RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

en del av Uni Research Helse

Spørreundersøkelsen

Olweusprogrammet har fått nye nettsider

Spørreundersøkelse om mobbing 

Som en del av Olweusprogrammet gjennomfører skolene en anonym kartlegging av mobbing blant elevene med Olweus’ spørreskjema om mobbing.
Undersøkelsen kan også gjennomføres ved andre barne- og ungdomsskoler som ledd i en kartlegging av mobbing.

Høsten 2019 er undersøkelsen åpen i perioden fra 30.september og frem til juleferien starter.


Dersom deres skole ønsker å utføre undersøkelsen ta kontakt Olweusprogrammet på epost olweusprogrammet@norceresearch.no eller telefon 56 10 72 23
 

Les mer om Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd
 
Skolens forberedelser til undersøkelsen

Her finner skolen administrasjonsportalen til WebSurvey og brukerveiledning til WebSurvey

Før undersøkelsen kan starte opp må de foresatte ha blitt informert om at skolen skal gjennomføre en spørreundersøkelse om mobbing. Vi har utarbeidet i et eget brev for dette formålet som vi ber skolene om å sende som ranselpost til hjemmene. 

Veiledning
Det er utarbeidet informasjon og veileding til lærere som er sammen med elevene når de fyller ut spørreskjema i to dokument:
Veiledning til administrator                          Veiledning til elever

Spørreskjemaet
Undersøkelsen er anonym og meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). 
De fleste skoler velger en webbasert undersøkelse hvor elevenes svar legges inn direkte via internett, men det er også mulig å svare på spørreskjemaet på papir etter avtale.

Spørreskjema for 4 trinn

Spørreskjema for 5-10 trinn
 

Bruken av undersøkelsen i Olweusprogrammet

Som en del av Olweusprogrammet skal skolen gjennomføre en anonym kartlegging av mobbing blant elevene med Olweus’ spørreskjema om mobbing. Denne kartleggingen foregår vanligvis mot slutten av skoleåret (april - mai) eller utpå høsten (oktober - november), og før skolene starter med innføringen av programmet. Skolens instruktør vil bistå i dette arbeidet.

Skolen skal gjenta denne undersøkelsen ett år senere (og gjerne som en årviss foreteelse i fortsettelsen) for å se effektene av arbeidet og hva skolen må arbeide videre med.

Rapport

Skolen kan selv hente ut rapport dagen etter at undersøkelsen er utført. Rapporten inneholder nå historiske data dette inkluderer skolens første måletidspunkt samt de tre siste årene skolen har utført undersøkelsen.
Alle data fra 4-10 trinn vises i samme rapport.
Prioriterte tabeller. Færre og utvalgte tabeller som gir best mulig informasjon og støtte til skolenes videre arbeid.
Grafisk fremstilling av hovedfunnene fra prioritert tabell. 
Tilhørende standardkommentar til hvert grafisk bilde samt standard kommentar som sier noe om hva tabell og grafikk viser og hva som er beregningsgrunnlaget for presenterte data.
Rapport uttak: Det er videre gjort en teknisk endring i lasting av data etter spørreundersøkelsen er utført. Denne prosessen foregår nå på nattestid slik at skolene må vente til dagen etter at spørreundersøkelsen er ferdig før de kan hente ut rapporter. 
 

Hvem kan ta undersøkelsen?

Selv om det som oftest bare er aktuelt å gjennomføre undersøkelser i skoler som har innført eller holder på å innføre Olweusprogrammet, kan den også gjennomføres ved alle andre barne- og ungdomsskoler som ledd i en kartlegging av mobbing.

Spørreskjemaet om mobbing er utviklet av professor Dan Olweus og har vært i bruk i mange år i Norge og i utlandet. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) har overtatt rettighetene til dette skjemaet for bruk i Norge og har ansvar for videreutviklingen av skjemaet.

For at skjemaet skal kunne brukes må det innhentes tillatelse fra RKBU Vest på denne adressen: olweusprogrammet@norceresearch.no

cp: 2019-12-04 11:17:05