RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

en del av Uni Research Helse

Tiltaksutvikling og - evaluering

Forskningsgruppen har fokus på metoder og prosjekter for utvikling og evaluering av tiltak for forebygging og behandling av psykiske helseproblemer hos barn og unge. Den overordnede målsetningen med dette forskningsarbeidet er å bidra til bedre helsetjenester for barn og unge gjennom økt tilgang, opplæring og utprøving av evidensbaserte tiltak. Tiltakene er rettet mot barn i alle aldergrupper og fokuserer på ulike tema og problemområder.

Gruppen har mobbing og angst som sentrale forskningstema, men har også forskning på andre områder.

 

Mobbing

Kunnskap om mobbing blant barn og unge er et sentralt kompetanseområde i forskningsgruppen. Viktige forsknings- og utviklingsoppgaver om mobbing omfatter: effektevaluering av Olweusprogrammet, omfang og psykososiale problem knyttet til mobbing i grunnskolen, videreutvikling og evaluering av elevspørreskjema om mobbing, og indikatorer og verktøy for implementering av Olweusprogrammet.

Prosjekter:
Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd

 

Angst

Medlemmer i forskningsgruppen deltar i flere prosjekter med fokus på behandling eller indikert forebygging av angstproblemer hos barn og unge. Disse prosjektene er knyttet til førstelinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Evaluering av spørreskjema for kartlegging av angstproblemer hos barn og unge inngår også som en del av gruppens arbeid.

Prosjekter:
Lavintensiv versus standard Kognitiv atferdsterapi (LIST-prosjektet)

Engstelse hos barn og ungdom (EBU)

 

Andre prosjekter

Prosjekter:
Betydningen av kosthold for konsentrasjon og læring hos ungdomsskoleelever. Prosjektet er et tverfaglig samarbeid med Nasjonalt institutt for ernærings-og sjømatforskning ( NIFES).

Urolige barn og musikkterapi

cp: 2019-12-04 11:15:42