Etikk i legevakt

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 19.08.09 - 28.02.10

Prosjektresultater

Nytt opplag av "Etikk i legevaktarbeid" vil være klar høsten 2017. Pris per hefte er 40 kroner pluss frakt. Bestilling skjer ved å sende e-post til legevaktmedisin@uni.no.  

 

Prosjektet har ledet til følgende forskningsresultat:

"Etikk i legevaktarbeid. Et studiehefte fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin”, publisert i Nklms rapportserie som Rapport nr. 6-2010

og

Bærøe K, Norheim OF. Etikk i legevakt. Utposten 2010; 39 (3):36-40.

og

Bærøe K, Norheim OF. Mapping out structural features in clinical care calling for ethical sensitivity: A theoretical approach to promote ethical competence in healthcare personnel and clinical ethical support services (CESS). Bioethics 2011; 25 (7): 394-402. 

Om prosjektet

Kompetanseheving i etikk i legevakttjenesten

I kjølvannet av den såkalte ”ambulansesaken” i Sofienbergparken i august 2007, ble det stilt spørsmål om involvert helsepersonell ved sin håndtering av denne situasjonen bidro til forskjellsbehandling av pasienter. Dette aktualiserte behovet for å styrke den etiske kompetansen i helsetjenesten generelt, og i legevaktsarbeid spesielt.

Etter avtale med Helsedirektoratet besluttet Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) å lage en plan for ulike aktiviteter på området knyttet til legevaktfeltet spesielt.

Arbeidet ved Nklm har vært organisert gjennom to prosjekter, "Etikk i legevaktarbeid" og "Rus og legevakt - etisk refleksjon over konkret praksis".

Formålet med prosjektet "Etikk i legevakt" var å

  • utvikle undervisningsmateriell som vil kunne bidra til å styrke den etiske kompetansen til legevaktpersonell
  • bidra til anvendelsen av etisk teori spesifikt på legevaktfeltet
  • bidra til vitenskapelig publisering på feltet
  • bevisstgjøre ledere og nøkkelpersonell ved legevakter om behovet for fokus på etikk

Prosjektet har resultert i:

  • ”Etikk i legevaktarbeid. Et studiehefte fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.” Også publisert i Nklms rapportserie som Rapport nr. 6-2010
  • en forelesningsmodul
  • publisert artikkel i Utposten og i Bioethics
  • betydelig formidlingsaktivitet rettet mot legevakter, fastleger, turnusleger og utdanningsinstitusjoner

Studieheftet skal kunne fungere på en variert og fleksibel måte, tilpasset ulik tidsbruk og ulike formål og rammer. Innholdsmessig er det bygd opp med en innledning om hva etikk er, hvorfor vi bør fokusere på etikk i helsetjenesten generelt og legevakttjenesten spesielt, og hva som legges i begrepet etisk kompetanse. Sentralt er også en samling på ti kasuistikker av helsehjelpssituasjoner med klar relevans for legevaktsarbeid.

Ved hjelp av spørsmål inviteres leserne til å reflektere i felleskap over de etiske sidene ved de gitte situasjons-beskrivelsene. I studieheftet har vi også lagt vekt på å formidle lederes ansvar for å tilrettelegge for en kontinuerlig utvikling av medarbeidernes etiske kompetanse. Studieheftet er ment for alle grupper legevaktpersonell. Det er gratis og kan fås ved henvendelse til Nklm. Det er distribuert til et samtlige turnusleger i landet, og det vil bli distribuert til et nytt kull senere. Heftet er også tatt i bruk ved ulike videreutdanningstiltak, og er fra 2011 pensum ved det nye studiet i legevaktsykepleie ved Haraldsplass diakonale høgskole.

Den engelskspråklige artikkelen er publisert i 2011 i et høyt vurdert tidsskrift for medisinsk etikk. Den diskuterer det overordnede formålet med såkalte ”clinical ethical support services (CESS)” som skal bidra til helsehjelp med høy etisk kvalitet gjennom å fremme etisk kompetente beslutninger. Artikkelen gir en sammenfattet oversikt over etiske spenninger som opptrer i klinisk helsehjelp, og hvordan etisk kompetanse kan heves.

Prosjektleder var Kristine Bærøe, mens Ole Frithjof Norheim var prosjektmedarbeider.

Prosjektet ble formelt avsluttet i 2011. Vi har engasjert både interne og eksterne ressurser, og lagt vekt på aktiviteter som har synliggjort etiske problemstillinger på legevakt for flest mulig relevante personer. ”Kompetansehevning” i etikk vil i vesentlig grad måtte baseres på selvrefleksjon og dialog. Følgelig har vi i dette prosjektet lagt særlig vekt på praktiske tillæringsmetoder, men også på resultater som skal ha nytte utover selve prosjektperioden. Nklm har fått mange positive tilbakemeldinger på dette prosjektet som også vil kunne gi effekter i årene som kommer gjennom bruk av studieheftet og de publiserte artiklene.

Publikasjoner

Rapporter

Alle rapporter