Ungdom, rus og psykisk helse

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge)

Om prosjektet

Bruk av rusmidler er utbredt blant ungdom. For mange av ungdommene fører bruk av rusmidler ikke til videre problemutvikling, mens andre ungdom utvikler rusproblemer, ofte i kombinasjon med psykiske vansker.

I et forskningsprosjekt vil vi forsøke å øke kunnskapen om hvordan bruk av rusmidler påvirker skolemessig fungering hos ungdom, hvilke ungdom som utvikler problematisk bruk av rusmidler, og i hvilken grad ungdom med rusproblemer i kombinasjon med psykiske problemer gjør seg nytte av tilgjengelige helsetjenester. Datagrunnlaget er fra Barn i Bergen-undersøkelsen.

Prosjektet vil inngå i doktorgradsavhandlingen til Ove Heradstveit, og er et samarbeidsprosjekt mellom forskere fra Kompetansesenter for rusforskning (KORFOR, Helse Stavanger), RKBU (Uni Research Helse), og Folkehelseinstituttet.

Alle beslektede prosjekter

Alle beslektede prosjekter

Personer

Forskningstema

cp: 2017-05-25 01:17:32