Forprosjekt prehospitalt beslutningsstøtteverktøy

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 01.04.08 - 31.03.09

Om prosjektet

Forprosjektet ble gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisn i samarbeid med de regionale helseforetakene.

Hensikten med prosjektet var å beskrive dagens situasjon og avdekke hvilke faglige, organisatoriske, teknologiske og økonomiske utfordringer man vil stå overfor dersom man bestemmer seg for å etablere et system for et helhetlig prehospitalt beslutningsstøtteverktøy og enhetlig prehospitalt system for informasjonsflyt. Vi vurderte også i hvilken grad dagens systemer trenger oppgraderinger, eventuelt om det er hensiktsmessig å vurdere dem erstattet med andre.

Undersøkelsen ble avsluttet våren 2009.  Rapport er utgitt av KoKom.
 

Prosjektgruppen bestod av Egil Bovim, leder (KoKom), Jesper Blinkenberg og Elisabeth Holm Hansen (Nklm), Jan Roald og Nils Jul Lindheim (Helse-Sørøst).

Personer

Forskningstema