Evaluering av legevakt for sykehjem og hjemmeboende med spesielle behov

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 01.01.05 - 31.12.08

Prosjektresultater

Det var 926 henvendelser til vaktordningen for alders- og sykehjem i Berge dette året, hvorav over halvparten førte til sykebesøk. Pneumoni og urinveisinfeksjon var de hyppigste enkeltdiagnosene.

God sykehjemslegedekning medførte ikke færre henvendelser til vaktordningen.

Det ble ikke påvist statistisk sammenheng mellom antall henvendelser og det totale antall senger eller antallet korttidssenger ved sykehjemmene.

Om prosjektet

I Bergen kommune har man organisert en egen legevakttjeneste ettermiddag og helg for sykehjem og hjemmeboende eldre med særlige behov. Denne vakten er i funksjon fra kl 16 – 20 på hverdager og 12 – 18 på helg- og høytidsdager. Den bemannes med byens tilsynsleger.

Ordningen ble evaluert etter ett års drift. Analyse ble avsluttet i 2008 og artikkel er publisert i Tidsskriftet november 2009. Se link til publikasjon nederst på siden.

Prosjektet ble gjennomført ved at bruk av ordningen ble registrert i Legevaktsentralen og legevaktens journalsystem ble brukt for å innhente data. De innsamlete dataene ble anlysert også opp mot data vedr. legedekning og lokale vaktordninger/ tilgjengelighet til tilsynsleger på sykehjemmene og fastleger for de hjemmeboende eldre med spesielle behov. Endring i aktivitetsnivå på den ordinære legevakten ble også undersøkt (sykebesøk og transport av pasienter til LV fra sykehjemmene før og etter ordningen)

Prosjektet var et samarbeid mellom Bergen kommune, Bergen legevakt og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Det ble finansiert av Bergen kommune og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Personer

Forskningstema