Ungdom, rus og psykisk helse

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge)

Prosjektresultater

Bruk av alkohol og narkotika har sammenheng med lavere gjennomsnittskarakterer og høyere skolefravær. Jo større rusproblemer, jo sterkere sammenheng.

I ungdomstiden er det vanlig å eksperimentere med alkohol og illegale rusmidler. Men mange unge som viser en risikofylt bruk av rus vil verken utvikle langvarige rusproblemer eller skole- eller arbeidsrelaterte problemer senere.

Bruk av rus i ungdomstiden er vanlig, men for noen skaper det problemer. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Likevel viser ny studie at bruk av alkohol og illegale rusmidler har sammenheng både med karakterer og skolefravær, også når ungdommene ikke har samtidige psykiske problemer.

Et viktig funn var også at jo flere tegn det er på at ungdommen har rusproblemer, jo sterkere var sammenhengen med dårlige karakterer og høyt fravær. 

Studien er basert på data fra ung@hordaland-undersøkelsen og offisielle skoleregisterdata. 7874 ungdommer i alderen 16-19 år som bor i Hordaland deltok i studien.

Rusforebygging viktig
Resultatene tyder på at problemer med alkohol og narkotika er viktige faktorer i skolerelaterte vansker. Det er derfor behov for rusforebyggende tiltak i tjenester som er i kontakt med unge. I tillegg bør det legges til rette for å oppdage ungdom i faresonen for problematisk bruk av alkohol- eller narkotika, sammen med tilgang til og bruk av helsetjenester ved behov.

 

Rus og skoleprestasjoner from Uni Research on Vimeo.

Om prosjektet

Bruk av rusmidler er utbredt blant ungdom. For mange av ungdommene fører bruk av rusmidler ikke til videre problemutvikling, mens andre ungdom utvikler rusproblemer, ofte i kombinasjon med psykiske vansker.

I et forskningsprosjekt vil vi forsøke å øke kunnskapen om hvordan bruk av rusmidler påvirker skolemessig fungering hos ungdom, hvilke ungdom som utvikler problematisk bruk av rusmidler, og i hvilken grad ungdom med rusproblemer i kombinasjon med psykiske problemer gjør seg nytte av tilgjengelige helsetjenester. Datagrunnlaget er fra Barn i Bergen-undersøkelsen.

Prosjektet vil inngå i doktorgradsavhandlingen til Ove Heradstveit, og er et samarbeidsprosjekt mellom forskere fra Kompetansesenter for rusforskning (KORFOR, Helse Stavanger), RKBU Vest (Uni Research Helse), og Folkehelseinstituttet.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Alle beslektede prosjekter

Alle beslektede prosjekter

Personer

Forskningstema

cp: 2019-12-04 11:16:44