Evaluering av TrinnVis Kvalitetsarbeid

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 01.06.09 - 31.01.10

Prosjektresultater

TrinnVis Kvalitetsarbeid er en elektronisk assistent som er laget for å hjelpe små helsevirksomheter med å få orden på sitt kvalitetsarbeid. Programmet har blitt distribuert via Internett, og alle som har lastet ned installasjonsfilen, har blitt invitert til en evaluering ca. seks måneder senere. Evalueringen har blitt gjennomført ved hjelp av et web-basert spørreskjema (Questback).

Datainnsamlingen ble avsluttet i januar 2010, etterfulgt av rapporten "Evaluering av TrinnVis Kvalitetsarbeid". Her er hovedfunnene i rapporten:

  • Av 256 potensielle respondenter fikk vi svar fra 105 (41 %). De aller fleste av disse (86 %) representerte fastlegevirksomheter. Hver fjerde til femte respondent rapporterte problemer med nedlasting og installering, og blant brukerne var det 21 % som rapporterte datatekniske problemer relatert til bruken av programmet. Det var bare 46 % som rent faktisk hadde brukt TrinnVis. Dette representerer maksimalt 8 % av norske fastlegekontor.
  • Knapt halvparten av brukerne hadde gjort seg ferdig med innføringsdelen av TrinnVis. Færre hadde gjennomført risikovurdering (29 %) eller etablert system for avvikshåndtering (31 %) og kvalitetsgjennomgang (21 %). Disse avanserte brukerne utgjør anslagsvis 2 – 3 % av fastlegekontorene.
  • De som faktisk brukte TrinnVis var relativt fornøyde, og 95 % syntes programmet hadde vært nyttig for deres kvalitetsarbeid. Imidlertid syntes 40 % at det var tungt å komme i gang med programmet, og halvparten savnet en grundigere manual.
  • Hovedkonklusjonen på denne evalueringen må bli at TrinnVis Kvalitetsarbeid har fått en svært begrenset utbredelse i norsk allmennpraksis.

Om prosjektet

TrinnVis Kvalitetsarbeid er et dataprogram som er laget for å hjelpe legekontor og legevakter med å få orden på sitt kvalitetsarbeid. Programmet er utviklet av Allmennmedisinsk kvalitetsutvalg KUP, med støtte fra Den norske legeforening, Helsedirektoratet, Uni  Helse, Nasjonalt Senter for Distriktsmedisin og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Det har vært en forutsetning at Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skulle etablere et selvstendig implementerings- og evalueringsprosjekt knyttet til TrinnVis.

Programmet har siden 30/10-08 vært distribuert via internett, og alle som har lastet ned programmet, har identifisert seg. Evalueringen har skjedd gjennom en Questback-undersøkelse (web-basert spørreskjema), som kartlegger bakgrunnsinformasjon om brukerne, samt erfaringer med TrinnVis.

For at deltakerne skulle få tid til å gjøre seg kjent med programmet, ble invitasjonen til å delta sendt ut minst et halvt år etter at nedlasting fant sted.

Evalueringsarbeidet ble finansiert av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Publikasjoner

Rapporter

Alle rapporter

Personer

Forskningstema