Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

en del av Uni Research Helse

Om Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Nklms visjon og mandat

Helsedepartementet etablerte i 2004 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm). Vi skal bidra til at legevaktfeltet følger den nødvendige faglige og organisatoriske utvikling, og medvirke til nasjonalt forbedringsarbeid og god kvalitet i tjenesten.

Nklm har en «følge med»-rolle og et samfunnsoppdrag som sammenfattes i følgende punkter:

- Bidra til nasjonal og internasjonal faglig utvikling innen fagfeltet

- Etablere nødvendige nasjonale faglige standarder

- Bidra til, og delta i, forskning innen fagfeltet

- Etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet

- Sikre nasjonal kompetansebygging og spredning av kompetanse

- Gi råd og faglig støtte til legevakter og kommuner om organisering og drift av legevakt

- Delta i undervisning, både i grunn-, etter- og videreutdanning

- Gi råd, høringssvar og utredninger til Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet

Nklm prøver å oppnå disse målene gjennom ulike virkemidler og en variert prosjektportefølge. Fleksibilitet, omstillingsevne og høy motivasjon for arbeidet med legevakttjenesten skal være sentrale kjennetegn ved staben ved Nklm. Våre prosjekter og vår forskning skal ha et anvendt siktemål, og ha kort vei fra idé, via rapportering og til anvendelse eller aksept i praksisfeltet. Noen prosjekter er langsiktige og faste, som Nasjonalt legevaktregister, Vakttårnprosjektet og Årsstatistikk for legevakt. Andre er kortsiktige og ad hoc-preget som svar på nye problemstillinger og aktuelle politiske forslag, eller oppdrag fra Helsedirektoratet eller Helse- og omsorgsdepartementet.

Organisering

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin er organisert under Uni Research, og er en enhet i avdelingen Uni Research Helse. Senteret er faglig knyttet også til Forskningsgruppe for allmennmedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, og til Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) i Bergen.

Helsedirektoratet er kontraktspartner med Uni Research Helse og legger rammene for virksomheten gjennom bevilgning og dialogmøter.

Publikasjoner

Nklm hadde i 2017 totalt 25 publikasjoner, hvorav fem rapporter og 20 vitenskapelige artikler.  

Årsverk

Ved utgangen av 2017 utgjorde ansettelser i Nklm 12 årsverk, fordelt på 27 personer.

Årsmeldinger

Årsmelding for 2018

Årsmelding for 2017

Årsmelding for 2016

Årsmelding for 2015

Årsmelding for 2014

Årsmelding for 2013

Årsmelding for 2012

Årsmelding for 2011

Eldre årsmeldinger fås ved henvendelse til Nklm.

Prosjektstøtte

Søk støtte til ditt prosjekt

Epidemiologi & statistikk

Nasjonalt legevaktregister

Vakttårnrapporter

Årsstatistikk - regningskort

Kompetanseheving og informasjon

Veiledere, faglige prosedyrer og rutiner

Legevakthåndboken

Informasjonsmateriell for legevakter og overgrepsmottak

Engelsk ordliste - legevaktrelaterte termer

Nyhetsbrev fra Nklm

Faggruppe - overgrepsmottak

Faggruppe Overgrepsmottak, Nklm


 


 


 

Kontakt Nklm

Besøksadresse: Kalfarveien 31, Bergen
Postadresse: Postboks 7810, 5020 Bergen
Tlf: 55 58 65 00
E-post:legevaktmedisin@uni.no

cp: 2019-05-21 19:16:33