Veien inn til en akuttpsykiatrisk avdeling

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 01.01.09 - 31.12.20

Prosjektresultater

Første artikkel (2012):

Studien sammenliknet pasientgruppene innlagt via henholdsvis fastleger, legevakt, spesialisthelsetjenesten i psykiatri og andre spesialiserte helsetjenester. Hovedfunnene var:

  • ingen signifikante forskjeller i andel av innleggelsene som kunne blitt håndtert uten akuttinnleggelse
  • små forskjeller i kjennetegn ved pasientgruppene
  • hyppigere bruk av politiassistanse og tvang ved innleggelsene fra legevakt enn ved innleggelser fra de andre henvisningsinstansene

Andre artikkel (2016):

Studien undersøkte faktorer assosiert med akuttinnleggelser der henvisende instans brukte tvang, og der pasienten ble tatt imot til frivillig innleggelse (underkjenning av tvang). Studien viste at

  • sannsynligheten for underkjenning av tvang hadde sterkere assosiasjon med pasient- og sykdomsfaktorer enn med henvisende instans
  • suicidalitetsrisiko som del av innleggelsesgrunnlaget økte sannsynligheten for underkjenning
  • tvangsinnleggelser av ikke-etnisk norske ble sjeldnere underkjent enn tvangsinnleggelser av etnisk norske

Link til artiklene finnes nederst på siden

Om prosjektet

Prosjektet sammenlikner pasienter innlagt i en akuttpsykiatrisk avdeling fra henholdsvis legevakt, fastlege, spesialisert psykisk helsevern og andre spesialiserte helsetjenester med tanke på:

  • sosialdemografiske faktorer
  • sykdoms- og symptomuttrykk ved innleggelsen
  • bruk av tvang

Målet med prosjektet er å få vite mer om hvordan akutt-tilbudet til psykisk syke fungerer. Prosjektet benytter data innsamlet i studien Suicidality in Psychiatric Acute Admissions (SiPEA) som er drevet av forskningsenheten Psykiatrisk divisjon, Helse Bergen. SiPEA har samlet data om alle innleggelser ved Psykiatrisk akuttmottak (PAM), Sandviken sykehus, fra mai 2005.  

Prosjektet skjer i samarbeid med forskningsenheten Psykiatrisk divisjon, Helse Bergen og Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen. Prosjektgruppen består av Ingrid Hjulstad Johansen, Nikolai Fuglseth og Steinar Hunskår (Nklm), Hugo A. Jørgensen (Klinisk institutt 1, UiB) og Liv Mellesdal, Rolf Gjestad og Ketil Ødegaard (Helse Bergen).

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler
cp: 2019-12-04 11:17:17