Veien til Selvstendighet

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) periode: fra 01.08.17

Om prosjektet

Økt kvalitet på tjenestene til bosatte enslige mindreårige flyktninger -  Et prosjekt i barneverntjenesten i Bergen kommune.

Barneverntjenesten for enslige mindreårige flyktninger ved Bergen kommune i samarbeid med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) samarbeider om en studie med siktemål om økt kvalitet i tjenestene som enslige mindreårige flyktninger mottar i bosettingsprosessen i norske kommuner.

Vi ønsker å se på sammenhengene mellom oppfølgingstilbudet de enslige mindreårige mottar fra barnevernet i Bergen kommune, og hvordan ungdommene har det i hverdagen, deres fungering, trivsel og helse. Kunnskap om disse sammenhengene vil kunne bidra til justeringer i det eksisterende tjenestetilbudet lokalt barneverntjenesten i Bergen kommune, med overføringsverdi regionalt og nasjonalt for alle som er involvert i omsorg og oppfølging av denne gruppen barn og unge.

Vi har utviklet en spørreundersøkelse spesielt for studien med validerte og standardiserte spørreskjema som vil gi informasjon om den oppfølgingen ungdommene har mottatt fra barnevernet etter bosetting, deres skolefungering, trivsel og helse.

Gjennom å inkludere felles spørreskjema fra to epidemiologiske studier ved RKBU Vest (Ung@Hordaland og Ung i fosterhjem) ønsker vi å sammenligne de enslige mindreåriges fungering, trivsel og helse med ungdommer generelt i det norske samfunnet og med ungdommer i Norge som bor i fosterhjem. Et sekundært formål med prosjektet er derfor å øke kunnskapen om eventuelle spesifikke behov hos de enslige mindreårige som gruppe gjennom å se på om disse skiller seg fra ungdommer i det norske samfunnet generelt og fra andre barn som mottar omsorgstilbud fra barnevernet spesielt.

Prosjektet er finansiert av Wøyen stiftelsen, og vil kunne gi viktige pekepinner på hvordan en framover bør tilrettelegge tiltak for bosatte enslige mindreårige, og bidra til å øke kvaliteten på tjenestene denne gruppen mottar i dag og framover.

cp: 2019-12-04 11:15:31