RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

en del av Uni Research Helse

Nærundervisningsmidler

Nærundervisning - 2019

Kunnskap der den trengs når den trengs
Nærundervisning er et tilbud fra RKBU Vest om tilførsel av undervisnings- og fagutviklingsressurser lokalt. Søkerne kan selv foreslå foredragsholdere eller RKBU kan forespørres.

RKBU Vest tilbyr undervisning om en rekke emner til fagfolk innen barn og unges psykiske helse og barnevern. Et viktig mål for RKBU Vest er å tilby kurs og seminar som dekker regionens behov for faglig oppdatering og etterutdanning.

 • Søknader der 1. linjen og 2. linjen har samarbeidsprosjekter vil bli prioritert, men 1. og 2. linjen kan også søke hver for seg.
 • Nærundervisningen bør være tilbud til ansatte ved mer enn en tiltaksenhet.
 • Nærundervisningsopplegg som tidligere har vært støttet av andre vil bli nedprioritert.
 • Tildeling av midler er avhengig av tilgjengelige ressurser, geografisk fordeling og relevans i forhold til prioriteringer gitt av Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Tildeling av midlene skjer fortløpende. Midlene må brukes i inneværende år og søknader innkommet etter 1. november 2019 vil ikke bli behandlet.

Noen aktuelle tema for nærundervisningen:

 • Samarbeidsmodeller
 • Tilstandsbilder
 • Utredning
 • Behandling
 • Forebygging

Hva det kan søkes om:

 • Dekning av honorarutgifter for forelesere etter RKBU Vest sine satser.
 • Refusjon av reiseutgifter og utgifter til overnatting for forelesere.

De som søker må selv ordne med undervisningslokaler, kursinvitasjon, lunsj og lignende.

Krav til søknaden:

 • Undervisningen skal inngå i en langsiktig plan (minst 1 år) for kompetanseheving. Kompetanseplaner må vedlegges søknaden.
 • Eget søknadsskjema fylles ut (se link under).
 • Lokal kontaktperson er ansvarlig for koordinering av undervisningen.
 • Budsjett for arrangementet vedlegges.

Etter gjennomført nærundervisning må faktura og andre regninger sendes til RKBU Vest snarest. Senest innen 10. desember 2019.

Tildelingen forutsetter at RKBU Vest blir presentert som bidragsyter i forbindelse med annonsering og gjennomføring av undervisningen. RKBU Vest ønsker å motta en bekreftelse på at undervisningen et gjennomført i henhold til søknad/tildeling, samt en oversikt over antall deltakere, spesifisert på yrkesgruppe, tjenestested og etat.

Søkere kan henvende seg til oss med eventuelle spørsmål før søknad sendes: post.rkbu@norceresearch.no

Søknadsskjema

 

cp: 2019-12-04 11:17:20