Om Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer [Uni Research Helse]

Bivirkningsgruppen er organisert som en enhet i Uni Research Helse, som er en av syv fagavdelinger i forskningsselskapet Uni Research. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer ble opprettet i 1992 av Helsedirektoratet som en prosjektgruppe under Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Utgangspunktet var den pågående amalgamdebatten. 1. januar 1999 ble gruppen permanent med finansiering over statsbudsjettet.

Bivirkningsgruppens hovedoppgaver er:

 • Utredning av henviste pasienter
 • Informasjon og forskning på bivirkninger relatert til odontologiske biomaterialer
 • Registrering og overvåking av innsendte bivirkningsrapporter til det nasjonale bivirk-ningsregisteret for odontologiske biomaterialer
   

Til Bivirkningsgruppen er knyttet et fagråd med representanter fra fagområdene medisin og odontologi. Rådet har følgende medlemmer:

 • Professor dr. odont. Jon Dahl, Det odontologiske fakultet, UiO / NIOM
 • Sissel Heggdalsvik, Overtannlege Tann- og Kjevekirurgisk avd., Molde sykehus og Rådgivende overtannlege, Helfo
 • Professor dr. med. Cato Mørk, NTNU / privatpraktiserende dermatolog, Oslo
 • Professor dr. med. Ingvard Wilhelmsen, Institutt for indremedisin, Haraldsplass Diakonale Sykehus A

Samarbeidspartnere

Bivirkningsgruppen har samarbeid med ulike fagmiljøer, både internt i Uni Research og eksternt:

 • Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research Helse
 • Haukeland Universitetssjukehus
 • Seksjon for klinisk nevropsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB
 • Institutt for klinisk odontologi, Medisinsk odontologisk fakultet, UiB
 • Seksjon for farmakologi, Medisinsk odontologisk fakultet, UiB
 • Nordisk institutt for odontologisk materialprøving (NIOM)
 • Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin, Stockholm

Årsrapporter fra Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Kontakt Merete Allertsen for å få tilsendt eldre årsrapporter

cp: 2019-10-14 02:17:13