Geografi og legevaktsøkning

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: fra 01.09.12

Prosjektresultater

Første artikkel ble publisert i juni 2013:

  • Økende reiseavstand var sterkt assosiert med lavere bruk av legevakten, nærmest uavhengig av demografiske og sosioøkonomiske faktorer.
  • Konsultasjonsraten ved legevakt falt til under det halvet ved en reiseavstand på 43 km eller mer, kontaktraten ved 77km eller mer.
  • Andelen kontakter som førte til konsultasjon var klart fallende ved økende reiseavstand.
  • Økende avstand var assosiert med reduksjon i henvendelser av alle hastegrader, også de mest akutte.

Om prosjektet

Ved lokalisering og organisering av legevakt, vil gjennomsnittlig reiseavstand for befolkningen mellom hjemadresse og legevaktlokalet være en vesentlig faktor. Det er grunn til å tro at lengre reisevei fører til høyere terskel for å kontakte legevakten. Selv om det er gjort studier som dokumenterer dette, vet man forholdsvis lite om hvor stor effekt avstand har på legevaktsøkning i Norge. Slike tall vil kunne si noe om hva som er både hensiktsmessige og forsvarlige grenser for reisevei til legevakt, og vil kunne få betydning for fastsetting av standarder for maksimal størrelse på legevaktdistrikter.

I prosjektet har vi vist at økende avstand til legevaktlokalet er assosiert med redusert bruk av legevakt. Dette gjelder både konsultasjoner og sykebesøk av alle hastegrader. Effekten ble bekreftet med ulik tilnærming i tre studier, og effekten er i samme størrelsesorden i alle studiene. Undersøkte demografiske og sosioøkonomiske forhold hadde minimal innvirkning sammenlignet med avstandseffekten.

Vi har også vist at kommuner som hører til flerkommunelegevakter eller legevakter som er samlokalisert med sykehus, har lavere bruk av legevakt når en justerer for avstand. Det er en stor del av norske kommuner som har så lang reisevei at det er assosiert med betydelig redusert legevaktbruk, men innbyggerne i disse kommunene utgjør en relativ liten del av den totale befolkningen.

Anbefalingene fra Nklm om bakvakt i legevakt på grunn av avstand og folketall gjelder en svært liten del av befolkninga.

Funnene passer godt inn i kunnskapsgrunnlaget internasjonalt. En reduksjon på mellom 0,9 til 1,8 % per kilometer er omtrent det samme som er rapportert tidligere.

Dette kan tyde på at sammenhengen mellom økende reiseavstand og redusert bruk av akutt-tjenester er et universelt fenomen.

 

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

Alle rapporter
cp: 2019-12-04 11:16:03