Uniformering av legevakttjenesten og legevaktarbeideren

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 01.04.12 - 31.12.14

Om prosjektet

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) nedsatte i 2012 en arbeidsgruppe som fikk til mandat å utvikle en nasjonal legevaktuniform. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Norsk legevaktforum, Helsedirektoratet, norske legevakter og Nklm.

Vi kan nå presentere en nasjonal uniform som vi anbefaler blir tatt i bruk av alle leger og sykepleiere som utfører tjeneste i norske legevakter.

En uniform skaper ensartethet og samhørighet. For legevakttjenesten i Norge er dette vesentlig for å løse noen av arbeidsoppgavene. Uniform forplikter, skaper trygghet og identifisering, samt gir nødvendig autoritet. Kombinert med faglig kvalitet på det arbeid som utføres, skal dette bidra til en positiv oppfattelse av ansatte i legevakttjenesten og det den enkelte og tjenesten står for. Uniformen skal i tillegg være en del av personlig verneutstyr for den enkelte ansatte.

Arbeidsgruppen har bestått av følgende personer:

Per Magne Mikaelsen, Leder Norsk Legevaktforum og Legevakta i Drammensregionen IKS

Arne Aksnes, Kommuneoverlege, Kvam herad

Grethe Helen Frotjold Valdersnes, Sykepleier, Nordhordland legevakt

Terje Olav Øen, Seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Signe M. Zachariassen, Førstekonsulent, Nklm

Publikasjoner

Rapporter

Alle rapporter

Personer

Forskningstema