Nasjonalt legevaktregister

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: fra 01.08.05

Prosjektresultater

Siden prosjektet «Nasjonalt legevaktregister» startet i 2005 har NKLM gitt ut en rekke rapporter basert på spørreundersøkelsen som annet hvert år sendes til lederne av alle legevaktene. Her er noen av funnene fra undersøkelsen i 2018 som også inkluderte legevaktsentralene:

  • I 2018 er det registrert 177 legevakter og 97 legevaktsentraler i Norge.
  • En av ti legevakter har vanskeligheter med å rekruttere kvalifisert helsepersonell.
  • Mange legevakter mangler rutiner for å ivareta personer som er utsatt for vold i nære relasjoner.
  • Fire av ti legevakter har aldri utført samtrening med akuttmedisinsk helsepersonell.

 

Om prosjektet

Merete Allertsen er prosjektleder. Prosjektmedarbeidere er Tone Morken, Jesper Blinkenberg, Line Remme Solberg og Signe M. Zachariassen.

Registeret skal gi grunnlag for offentlig statistikk og rapportering, men også gi innsyn i legevaktorganiseringen i Norge, samt et kontaktadresseregister for NKLM. Det er utarbeidet et spørreskjema som jevnlig sendes  til lederne for alle legevaktene. Dette ble gjort første gang i 2005, med oppdatering i 2007, 2009, 2012, 2014 og 2016.

I 2018 er nye spørsmål tatt med i spørreundersøkelsen. Disse inngår som delprosjekt i en trendanalyse av aktører i den akuttmedisinske kjeden, inkludert legevakt, legevaktsentral, medisinsk nødmeldetjeneste, ambulansetjeneste og akuttmottak.

Trendanalyseprosjektet er et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM).

Prosjektet Nasjonalt legevaktregister finansieres av NKLM.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

Alle rapporter
cp: 2019-12-04 11:17:13