll av laboratorieutstyr hyppigst av legekontorets personell, mens vaktlegen ofte utfører analysene.
 • Leger øver sjeldnere på avansert hjerte-lunge-redning ved store frittstående legevakter enn ved mindre samlokaliserte legevakter.

Andre artikkel publisert 2012:

 • CRP er den hyppigst brukte laboratorietesten på norske legevakter, spesielt ved infeksjoner, luftveissykdom og undersøkelse av små barn.
 • Yngre leger bruker testen hyppigere enn eldre leger, dette reflekterer sannsynligvis klinisk erfaring.
 • Sentralisering av legevakter medfører høyere bruk av laboratorietester. Fremtidig forskning trengs for å studere den kliniske relevansen av denne utstrakte bruken av CRP i primærhelsetjenesten.

Tredje artikkel publisert 2015:

 • Hurtigtesten CRP brukes svært hyppig i primærhelsetjenesten, og alle fastleger bruker den hyppigere på legevakt enn i fastlegepraksis.
 • Fastleger som bruker CRP hyppigst på dagtid har også høyest bruk på legevakt.
 • Yngre leger med mange legevaktkonsultasjoner har signifikant høyere bruk av CRP på legevakt.
 • De store forskjellene i bruken av CRP mellom fastleger på legevakt kan ikke forklares ut fra ulike diagnoser.

Fjerde artikkel publisert i 2016:

 • CRP brukes i utstrakt grad på barn ved norske legevakter, spesielt når barnet har høy feber eller foreldrene vurderer at barnet har en alvorlig infeksjon.

 • CRP screening av alle barn med feber og/eller symptomer fra respirasjonssystemet vil ikke redusere forskrivningen av antibiotika.

Om prosjektet

Prosjekteder Steinar Hunskår. Ph.d.-kandidat Ingrid Keilegavlen Rebnord. Prosjetmedarbeider Hogne Sandvik.

Første del av prosjektet var en spørreundersøkelse til alle norske legevakter for å kartlegge hvilket utstyr en har tilgjengelig for diagnostikk og behandling, laboratorietester og kvalitetskontroll av tester og utstyr. Artikkel ble publisert i Tidsskrift for Den Norske Legeforening i 2009:

Rebnord IK, Thue G, Hunskar S: Equipment for diagnostics, laboratory analyses and treatment in out-of-hours services. Tidsskr Nor Laegeforen. 2009 May 14;129(10):987-90.

Andre del av prosjektet var å kartlegge omfanget av bruken laboratoristester ved legevakter  og i fastlegepraksis  ved hjelp av data fra Helfo. Artikkel ble publisert i juni 2012 og november 2015:

Rebnord IK, Sandvik H, Hunskår S. Use of laboratory tests in out-of-hours services in Norway. Scandinavian Journal of Primary Health Care, Vol 30, 76-80, 2012.

Rebnord IK, Hunskår S, Gjesdal S, Hetlevik Ø. Point-of-care testing with CRP in primary care: a registry-based observational study from Norway. BMC Fam Pract. 2015 Nov 19;16(1):170.

Tredje del av prosjektet er en randomisert kontrollert studie som startet i 2013: "Barn med feber og luftveissymptom på legevakt". Studien evaluere hvilken effekt CRP-testing på barn før konsultasjon har på antibiotikaforskrivning og innleggelsesrate på norske legevakter med lav prevalens av alvorlige infeksjoner.  Vi vil også framskaffe ny kunnskap om hvilke symptom og kliniske funn/laboratoriefunn som er sterkest assosiert med behandlingskrevende infeksjoner.

Datainnsamling utført ved ulike legevakter og Kveldspoliklinikken ved Barneklinikken Haukeland sjukehus på høst og vinter 2014 og 2015.

Første artikkel fra denne studien ble publisert i mai 2016:

Rebnord IK, Sandvik H, Batman Mjelle A, Hunskaar S. Out-of-hours antibiotic prescription after screening with C reactive protein: a randomised controlled study. BMJ Open. 2016;6(5):e011231. PubMed PMID: 27173814. Pubmed Central PMCID: PMC4874126. Epub 2016/05/14. eng.

Prosjektet er finansiert av Nklm og Allmennmedisinsk forskningsfond.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler
cp: 2019-12-04 11:15:24