Helsemessige og sosiale konsekvenser av vold og seksuelle overgrep - en prospektiv kohortstudie

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 20.01.11 - 05.09.15

Om prosjektet

Dette prosjektet har som formål å kartlegge helsemessige og sosiale konsekvenser av vold og seksuelle overgrep. Dette har ikke blitt systematisk undersøkt i Norge. Ulike langvarige helseskader etter vold og seksuelle overgrep er i liten grad undersøkt hos pasienter som oppsøker overgrepsmottak. Som kjent har Nklm arbeidet med å opprette et nasjonalt overgrepsregister for å få mer kunnskap om pasienter ved overgrepsmottakene. Etter nærmere vurdering har vi funnet at det å arbeide for å etablere et nasjonalt register er tidkrevende, samt at det er svært vanskelig å få de nødvendige tillatelser. Istedenfor har vi bestemt å gjennomføre et forskningsprosjekt i form av en prospektiv kohortstudie. Prosjektet er et ledd i å utvikle et empirisk grunnlag for evaluering av tiltak for overgrepsutsatte. Ved å få økt kunnskap om helsemessige og sosiale konsekvenser av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner, kan helsetjenestens kvalitet økes og behandlingstilbudet tilrettelegges bedre. Formålet med den prospektive kohortstudien er todelt:

1.       Definere kohorten i form av karakteristika med hensyn til kjønn, sosioøkonomisk bakgrunn, rus, sårbarhetsfaktorer, tidligere viktimisering, skademønster, type overgrep, forekomst og omfang av akutte fysiske og psykiske skader.

2.       Endepunkt for studien er ulike helsemessige- og sosiale effekter etter eksponering for seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner etter 2, 5 og 10 år, ved at kohorten kobles til sykdomsindikatorer i sentrale helse- og trygderegistre.  

En pilotstudie ble forsøkt gjennomført i tråd med Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefags tilråding ved et av overgrepsmottakene. Dette synliggjorde at personellet ved mottaket fant det vanskelig å forespørre denne pasientgruppen om samtykke til forskning under den akutte undersøkelsen. Vi besluttet således i 2015 å avvikle dette prosjektet.

Prosjektleder er Grethe E. Johnsen. Steinar Hunskår, Helle Nesvold og Kjersti Alsaker deltar også i prosjektet.