Norsk indeks for medisinsk nødhjelp

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: fra 01.08.10

Prosjektresultater

Resultater under delmål 1

Publikasjon 1: Variations in contact patterns and dispatch guideline adherence between Norwegian emergency medical communication centres - a cross-sectional study.

Innsamling av demografiske data og spørreskjema ble gjennomført i 2011/2012, og resultater ble publisert i 2014:

 • AMK-sentraler der hvor operatørene opplever at Indeks er i fokus bruker Indeks i større grad.
 • Operatørene som veksler på å jobbe på sentralen og ute i ambulansene bruker Index mindre.
 • Antall år som AMK-operatør har ingen stor betydning for hvor mye operatøren bruker Index.
 • Antall 113- henvendelser sett i forhold til innbyggertall varierer også imellom de ulike sentralene.

Publikasjon 2: Dispatch guideline adherence and response interval – a study of emergency medical calls in Norway

Lydloggstudien startet opp i høsten 2012, og resultater ble publiksert i 2016:

 • Samlet bruk av Index var på 80 %, høyere enn tidligere funnet (75 %)
 • Sted og pasientens bevissthetsnivå ble avklart innen 1 min i 83 % av samtalene.
 • Lavere bruk av Index ga lengre responstid.

Resultater under delmål 2

Tredje og siste publikasjon i prosjektet er under arbeid og forventes avsluttet i 2017.

Om prosjektet

Norsk indeks for medisinsk nødhjelp er et beslutningsstøtteverktøy for helsepersonell som besvarer medisinske nødmeldinger (113). Indeks har vært i bruk i Norge siden 1994 og foreligger nå i 3.utgave (2009). Den brukes ved samtlige medisinske nødmeldesentraler, men er til dags dato ikke validert med tanke på innholdet.

Prosjektet ”Norsk indeks for medisinsk nødhjelp” har som målsetning å påbegynne denne valideringen og er planlagt å inngå i en ph.d.-grad ved UiB.

Prosjektet er todelt: 

Eirin Ellensen er ansatt som stipendiat i Stiftelsen norsk luftambulanse, og er tatt opp som ph.d.-kandidat ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB. Prosjektleder er Erik Zakariassen, som også veileder prosjektet sammen med Steinar Hunskår og Torben Wisborg. Tone Engelsen ved AMK Bergen er med i prosjektgruppen.

 1. delmål:

  Ved hjelp av demografiske data, spørreskjema, lydlogger og fokusgrupper, ønsker vi å kartlegge og evaluere bruken av Indeks blant operatørene ved de medisinske nødmeldesentralene. Innsamling av demografiske data og spørreskjema ble gjennomført i 2011/2012, og resultatene ble publisert i januar 2014: Ellensen EN, Hunskaar S, Wisborg T, Zakariassen E. Variations in contact patterns and dispatch guideline adherence between Norwegian emergency medical communication centres - a cross-sectional study. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2014; 22: 2. doi:10.1186/1757-7241-22-2.

  Lydloggstudien ble startet opp høsten 2012 og artikkelen på denne delen av studien er snart klar for innsending. 

 2. delmål:

  Med utgangspunkt i kriteriekoder fra AMIS-skjemaer og diagnoser fra epikriser ønsker vi å se på validiteten til oppslag nr. 27 i Indeks, ”Nedsatt bevissthet - lammelser”. Studien ble startet opp høsten 2013 og dataene er under behandling. Prosjektet er startet opp i samarbeid med Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus.

Prosjektet finansieres av Stiftelsen norsk luftambulanse, med kontor- og driftstøtte fra Nklm.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Personer

Forskningstema

cp: 2019-10-24 03:17:46