Sikkerhetskultur i primærhelsetjenesten (SIP)

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 01.01.17 - 31.12.24

Om prosjektet

Påmelding til undersøkelse om sikkerhetskultur i primærhelsetjenesten (SIP)

Påmelding til spørreundersøkelsen vil bli tilgjengelig fra januar 2018.

 

Trykk på aktuell arbeidsplass.

Du må ha tilgjengelig korrekte e-postadresser til alle ansatte som skal delta (minst 5). 

sip sykehjem

sip legevakt

sip fastlegekontor

Spørreskjema blir sendt ut en uke etter påmelding. Se nærmere informasjon nedenfor.

Det er en sammenheng mellom risiko for uheldige hendelser i helsetjenesten og helsearbeideres opplevelse av sikkerhetskulturen der de arbeider. På arbeidsplasser der en høy andel opplever god sikkerhetskultur har man sett lavere forekomst av pasient- og brukerskader.

Prosjektet Sikkerhetskultur i primærhelsetjenesten (SIP) undersøker helsearbeideres opplevelse av sikkerhetskultur i:

  • legevakt
  • fastlegekontor
  • sykehjem
  • helsestasjon og skolehelsetjeneste
  • hjemmetjeneste
  • kommunal psykisk helse
  • kommunal akutt døgnenhet (KAD)

Medarbeidere inviteres til å svare på spørsmål om hvordan de opplever at uønskede hendelser håndteres og snakkes om på sin arbeidsplass.

Hva er sikkerhetskultur?

Begrepet kultur sier noe om ”måten vi gjør ting på her hos oss”, på vår arbeidsplass.

Sikkerhetskultur handler om i hvilken grad arbeidsfellesskapet preges av rutiner og prioriteringer som forebygger uønskede hendelser, om det er rutiner for å lære av slike hendelser, og om tiltak iverksettes slik at ikke samme feil skjer igjen.

Måling av sikkerhetskultur

Målingen foregår ved hjelp av spørreskjemaet Safety Attitudes Questionnaire. En norsk versjon av spørreskjemaet er tilpasset primærhelsetjenesten, og vil bli sendt til deltakerne via e-post.

Undersøkelsen er anonym, det tar ca. 15 minutter å besvare spørreskjemaet. Deltagelse er frivillig.

For at målingen skal gjenspeile de faktiske forhold på arbeidsplassen er det viktig at så mange som mulig deltar.

Rapport om sikkerhetskultur

Arbeidsplasser som deltar vil en måned etter kartleggingen få tilsendt anonymiserte rapporter med forslag til forbedringsområder innen pasient- og brukersikkerhet.

Rapporten gjelder arbeidsplassen/avdelingen som helhet, det vil ikke være mulig å identifisere enkeltdeltagere.

Tilbakemeldingen inneholder også anonyme sammenligninger med andre arbeidsplasser innen samme helsetjeneste som har gjennomført kartlegging av sikkerhetskultur.

Rapporten bør brukes som utgangspunkt for intern faglig drøfting slik at en sammen kan diskutere forbedringsområder og tiltak på arbeidsplassen.

Samarbeidspartnere og NSD-godkjenning

Prosjektet er godkjent av Personvernombudet for Forskning, Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD), referanse 2016/50446. Prosjektstart: januar 2017. Prosjektslutt: desember 2024.

Det vil bli publisert vitenskapelige artikler basert på anonymiserte resultater fra arbeidsplassene som deltar.

Prosjektet skjer i samarbeid mellom:

  • Uni Research Helse
  • Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
  • Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7

sip logoer

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler
cp: 2019-10-15 01:16:58