Implementering av akuttmedisinforskriften

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 01.03.17 - 01.03.18

Prosjektresultater

Av 1197 leger på vakt i løpet av en gitt uke i mars 2017 kunne 66 % ha selvstendig legevakt uten bakvakt. Fire av ti var godkjent allmennlege, og bortimot tre av ti var spesialist i allmennmedisin. Seks av ti leger, som ikke oppfylte kompetansekravet, hadde bakvakt.

Det ble antatt at 72 % av legene som var tilkyttet legevaktene på undersøkelsetidspunktet, vil innfri akuttmedisinforskriftens kompetansekrav for å kunne ha selvstendig legevakt uten kvalifisert bakvakt fra 1. mai 2018. Ved noen legevakter gjaldt dette imidlertid en svært lav andel av legene, - ved 23 legevakter ble det forventet at andelen vil være mindre 60 %.

Av totalt 1168 ulike operatører i vakt ved legevaktsentralene i løpet av den gitte uken hadde 95 % relevant helsefaglig utdanning på bachelornivå, slik kravet i akuttmedisinforskriften er. 89 % hadde minimum to års klinisk praksis før ansettelse i legevaktsentralen og 80 % hadde gjennomført tilleggsopplæring for operatør. Det var imidlertid bare 65 % av legevaktsentralene som oppgav at de hadde prosedyrer for tilleggsopplæring av operatørene.

 

 

Om prosjektet

 

Helsedirektoratet har gitt Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) i oppdrag å gjennomføre en undersøkelse om kompetanse hos legevaktleger og operatører i legevaktsentralen, med utgangspunkt i kravene i akuttmedisinforskriften § 4, § 7 og § 13.

Det gjennomføres to separate undersøkelser i 2017.

  1. Alle legevaktene i Norge ved leder får undersøkelse om kompetanse hos leger

Spørreskjemaet kan lastes ned her.

  1. Alle legevaktsentralene ved leder får undersøkelse om operatører i legevaktsentralen

Spørreskjemaet kan lastes ned her.

 

Tone Morken er prosjektleder. Prosjektmedarbeidere er Jens Leirvåg, Vivian Midtbø, Marie Louise Ljones og Steinar Hunskår.

 

Publikasjoner

Rapporter

Alle rapporter

Personer

Se alle personer