Fremtidens akuttmedisinkurs for allmennleger

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 06.02.01 - 30.04.08

Prosjektresultater

Nklm har utviklet en mal for akuttmedsinkurs.

Malen inneholder:
- anbefalinger om hvilke temaer og ferdigheter som bør være med

-beskrivelse av læringsmål og sentrale pedagogiske forhold, herunder balanse mellom teoretisk undervisning og praktiske øvelser.

- forslag til huskeliste for akuttundersøkelsen, forslag til scenarier/ kasuistikker for den praktiske treningen, og et forslag til evalueringsskjema.

Akuttmedisinkurs for allmennleger - en kursmal

Om prosjektet

Formålet med prosjektet var å få oversikt over relevante akuttmedisinske emner og læringsmetoder i den hensikt å utvikle en mal for kurs i akuttmedisin for allmennleger.

Legevaktleger er en heterogen gruppe med forskjellig faglig bakgrunn, kunnskap og ferdigheter. Legevakttjenesten er bla regulert i lov om helsetjenesten i kommunene, forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. Akuttmedisin er en viktig del av legevaktmedisin. Det er store forventninger i befolkningen og blant vaktlegenes samarbeidspartnere om at legevaktlegen skal delta i og lede akuttmedisinsk behandling.

Utover medisinsk embetseksamen er det ingen formelle kompetansekrav for å delta i legevakt i Norge. Obligatorisk kurs i akuttmedisin under spesialistutdanningen i allmennmedisin og ved resertifisering innføres fra 2012. Det holdes en rekke akuttmedisinkurs for allmennpraktiserende leger og turnuskandidater med frivillig deltakelse. Enkelte legevakter krever deltakelse i opplæring lokalt.
Kurs er en sentral del av videre- og etterutdanningen for allmennleger og viktig for å bygge opp og vedlikeholde akuttmedisinsk kunnskap og ferdigheter. Det finnes i dag mange gode akuttmedisinkurs. Vi har sett på innholdet i disse. Videre har vi også sett på hvilke akuttmedisinske tema som er sentrale for norsk legevaktmedisin og hvilke pedagogiske metoder som fremmer formidling av kunnskap, ferdigheter og holdninger om disse temaene.

Foruten anbefalinger om hvilke temaer og ferdigheter som bør være med i akuttmedisinkurset, inneholder malen beskrivelse av læringsmål og sentrale pedagogiske forhold, herunder balanse mellom teoretisk undervisning og praktiske øvelser. Videre inneholder den forslag til huskeliste for akuttundersøkelsen, forslag til scenarier/ kasuistikker for den praktiske treningen, og et forslag til evalueringsskjema.

Vi anbefaler malen som gunnlag for gjennomføring av de obligatoriske akuttmedisinkursene for allmennleger, slik også Spesialitetskomiteen i allmennmedisin i Legeforeningen anbefaler. Malen bør også brukes ved obligatoriske akuttmedisinkurs for turnuskandidater. Momenter i malen kan brukes som utgangspunkt for lokal tverrfaglig akuttmedisinsk trening.

Tobias Nieber ledet prosjektet, Jesper Blinkenberg og Janecke Thesen deltok også.

Nklm ønsker å videreutvikle denne malen slik at den blir et best mulig verktøy for arrangører av akuttmedisinkurs. Om du ønsker å motta disse oppdateringene kan du sende en e-post til: post@legevaktmedisin.no

Du kan bidra til forbedring av malen

Om du er kursarrangør kan du også bidra i dette arbeidet. Vi er svært interessert i tilbakemeldinger på kursmalen. Spesielt er vi interessert i kursarrangørers erfaringer, også evalueringer av kurs, nye forslag til kasuistikker, utstyrslister og annet materiale som kan være ressurser for andre kursarrangører. Dette kan sendes til jesper.blinkenberg@uni.no.

Publikasjoner

Rapporter

Alle rapporter

Personer

Forskningstema