Råd ved utskifting av amalgam

Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer [Uni Research Helse]

Av Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer - Uni Research Helse

Anbefalingene under er hentet fra Nasjonale retningslinjer for utredning og behandling ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer utgitt av Helsedirektoratet

Ved arbeid med amalgam må man tilstrebe å holde kvikksølveksponeringen så lav som mulig. All håndtering av kvikksølv og kvikksølvforbindelser bør skje slik at både individuell eksponering og forurensning av miljøet reduseres mest mulig.

Kvikksølvinnholdet i luften kan øke i korte perioder når amalgamfyllinger pusses eller utbores. Ved boring uten høyvolumsug har man momentant målt kvikksølvnivåer som mange ganger overskrider den administrative normen for kvikksølvdamp.

Vannkjøling og høyvolumsug bør alltid brukes for å redusere kvikksølveksponeringen til et minimum når man pusser og borer ut amalgam. I tillegg bør man påse at ventilasjonen fungerer riktig. Luft fra avsug skal ikke resirkuleres til arbeidslokalet dersom dette kan bidra til å øke luftforurensningen i lokalet eller spre forurensninger til andre rom.

Følgende anbefalinger kan bidra til å minimere kvikksølveksponering av pasienten og tannhelsepersonellet når amalgamfyllinger fjernes:

 • Høyvolumsug og vannkjøling
  Høyvolumsug (vakuumsug som normalt finnes på moderne tannklinikker) og vannkjøling skal brukes tett inntil området der pussing og utboring av amalgam skjer. Avsugets effekt avtar meget sterkt med avstanden. Bruk av høyvolumsug reduserer konsentrasjonen av kvikksølv i luften i betydelig grad. Dette er viktig for å redusere kvikksølveksponeringen for både pasienter og personell. Anbefaling: Bruk høyvolumsug og vannavkjøling.

 

 • Fjern fyllingen i biter – bruk skarpt bor.
  Man bør unngå å pulverisere amalgamfyllinger. Amalgamfyllinger fjernes i biter. Man bør bruke nye, skarpe bor. Hensikten med disse anbefalingene er å holde kvikksølveksponeringen på et lavt nivå. Anbefaling: Fjern fyllingen i biter, unngå pulverisering og bruk nye, skarpe bor.

 

 • Ta bort hele fyllingen
  I utgangspunktet skal hele fyllingen tas bort når en amalgamfylling skiftes ut med annet materiale. Dersom dette av en eller annen grunn ikke lar seg gjøre, bør man notere det i journalen og informere pasienten. Hvis amalgam fjernes fordi man regner med at det kan ha bidratt til pasientens helseproblemer, er det viktig å fjerne hele fyllingen. Anbefaling: Fjern hele fyllingen.

 

 • Kofferdam
  Bruk av kofferdam (gummiduk) kan redusere kvikksølveksponeringen betydelig. Dette er et viktig tiltak for å redusere kvikksølveksponeringen for pasientene. Anbefaling: Bruk kofferdam der det er teknisk mulig og ikke medfører vesentlig ulempe for pasienten.

 

 • Ytterligere tiltak
  Noen anbefaler ytterligere tiltak for å redusere kvikksølveksponeringen, deriblant ekstra punktavsug, nesemaske og ekstra frisklufttilførsel. Det er ikke godt nok undersøkt om slike tiltak har effekt av betydning. Helsedirektoratet finner derfor ikke å kunne avgi noen anbefaling på dette punktet.

 

 • Tidsintervaller
  I blant annet pasientlitteratur anbefales det et intervall på ca. seks uker mellom hver gang en fylling fjernes. Anbefalingen kan sees på bakgrunn av at halveringstiden for inhalert kvikksølvdamp er ca. 60 dager (130). Det er imidlertid ikke vitenskapelig dokumentert at et intervall på seks uker fører til færre komplikasjoner eller et bedre langtidsresultat enn hyppigere utskiftinger. Som et føre-var-tiltak bør man unngå flere utskiftingsrunder i løpet av korte tidsintervaller når man ønsker å unngå ytterligere kvikksølveksponering fra amalgam. Anbefaling: Bruk lengre tidsintervaller når det er viktig å unngå kvikksølveksponering.

 

 • Tiltak ved symptomoppblussing
  Ved symptomoppblussing etter utboring av amalgamfyllinger bør man utrede årsaken. Dersom man tror det kan skyldes en reaksjon på kvikksølv, bør man overveie om kvikksølvhygienen ved amalgamutboringen har vært tilfredsstillende (se ovenfor) og ikke bore ut flere fyllinger før symptomene er gått tilbake. Anbefaling: Utred årsaken. Avvent neste behandling.

 

 • Ved alvorlige type 1-reaksjoner
  Hvis pasienten har hatt alvorlige type 1-reaksjoner etter utboring av amalgamfyllinger, er det viktig å være føre var. Anbefaling: Utboring av amalgam bør skje i klinikk med mulighet for akuttmedisinsk behandling.

Kilde: Nasjonale retningslinjer for utredning og behandling ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer (2008). Oslo, Helsedirektoratet, 2008, IS-1481, ISBN 978-82-8081-130-1

cp: 2019-12-04 11:16:59