Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene: Forskningsprosjekt om organisering, innhold, pasientforløp og klinisk kvalitet i et nytt helsetilbud

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 01.09.13 - 27.11.14

Om prosjektet

Nklm har tatt initiativ til et prosjekt for å få nasjonale data om organisering, innhold og pasientstrøm i det kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbudet (ØHD). Formålet er å styrke kunnskap om kvalitet i dette nye helsetilbudet, og effekt på pasientstrøm gjennom helsetjenesten.

Vi vil gjøre en landsomfattende systematisk innsamling av data fra ØHD-enhetene. Datainnsamlingen skal bestå av to sett med registreringer. Det ene settet er data om organisatoriske forhold og innhold i alle landets øyeblikkelig hjelp døgnenheter. Det andre settet er data om hver pasient og klinisk innhold i deres ØHD-opphold. Dette skal senere kobles mot en rekke relevante registre for å beskrive et helhetlig pasientforløp gjennom helsetjenesten. Fra dette materialet skal det utarbeides statistikk for evaluering, lokal tilbakemelding til hver enhet med hensyn til innhold og kvalitet, og videre forskning.

Status november 2014: Prosjektet har fått alle nødvendige tillatelser etter formelle søknadsprosesser til REK og Datatilsynet. Grunnet manglende finansiering fra Helsedirektoratet må prosjektet dessverre avlyses.

Personer

Forskningstema