Helserisiko og helsetjenestebruk ved seksuelle overgrep - retrospektiv kohortstudie på overgrepsutsatte i Bergen 2008 – 2017

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: fra 15.10.17

Om prosjektet

Til tross for stor oppmerksomhet både fra norske myndighetene og mediene finnes det lite forskning om seksuell vold i Norge. Vi vet at seksuelle overgrep og vold ofte medfører sterk traumatisering og kan gi langvarige psykiske plager. Kunnskapen om helserisikoer utover psykiske og infeksjonsmedisinske tilstander er svært mangelfull.

Det aktuelle prosjektet ønsker å belyse helsetilstanden hos overgrepsutsatte pasienter som hadde oppsøkt Voldtektsmottaket i Bergen mellom 2008 og 2017 samt deres behov og bruk for helsetjenester. Norske nasjonale helseregistre byr på en usedvanlig mulighet til å undersøke objektive data innenfor helsevesen. Derfor skal lokale journalopplysningene kobles mot data fra sentrale helseregistre. Underveis skal resultatene sammenlignes med data for normalpopulasjonen.

Studien skal utvide kunnskapsgrunnlaget for målrettet hjelpetilbud til overgrepsutsatte personer. Identifisering av sårbare grupper og påvisning av forhold som har innvirkning på overgrepsutsattes helse er nødvendig for å bedre oppfølging og behandling, slik at en kan sikre en bedre prognose på kort og lang sikt.

Vi er i gang med planlegging og oppstart av prosjektet. I begynnelsen av 2018 skal vi søke Regional etisk komité om tillatelse til gjennomføring. Deretter begynner arbeid med innhenting av data fra Voldtektsmottaket i Bergen.

Anita Hunsager er prosjektmedarbeider, Grethe Johnsen er prosjektleder/veileder og Steinar Hunskår er biveileder.

Personer

cp: 2019-04-23 15:15:45