Vold mot helsepersonell

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: fra 01.12.15

Prosjektresultater

Johansen IH, Baste V, Rosta J, Aasland OG, Morken T. Changes in prevalence of workplace violence against doctors in all medical specialties in Norway between 1993 and 2014: a repeated cross-sectional survey. BMJ Open 2017;7: e017757. doi:10.1136/bmjopen-2017-017757

Artikkelen hadde følgende hovedfunn:

  • Halvparten av legene hadde mottatt trusler om vold, og en fjerdedel hadde vært utsatt for vold minst en gang i løpet av arbeidskarrieren.
  • Det var ingen endring mellom 1993 og 2014 i andel leger som hadde vært utsatt for vold eller trusler om vold.
  • Færre leger hadde vært ute av fysisk eller psykisk form på grunn av frykt for vold i 2014 sammenliknet med 1993.
  • Leger i psykiatrien rapporterte flest voldelige hendelser i løpet av arbeidskarrieren

 

Flere artikler er underveis.

Om prosjektet

Målet med prosjektet er å undersøke forekomst, type og alvorlighetsgrad av vold mot leger og ansatte på legevakt. Det er behov for mer kunnskap om hvordan trusler og vold mot helsepersonell har endret seg over tid, hvor hyppig det skjer samt mer kunnskap om de aktuelle hendelsene. På bakgrunn av dette gjennomføres to delprosjekter. 

 

I delprosjekt I, Forekomst av vold mot leger i perioden 1993-2014, er hensikten å beskrive forekomst av vold mot leger og hvilke spesialiteter som er mest utsatt. Data er hentet fra Legepanelet til Legeforskningsinstituttet.

Det er publisert en artikkel: Changes in prevalence of workplace violence against doctors in all medical specialties in Norway between 1993 and 2014: a repeated cross-sectional survey

 

Delprosjekt II har som hensikt å utvikle og validere et registreringsskjema for å undersøke alvorlighetsgrad av voldshendelser på utvalgte legevakter.

Det er gjennomført en prospektiv observasjons-studie over ett år. Utvalget består av legevakter av ulik størrelse fra ulike deler av landet. Vi har benyttet en revidert og tilpasset versjon av Staff Observation Aggression Scale- Revised (SOAS-R). Det nye skjemaet har fått navnet SOAS-RE (Staff Observation Aggression Scale –Revised Emergency). Originalen, SOAS-R er et validert registreringsskjema utviklet for registrering av aggressiv og voldelig atferd i psykiatrien. En artikkel er sendt til vurdering i et vitenskapelig tidsskrift sommeren 2017. Flere artikler er under arbeid.

SOAS-RE er nå tilgjengelig for bruk på legevakter og kan lastes ned her.

 

Prosjektet skjer i samarbeid med Legeforskningsinstituttet (Lefo) og Kompetansesenter for sikkerhets- fengsels og rettspsykiatri (Sifer).

Tone Morken er prosjektleder. Prosjektgruppen består av Ingrid H. Johansen, Valborg Baste, Grethe Johnsen, Steinar Hunskår (Nklm), Judith Rosta, Olaf G. Aasland (Lefo), Tom Palmstierna og Knut Rypdal (Sifer).

 

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Personer

cp: 2019-12-04 11:16:04