Fastlegers tidsbruk

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 21.12.17 - 31.12.18

Prosjektresultater

Av 4716 leger svarte 1954 leger (41 prosent). Gruppen som svarte er representativ for fastlegene i Norge med hensyn til alder, kjønn og listelengde sammenlignet med fastlegestatistikken for 2017.

Fastlegene arbeider i gjennomsnitt 55,6 timer i uken, men variasjonen er stor.

Pasientrettet arbeid utføres i gjennomsnitt i 38,8 timer per uke, av dette er 67 prosent av tiden med pasient til stede på kontoret.

I gjennomsnitt utgjør kronisk syke 15 prosent, skrøpelige eldre 7 prosent og psykiske lidelser eller rus 8 prosent av totalarbeidstiden. Aldersgruppen over 80 år utgjør 8 prosent og under 25 år utgjør 10 prosent av totalarbeidstiden.

34 prosent av legene hadde legevakt i løpet av uken som ble registrert. Hos disse utgjør legevaktarbeid en stor andel av totalarbeidstiden, i gjennomsnitt 19,5 timer per uke. Leger i små kommuner har høyest andel legevaktarbeid. Legevakt fører ikke til reduksjon i annet fastlegearbeid.

Om prosjektet

Alle er enige om at fastlegene arbeider mye, men hva går tiden med til?

Bildecollage av fastlegens arbeid

 

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm), Uni Research Helse, har undersøkt fastlegers tidsbruk (tidsstudien) på oppdrag fra Helsedirektoratet. Kunnskap om hvordan fastlegene bruker tiden, er av stor betydning for forståelse av deres arbeidshverdag og dermed for innbyggernes tilbud på allmennlegetjenester. 

I januar 2018 sendte Nklm ut invitasjon til alle landets fastleger via e-post om å delta. Legen skulle rapportere tidsbruk fordelt på ulike pasientrettede arbeidsoppgaver, tidsbruk på ulike pasientgrupper og andre legeoppgaver som fastlege i løpet av en hel uke. 1954 av 4716 leger svarte som ga en svarprosent 41. 

Rapporten ble overlevert fra Helsedirektoratet til helseminister Bernt Høie 6 mars 2018. Kartleggingen viser at fastlegers totalarbeidstid har økt mye sammenlignet med tidligere undersøkelser. Gjennomsnittlig listelengde er redusert i samme periode slik at arbeidsmengde per listeinnbygger er blitt større.

Hele rapporten kan leses her. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fastlegers-tidsbruk/id2592992/

 

 

 

Personer

Se alle personer

Forskningstema

cp: 2019-12-04 11:17:22