Utdanning i "Utviklingstøttende rådgivning og triangulerte samtaler med barn"

RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge [Uni Research Helse]

Utviklingsstøttende rådgiving og triangulerte samtaler med barn

Deltakerne vil få trening i å føre rådgivende og terapeutiske samtaler med barn og foreldre ut fra et utviklingspsykologisk perspektiv på barns aktuelle livsvansker.

Det blir lagt stor vekt på å kjenne igjen og forstå hva som skjer av utviklingsmessig relevans i samspillets mikroøyeblikk. Derfor er videoanalyse sentralt gjennom hele kursserien.

Kursserien har som målsetting å gi deltakerne en nyansert og fleksibel kompetanse til å kommunisere med barn og foreldre ut fra ulike roller og oppgaver. 

Målgruppe: arbeid innen familievern, psykisk helsevern for barn og ungdom, lavterskeltilbud på kommunenivå, familiesentre og lignende.

Det er ingen forutsetning, men deltakere må gjerne ha ulike former for spesialistkompetanse eller trening i metoder https://uni.no/media/ck_uploads/2017/11/02/colourbox12032137-2.jpg​som Marte Meo, Circle of Security og lignende. Slik sett vil kurset ha «Master Class»-preg hvor deltakernes egne erfaringer og refleksjoner skal ha plass. Flere søkere fra samme arbeidsplass vil bli prioritert.

Deltakerne må være i arbeid innen barnefeltet og ha mulighet til å bringe inn praksismateriale på video.

Pris: Seminaret er gratis, inkl. te/kaffi. Lunsj kan kjøpes i kantine eller nærliggende butikker.

Sted: Kurset og fordypningssamlingene arrangeres i RKBU Vest sine lokaler i Nygårdsgaten 114, Bergen.

Påmeldingsfrist: 4. januar 2019.

Påmelding: Klikk her

Kurset har syv samlinger, oppstart 18. feburar og avsluttes 15. januar 2020:
18. - 19. februar (oppstart), 3. - 4.. april, 27. - 28. mai, 3.- 4. september, 1.-2. oktober, 11.-13. november, 13.-15. januar 2020

Kurslederne
Reidun Hafstad, klinisk sosionom/familieterapeut og Haldor Øvreeide, psykologspesialist, driver Institutt for Familie og Relasjonsutvikling, Os ved Bergen. Med utgangspunkt i egen klinisk praksis og veiledning har de over mange år arbeidet med å utvikle metodiske fremgangsmåter for å engasjere foreldre til bedre å forstå og støtte barns utvikling når det er etablert bekymring. Den triangulerte samtalen med barn og foreldre om de livstema som måtte være vanskelige, er et viktig metodisk bidrag fra de to. Reidun og Haldor er forfattere og medforfattere til flere bøker om kursets aktuelle tema.

 https://uni.no/media/ck_uploads/2017/11/02/colourbox12032137-3.jpg

 

Grunnlaget for det metodiske arbeidet det gis trening i vil være:

 • Kunnskap om barns dialogiske kompetanse og utviklingsegenskaper; deres relasjonelle avhengighet, identitetsutvikling og behov for gode, erfaringsbetingende utviklingsfortellinger.

 • Foreldre/barn-relasjonens betingelser i de større systemene. Analyse av de avhengighets-, tilknytningsforhold og nettverksspenninger som barn, men også foreldrene lever under og hvilke typiske systemiske utfordringer vi møter når vi skal støtte barn og foreldre.

  Innhold i de enkelte samlingene:

  1. samling: Oppstart 18. (10-16) og 19. (9-15) februar 2019

  På første samling gis innføring i teoretiske grunnlag og metodiske hovedprinsipper – konkretisert ved videoanalyse av kursledernes eget materiale.

  Innføring i kursrekkens hovedperspektiv: Grunntrekk ved relasjonelt formidlet utvikling. Barns dialogegenskaper og bidrag til relasjonsdannelse og tilhørighet. Hvordan vi kan avlese hva som skjer psykologisk, og hvordan samspillsmønster dannes i dialogens mikroøyeblikk. Særlig fokus på analyse av hva barnet utviklingsmessig får ut av sine levde øyeblikk. Hvordan kan vi bruke denne kunnskapen i veiledning til foreldre, og i triangulerte samtaler med barn og foreldre.

  De følgende samlingene blir tilrettelagt ut fra videomateriale fra deltakernes eget daglige arbeid; samspillsobservasjon, samspillsrådgiving, samtaler med foreldre, med foreldre og barn, med barn/ungdom. Det vil bli særlig lagt vekt på at deltakerne skal bli fortrolig med å arbeide i et triangulert metodisk format.

   

  2. samling,

   (kl. 10-15) Fordypningsgruppe
  Oppstart i den første fordypningsgruppesamling. Gruppen vil bestå av ca. 5 personer, hvor den enkelte deltager skal medbringe problemstillinger, videoopptak fra egen praksis og hvor gruppen kan ta opp faglige diskusjoner – som forberedelse til samlingene med Reidun og Haldor. Inger vil være tilgjengelig disse samlingene, som facilitator og prosess-veileder.

  (kl. 9-15)
  Trening i videoanalyse avlesing av dialogiske mikroøyeblikk og samspillsmønstre ut fra deltakernes videomateriale. Forslag til metodisk tilnærming til det vi kan avlese og forstå av barnets og omsorgspersonens psykologiske utfordringer.

   

  3. samling,

  (kl. 10-15)
  Fordypningsgruppesamling - den enkelte deltager skal medbringe problemstillinger, videoopptak fra egen praksis og hvor gruppen kan ta opp faglige diskusjoner – som forberedelse til samlingene med Reidun og Haldor. Inger vil være tilgjengelig disse samlingene, som facilitator og prosess-veileder.

   (kl. 9-15)
  Foreldrerollen i makro- og mikroperspektiv. Hvordan aktivere omsorgspersonens egne spørsmål og egenskaper via veiledning. Betydningen av åpne og respektfulle fortellinger om barnets egenskaper og sammenheng.  Bidrag fra deltakernes videomateriale.

   

  4. samling,                           https://uni.no/media/ck_uploads/2017/11/02/colourbox12032137-1.jpg

  (kl. 10-15)
  Fordypningsgruppesamling - den enkelte deltager skal medbringe problemstillinger, videoopptak fra egen praksis og hvor gruppen kan ta opp faglige diskusjoner – som forberedelse til samlingene med Reidun og Haldor. Inger vil være tilgjengelig disse samlingene, som facilitator og prosess-veileder.

  (kl. 9-15)
  Triangulerte samtaler med barn og foreldre. Teori og øvelser ut fra deltakernes video/case-materiale.

   

  5. samling,

  (kl. 10-15)
  Fordypningsgruppesamling - den enkelte deltager skal medbringe problemstillinger, videoopptak fra egen praksis og hvor gruppen kan ta opp faglige diskusjoner – som forberedelse til samlingene med Reidun og Haldor. Inger vil være tilgjengelig disse samlingene, som facilitator og prosess-veileder.

  (kl. 9-15)
  Videre trening i å veilede med utgangspunkt i observert samspill og hvordan vi kan intervjue frem samspillskvaliteter som beskriver både barnets og foreldrenes bidrag. Hvordan styrke foreldrenes forståelse av sin egen betydning for barnets utvikling. Videre arbeid med triangulerte samtaler ut fra ulike samtaleformål. Teori og øvelser ut fra deltakernes video/casemateriale.

   

  6. samling,

  (kl. 10-15)
  Fordypningsgruppesamling - den enkelte deltager skal medbringe problemstillinger, videoopptak fra egen praksis og hvor gruppen kan ta opp faglige diskusjoner – som forberedelse til samlingene med Reidun og Haldor. Inger vil være tilgjengelig disse samlingene, som facilitator og prosess-veileder.

  (kl. 9-15)
  Konsultasjon og samarbeid med kollegaer og samarbeidspartnere ut fra et utviklingsstøttende perspektiv på barns problemer.

   

  7. samling,

  (kl. 10-15)
  Fordypningsgruppesamling - den enkelte deltager skal medbringe problemstillinger, videoopptak fra egen praksis og hvor gruppen kan ta opp faglige diskusjoner – som forberedelse til samlingene med Reidun og Haldor. Inger vil være tilgjengelig disse samlingene, som facilitator og prosess-veileder.

  (kl. 9-15)
  Trening ut fra deltakernes tema, «løse tråder», sammenfatning og hvordan forankre kursseriens innhold i egen praksis.

  Gjennom kursserien vil tema bli tilpasset det materialet som er tilgjengelig på deltakernes videoopptak. Slik vil de ulike tema og nyanser kunne overlappe i samlingene.https://uni.no/media/ck_uploads/2017/11/02/colourbox12032137-3_z4uxcdI.jpg

   

  Kursfacilitator og koordinator i regi av RKBU Vest 
  Inger Nordeide Jensen, familieterapeut/klinisk barnevernspedagog/klinisk veileder/ MCS Familieterapi og systemisk praksis. Inger vil facilitere og tilrettelegge for forløpet, og tilrettelegge fordypningsgrupper for kursdeltagerne, som en del av den enkelte samling.

   

  Teori og tema vil først og fremst bli hentet fra:

 • Øvreeide, H. (2009). Samtaler med barn. Metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner. 3. utgave. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (Svensk utgave på Studentlitteratur. Dansk utgave på Hans Reitzel Forlag. Det er også en russisk utgave utgitt i Sverige/Ukraina ta kontakt for nærmere info.)

 • Hafstad, R., Øvreeide, H. (2011). Utviklingsstøtte. Foreldrefokusert arbeid med barn (2. utgave).  Kristiansand: Høyskoleforlaget. (Svensk utgave på Studentlitteratur)

 • Øvreeide, H., Backe-Hansen, E. (2012). Fagetikk i psykologisk arbeid. 2. utgave. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (svensk utgave på Studentlitteratur)

 • Øvreeide, H. (2013). Barns evne til samspill og meningsdannelse. I Johnsen. H. (red). Vekst i det vanskelige. Oslo: Gyldendal Akademisk.)

 • Øvreeide, H. Hafstad, R. (2016). Det tredje ansikt i barns relasjoner. I Haavind, H. og Øvreeide, H. (red). Psykoterapi med barn og unge. Bind II. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Hafstad, R., Øvreeide, H. (2016). Marte Meo-metoden. Hånd i hanske. I Haavind H. og Øvreeide, H. (red). Psykoterapi med barn og unge. Bind I. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Hart, S., Bentzen, M. Jagten på de nonspesifikke faktorer i psykoterapi med børn. København: Hans Reitzels forlag. (Boken er basert på et seminar i København i 2012 hvor Haldor var en av fire bidragsytere. Engelsk utgave 2014 på Karnac Books. Through the Window of Opportunity. A Nevro-Affective Approach to Child Psychotehrapy )

   

  Litteraturen vil bli supplert.

   

  Illustrasjoner: Colourbox.com

cp: 2019-12-04 11:16:11