Pasientsikkerhet i legebemannet ambulansehelikoptertjeneste i Norge

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: fra 01.06.10

Om prosjektet

I Norge er det anestesileger som sammen med redningsmann og pilot bemanner ambulansehelikopterne. Tidligere studier har vist at inntil 80% av ulykker, feil og uønskede hendelser i anestesirelatert virksomhet på sykehus skyldes menneskelig svikt som kan tilskrives mangelfull ikke-tekniske ferdigheter.

Med ikke-tekniske ferdigheter og “menneskelige faktorer” tenker en i denne sammenheng bl.a. på kommunikasjon, beslutningstaking, situasjonsbevisthet, koordinering av arbeidsoppgaver og samarbeid. Andre viktige faktorer i dette bildet er stress og arbeidbelastning.

Den overordnede målsetningen med forskningen er å bedre pasientsikkerheten ved å begrense eller forhindre skade. Forskningen tar utgangspunkt i tradisjonell "human-factors" forskning opprinnelig designet for å bedre flysikkerheten på 80-tallet. Vi vil bygge videre på denne forskningen for å forstå, identifisere og dokumentere hvilke mennesklige faktorer og ikke-tekniske ferdigheter som er sentrale for pasientsikkerheten i ambulansehelikoptertjenesten.

Når denne nye kunnskapen foreligger vil vi være i stand til å foreslå tiltak som kan forbedre helikoptermannskapets adferd, måle og gi tilbakemeldinger på prestasjoner og teamarbeid, bedre sikkerhetsklimaet, og identifisere barrierer som eksisterer mot utøvelse av beste praksis.
Prosjektleder Håkon B. Abrahamsen er opptatt i UIB’s Ph.d. program, og vil være ansvarlig for gjennomføringen av de ulike delstudiene. Han er faglig tilknyttet Nklm, Forskningsgruppe for allmennmedisin v/Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UIB og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Gunnar Tschudi Bondevik er hovedveileder, mens Lennart S. Öhlund og Stephen Sollid er biveiledere. 

 

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler
cp: 2019-10-20 10:15:37