Elektronisk læringsverktøy som supplerende læringsmetode for akuttmedisin tilpasset allmennleger og turnusleger - en pilot

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 01.01.10 - 31.12.11

Om prosjektet

Obligatoriske akuttmedisinkurs for allmennleger innføres fra og med 2012. Disse kursene er overlappende med innholdet i akuttmedisinkursene som tilbys alle turnusleger i kommunehelsetjenesten fylkesvis. Erfaring fra gjennomføring av akuttmedisinkurs for allmennleger og turnusleger, og erfaringer under utarbeidelsen av kursmalen for akuttmedisinkurs for allmennleger, peker på et stort behov for praktisk trening i akuttmedisinske prosedyrer. Vi ønsket derfor å ta i bruk elektroniske læringsressurser (e-læring) for å flytte noe av teoriundervisningen ut av akuttmedisinkursene, og frigjøre tid til praktisk trening.
 
E-læringsressursen ble utarbeidet i 2010–2011 og inneholder:

 

Teoripresentasjon:

Her presenteres faglig kjerneteori i akuttmedisin for allmennleger og turnusleger. Det er en blanding av tekst, bilder og videodemonstrasjoner. Hvilke temaer som tas med  er et strategisk utvalg fra malen for akuttmedisinkurs for allmennleger.

 

Kunnskapstester:

E-læringsressursen inneholder spørsmål og oppgaver slik at brukerne må jobbe aktivt med teorien i e-læringskurset, og de kan teste egne kunnskaper underveis. Det er også utarbeidet en test som kan brukes som obligatorisk pretest før oppmøtebaserte akuttmedisinkurs. Kursdeltakerne som består denne testen får kursbevis.
 
Obligatorisk elektronisk forkurs har vært forsøkt ved flere akuttmedisinkurs, med gode tilbakemeldiger. Spesialitetskomiteen har etter søknad godkjent forkurset som tre tellende timer som del av kurset.

E-læringsressursen er fritt til gjengelig på www.nakos.no. I tillegg til teoripresentasjon før oppmøtebaserte akuttmedisinkurs vil e-læringsressursen også være anvendelig for andre formål. Den kan brukes av kursdeltakerne til å repetere innholdet i kursene, eller av andre leger som ønsker å oppdatere seg i allmennmedisinsk akuttmedisin. Ved lokal tverrfaglig akuttmedisinsk trening kan verktøyet brukes som en kunnskapsressurs.
 
E-læringsressursen er like tilgjengelig over hele landet, og har således et distriktsmedisinsk fagpolitisk perspektiv, i tråd med kvalitetsstrategiens målsetting om lik tilgjengelighet uavhengig av geografi.
 
Prosjektet er omtalt i egen rapport, og i artikkel i Utposten nr 7, 2011.

 

Pilotprosjektet ble finansiert av:

  • Den norske legeforening v/Utdanningsfond I
  • Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)
  • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm)
  • Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 

Andre personer som deltar i prosjektet:

  • Helen Brandstorp, forsker ved NSDM og leder av NFAs referansegruppe for legevaktmedisin.
  • Eva Linnerud Nysether, Kompetanseavdelingen ved Ahus.
  • Boas Krøgh Nielsen, e-læringskoordinator Ahus.
  • Lars Didrik Flingtorp, NAKOS/Akuttklinikken/Oslo Universitetssykehus

 

E-læringsressursen er fritt til gjengelig på www.nakos.no.

Personer

Forskningstema