Videreutdanning for kontorfaglig ansatte i psykisk helsevern for barn og unge, 1. studieår

RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge [Uni Research Helse]

Høst 2018 – vår 2019, i Bergen

Utdanningen legger vekt på å bygge bred kompetanse, øke faglig bevissthet og styrke kontorfaglig ansatte som nøkkelpersonell med hensyn til kvalitet i tjenesten.

En utdanning fra UNI Research Helse – RKBU Vest/RBUP Øst/Sør gir en formell bekreftelse på kompetanseheving beskrevet i studiebeviset, slik det gjøres ved mange av kompetansesentrenes andre utdanninger i psykisk helse-feltet. Det tidligere samarbeidet med høgskoler og universitet om studiepoeng for denne utdanningen er stanset som følge av en ny forskrift fra NOKUT. Studiet er allikevel bygd over samme lest og vil inneholder de samme temaer og holde samme kvalitet som tidligere kurs med studiepoeng.

Målsetting
Utdanningen omfatter et vidt felt av aktuelle temaer og problemstillinger kontoransatte står overfor i sin daglige arbeidssituasjon. Målsettingen er tredelt; gi økte kunnskaper om fagfeltets tenkning og arbeidsmåte, økt bevissthet om eget fag og styrkede kontorfaglige ferdigheter. Det legges stor vekt på økt forståelse for kommunikasjon.

Innhold i studiet 
•    Psykisk helsevern for barn og unge: Historikk, sykdomsforståelse og behandlingsarbeid
•    Profesjonenes roller, kompetanse og samarbeid
•    Kommunikasjon. Møte med barn/familier i resepsjon og sentralbord
•    Organisasjonsstruktur og -kultur
•    Lover og forskrifter, pasientrettigheter
•    Kvalitetssikring og rutiner
•    Etikk og etiske dilemma

Studiets omfang, varighet og nivå
Studiet gjennomføres som deltidsutdanning over to semester, med fire samlinger, hver på 3 dager. Det tilsvarer ca. 75 timer undervisning.

Pensum: 800- 900 sider

Arbeids- og undervisningsformer
Hver samling vil bestå av fellesundervisning og arbeid i mindre grupper. Det legges vekt på aktiv deltakelse fra studentenes side. Store deler av utdanningen skjer i form av selvstudier bestående av litteraturstudier og oppgaveskriving.
                                               
Målgruppe og opptakskrav
Alle kontoransatte i poliklinikker og behandlingsenheter i psykisk helsevern for barn og unge (PHBU). Søkere må være ansatt i fast stilling i PHBU og ha minst 3 års arbeidserfaring fra helseinstitusjoner eller kontorarbeid. 

Det stilles krav om generell studiekompetanse eller realkompetanse
 
Dersom du ikke har generell studiekompetanse fra videregående skole kan du bli vurdert etter realkompetanse. For å ha realkompetanse kreves minimum 5 års arbeidspraksis tilsvarende heltid, hvorav minst 3 av årene må være relevant for studiet. 

Dokumentasjon for dette må følge søknaden. Ved flere søkere enn plasser er det ansiennitet i BUP som teller, uavhengig av studiekompetanse.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Vurderingsformer
Utdanningen vil bli vurdert som bestått/ikke bestått. Vurderingen vil bygge på 3 arbeidskrav (hjemmeoppgaver) underveis, og det vil ikke bli noen avsluttende eksamen. 
- Arbeidskrav nr. 2 vil foruten vurderingen godkjent/ikke godkjent også gi graderingene svært god, god eller tilstrekkelig, med en individuell begrunnelse.
De skriftlige arbeidskravene har et omfang på 2500 ord +/- 10 prosent.

Krav til tilstedeværelse: 80 %

Ønsker du nærmere informasjon, ta kontakt med:

Uni Research Helse - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest (RKBU Vest) v/seniorkonsulent Eva Schaathun, tlf. 55 58 86 76, e-post: eva.schaathun@uni.no

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør)
v/studieleder Elisabeth Bjarkø, tlf. 41 04 68 33, e-post: elisabeth.bjarko@r-bup.no

Praktisk informasjon

Tid: Ukesamlingene holdes på mandag, tirsdag og onsdag
2018: 17. – 19. september og 26. – 28. november
2019: 11. – 13. februar og 20. – 22. mai

Sted: RKBU Vest, Uni Research Helse, Nygårdsgaten 114, Bergen

Søknadsfrist: NB: Utvidet søknadsfrist 16. mai 2018!

Deltakeravgift: Ingen

Utfylt elektronisk søknadsskjema med vedlegg må være registrert senest  2. mai 2018 kl. 24.00.

Søk her

Studieplanen finner du her

cp: 2019-12-04 11:16:45