Pasientsikkerhetskultur på legevakt

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: fra 01.12.12

Prosjektresultater

Resultater fra artikkel 1: Bondevik GT, Hofoss D, Hansen EH, Deilkås ECT. The safety attitudes questionnaire - ambulatory version: psychometric properties of the Norwegian translated version for the primary care setting. BMC Health Services Research 2014; 14: 139. doi: 10.1186/1472-6963-14-139.

  • Den norske oversettelsen av the Safety Attitudes Questionnaire er et nyttig verktøy for å måle pasientsikkerhetskultur på legevakt og fastlegekontor.
  • Oppfølgingsstudier vil undersøke om pasientsikkerhetskultur er relatert til yrke, kjønn, alder og klinisk setting i primærhelsetjenesten.
  • Videre vil en undersøke om det er sammenheng mellom pasientsikkerhetskultur og medisinske feil/uheldige hendelser.

 

Resultater fra artikkel 2: Bondevik, GT, Hofoss D, Holm Hansen E, Deilkås ECT. Patient Safety Culture in Norwegian primary care – a study in out-of-hours casualty clinics and GP practices. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2014; Sept 27: 1-7. 

  • Ved legevakter skåret sykepleiere høyere enn leger, og eldre helsearbeidere høyere enn yngre på flere av pasientsikkerhetsfaktorene.
  • Ved fastlegekontor skåret mannlige helsearbeidere høyere enn kvinnelige på fire av fem pasientsikkerhetsfaktorer.
  • Helsearbeidere ved fastlegekontor skåret høyere på pasientsikkerhetsfaktorer enn de som arbeidet ved legevakter.

Om prosjektet

Nklm og Nasjonal pasientsikkerhetskampanje ("I trygge hender") har samarbeidet om å undersøke pasientsikkerhetskultur på legevakt. Pasientsikkerhetskultur handler om i hvilken grad arbeidsfellesskapet preges av rutiner og prioriteringer som forebygger uønskede hendelser og pasientskade.

Vi har undersøkt pasientsikkerhetskulturen ved landets Vakttårn-legevakter og fastlegekontor i Sogn og Fjordane ved at alle ansatte som har direkte kontakt med pasienter, svarte på spørsmål om hvordan de opplever at pasientsikkerheten håndteres på arbeidsplassen. Datainnsamlingen ble gjort ved hjelp av spørreskjemaet "Safety Attitudes Questionnaire - SAQ (Ambulatory Version)", som er en versjon tilpasset primærhelsetjenesten, oversatt til norsk. I forbindelse med prosjektet samarbeidet Nklm og "I trygge hender" om å validere den norske oversettelsen av spørreskjemaet. I etterkant av undersøkelsen mottok legevaktene og fastlegekontorene en rapport med resultatene fra undersøkelsen.

Målingen av pasientsikkerhetskultur gir legevaktene økt kunnskap om hvordan ansatte opplever at virksomheten arbeider for å redusere risiko for pasientskade, og vil kunne brukes som innspill til overordnede planer og strategier for å forbedre pasientsikkerheten ved legevakten.

På bakgrunn av prosjektet er det publisert to artikler.

Bondevik, GT; Hofoss D; Holm Hansen E; Deilkås ECT. The Safety Attitudes Questionnaire – Ambulatory Version: psychometric properties of the Norwegian translated version for the primary care setting. BMC Health Serv Res. 2014 Mar 29;14(1):139.

Bondevik, GT; Hofoss D; Holm Hansen E; Deilkås ECT. Patient Safety Culture in Norwegian primary care – a study in out-of-hours casualty clinics and GP practices. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 2014; 32: 132-138.

Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Nklm, Pasientsikkerhetskampanjen, Kunnskapssenteret og Forskningsgruppe for allmennmedisin, UIB. Personer som deltok: Gunnar Tschudi Bondevik (prosjektleder Nklm), Ellen Tveter Deilkås (Pasientsikkerhets-kampanjen, Kunnskapssenteret), Dag Hofoss (Institutt for helse og samfunn, Med.fak., UiO) Elisabeth Holm Hansen(Haraldsplass Diakonale Høgskole).

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler
cp: 2019-12-04 11:16:55