Helserelatert livskvalitet og grad av posttraumatiske reaksjoner hos pasienter som opplever kriser og overgrep

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 01.09.08 - 31.12.09

Om prosjektet

Avdeling Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt er Bergen kommunes tilbud til mennesker i akutte livskriser. Livskrisehjelpen tilbyr akuttsamtaler ved livskriser, samt oppfølgingssamtaler etter vold, voldtekt og andre overgrep.

Hensikten med denne studien var å undersøke pasientenes erfaring med Livskrisehjelpen ved Bergen Legevakt, samt undersøke pasientenes helserelaterte livskvalitet og posttraumatiske reaksjoner i forbindelse med krisen de opplevde eller overgrep de hadde vært utsatt for.

Alle over 18 år, som behersket norsk og som var i kontakt med Livskrisehjelpen i perioden 1. september til 31. desember 2008 ble spurt om å delta i studien. Studien var en kohortundersøkelse. Pasientene deltok ved å fylle ut et spørreskjema under konsultasjon ved Livskrisehjelpen, samt at de fikk tilsendt nytt spørreskjema for utfylling etter 2 måneder. I alt deltok 99 voksne i studien og 41 av disse deltok i oppfølgingsstudien etter to måneder.

Prosjektet dannet grunnlag for Mette Senneseth (Livskrisehjelpen) sin masteroppgave ved UiB i 2010 og en vitenskapelig artikkel er publisert i Journal of Advanced Nursing i 2011.

Prosjektet ble ledet av Gerd Natvig. Kjersti Alsaker, Mette Senneseth og Frank van Betten deltok også.

Finansiering: Bergen Legevakt og Nasjonalt Kompetansesenter for Legevaktmedisin

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler