Videreutdanning i familieterapi 2018-2020

RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge [Uni Research Helse]

- Deltidsstudium over to år for endringsarbeid i familier og relasjoner.

Fordypning i familieterapi i samarbeid med Institute of Family Therapy i London og RBUP Øst og Sør. Du får en bred innføring i de sentrale familieterapeutiske teoriene og hvordan du kan bruke dem i praksis. Familieterapi har vist seg å ha god effekt i arbeid med psykisk helse hos barn og unge.

På studiet familieterapi gir vi en bred innføring i de sentrale familieterapeutiske teoriene som er anvendt i arbeid med barn, ungdom og deres familier. For at studiet skal være så nyttig som mulig er vi opptatt av å trekke deres praktiske erfaringer inn i undervisningen. Vi bruker bl.a. videoopptak av deltakerne i deres egne kliniske arbeid. Videoopptakene blir brukt både i undervisningen og i veiledningsgruppene. Dette studiet gir ikke studiepoeng.

Du lærer om

  • sentrale teorier og metodiske tilnærminger innen familieterapifeltet
  • anvendelse av familieterapeutiske teorier og metoder i arbeid med barn, ungdom og familier
  • system- og relasjonsorienterte tilnærminger i arbeid med familier, samarbeidende instanser og større nettverk

Målgrupper
Barnehage - Barnevern - Familievern - Helsesøster - Jordmor - Lege - Psykolog
Målgruppen for studiet er fagfolk med helse- og sosialfaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå og som arbeider med barn, ungdom og familier. Opptakskrav er minimum 3-årig høgskole / universitets-utdanning i helse-, sosial- og velferdsfag eller annen relevant utdanning på minst bachelornivå. Søkerne må ha minst to års relevant praksis etter endt grunnutdanning. RKBU foretar prioritering mellom søkerne.

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com


Undervisningsplan

Høsten 2018

5. og 6. september
Tema for samlingen:
Begge dagene: Bli kjent, presentasjon av programplan, gjennomgang av pensum, organisering og etablering av veiledningsgrupper, refleksjonsgrupper , fordele litteratur og videoansvar mm.
Flergenerasjonsperspektivet med genogramøvelse
Introduksjon av familieterapiens historie. Grunnlagstenkning. Introduksjon av de forskjellige familieterapeutiske retningene.
Aktuell litteratur: 
Johnsen, A. & Torsteinsson, V.W. (2012) Lærebok i familieterapi. Oslo, Universitetsforlaget Kap. 3 (17 s.)
Anbefalt:
Asen, E. et al. (2004) The family within us. (kap. Fra bok) (16 s.)

15., 16. og 17. oktober
Tema for samlingen:
Strukturell familieterapi og flerfamilieterapi
Aktuell litteratur:
Dallos, R. & Draper, R (2015) An introduction to Family Therapy. Systemic Theory and Practice (fourth edition). Berkshire, England: McGraw Hill, Open University Press. Kap. 1 (35 s.)
Johnsen, A. & Torsteinson, V.W. (2012) Lærebok i familieterapi. Oslo, Universitetsforlaget Kap. 4 (20 s.)        
Lilledalen, G. (1984) En presentasjon av strukturell familieterapi. Fokus på familien Vol.12, s. 3 – 21 (18 s.)
Minuchin, S. (1976) Families and Family Therapy. Cambridge Mass.: Harvard University Press. Kap. 1-8 (158 s.)
Scholz/Asen : Flerfamilieterapi i praksis - begreber og teknikker, 229 s. (utvalgte kapitler)

29. og 30. oktober
Tema for samlingen:
Introduksjon av familieterapiens historie. Grunnlagstenkning. Introduksjon av de forskjellige familieterapeutiske retningene.
Seminar med Jim Wilson: Barneorientert familieterapi, inngår i undervisningen
Aktuell litteratur:
Dallos, R. & Draper, R (2015) An introduction to Family Therapy. Systemic Theory and Practice (fourth edition). Berkshire, England: McGraw Hill, Open University Press. Kap. 1,2 & 3 (89 s.)
Johnsen, A. & Torsteinsson, V.W. (2012) Lærebok i familieterapi. Oslo, Universitetsforlaget Kap. 1 (23 s.)
Tjersland, O.A. & Eriksen, P. (1994). Fra karaktertrekk til relasjoner og språk. Om sentrale bidrag fra den systemteoretiske tradisjon til forståelsen av og arbeidet med menneskelige livsproblemer. I Reichelt, S. (red.) Psykologi i forandring. Oslo, Norsk psykologforening. 125- 144 (19 s.)
Div. artikler Jim Wilson

26., 27. og 28. november
Tema for samlingen:
Kort oppsummering av strukturell familieterapi.
Strategisk familieterapi. Noe mer fokus på grunnlagstenkning.
Aktuell litteratur:
Bateson, G. (1972) Steps to an Ecology of Mind. Part III, Kap.: The Cybernetics of "Self": A theory of Alcoholism. New York: Ballantine Books. 309-337. (28 s.)
Dallos, R. & Draper, R. (2015) An Introduction to Family Therapy. Systemic Theory and Practice (fourth edition) Berkshire, England: McGraw Hill, Open University Press. Kap.1. (35 s.)
Johnsen, A. & Torsteinson, V.W. (2012) Lærebok i familieterapi. Oslo, Universitetsforlaget. Kap. 7 (23 s.)
Watzlawick P.,Weakland J., Fisch R. (1974) Change (engelsk utgave). Norsk oversettelse: Forandring (1980)  Pensumtjenesten, bestilles via Akademika. (172 s.)    

Våren 2019

21., 22. og 23. januar
Tema for samlingen:
Intro til systemiske metoder  +  Dialog og språksystemisk
Kort oppsummering av «foregående retninger»
Begge dager: Postmoderne inspirasjon på familieterapi, Reflekterende prosesser, språksystemiske og dialogbaserte tilnærminger til familieterapi.
Underviser: Inger Nordeide Jensen.
 
Aktuell litteratur:
Andersen, T. (1987) The Reflecting Team: Dialogue and Mata-Dialogue in Clinical Work Family Process, vol. 26, no. 4, 415-428. (13 s.) 
Andersen, T. (2004) If your pain found a voice what would it say? Psychotherapy as Collaboration. Human Systems Vol. 15, issue 4 213-226 (13 s.)
Anderson, H. & Goolishian, H. (1988) Human Systems as Linguistic Systems: Preliminary and Evolving Ideas About the Implications for Clinical Theory. Family Process, 27, 371-393. (22 s.)
Anderson. H. (1997) Conversation, Language and Possibilities. A Postmodern Approach to Therapy. Del I & II. New York: Basic Books. (Finnes i dansk og svensk utgave) (166 s.)
Dallos, R. & Draper, R. (2015) An Introduction to Family Therapy. Systemic Theory and Practice (fourth edition) Berkshire, England: McGraw Hill, Open University Press. Kap.3 (27 s.)
Gergen, K.J. & Gergen, M. (2004) Social Construction: Entering the Dialogue Chagrin Falls OH: Taos Institute Publishing. Dansk oversettelse (2005): Social Konstruktion ind i samtalen.Kbh: Dansk psykologisk forlag. Hele boka  (77 s.)
Johnsen, A. & Torsteinson, V.W. (2012) Lærebok i familieterapi. Oslo, Universitetsforlaget. Kap. 6 (28 s.)

11. og 12. mars (Bertrando seminar)
Tema for samlingen:
Kort oppsummering av den strukturelle og de strategiske retningene.
Systemisk familieterapi- Milano- skolen.
12. - 13. mars seminar med Paolo Bertrando – inngår i undervisningen
Aktuell litteratur:
Boscolo, L. & Bertrando, P. (1996) An evolving theory. Fra: Systemic Therapy with Individuals. London: Karnac Books. 3-33. (30 s.)
Cecchin, G. (1987) Hypothesizing, Circularity and Neutrality Revisited: An Invitation to Curiosity. Family Process, vol. 26, no. 4, 405-413. (8 s.)
Dallos, R. & Draper, R. (2015) An Introduction to Family Therapy. Systemic Theory and Practice (fourth edition) Berkshire, England: McGraw Hill, Open University Press. Kap. 2. (22 s.)
Johnsen, A. & Torsteinson, V.W. (2012) Lærebok i familieterapi. Oslo, Universitetsforlaget. Kap. 5 (27 s.)
Selvini-Palazolli, M., Boscolo, L., Cecchin, G. & Prata, G. (1980) Hypothesizing-Circularity-Neutrality: Three Guidelines for the Conductor of the Session.Family Process, 19, 3-12. (10 s.)
Tomm, K. (1997) Systemisk intervjumetodik: en utveckling av det terapeutiska samtalet. Mareld. Hele Boka. (164 s.)


25., 26. og 27. mars
26. og 27. mars – gjesteunderviser

Tema for samlingen:
Begge dager: Narrativ teori og praksis

Aktuell litteratur:
Dallos, R. & Draper, R. (2015) An Introduction to Family Therapy. Systemic Theory and Practice (fourth edition) Berkshire, England: McGraw Hill, Open University Press. Kap.3 (27 s.)
Johnsen, A. & Torsteinson, V.W. (2012) Lærebok i familieterapi. Oslo, Universitetsforlaget. Kap. 8 (25 s.)
Lundby, G. (2009)Terapi som samarbeid. Om narrativ praksis. Oslo: Pax Forlag A/S. Del 1, s. 9 – 105 (96 s.)
Morgan, A. (2000) What is Narrative Therapy? Adelaide, South Australia: Gecko. Dansk oversettelse (2005): Narrative samtaler. En introduktion.Kbh.: Hans Reitzels forlag. Hele boka. (180 s.)
White, M (1984) Pseudo-encopresis: from avalanche to victory, from vicious to virtuous cycles. Family Systems Medicine 2: 150-60 (10 s.)
 

28. og 29. mars 2-dagers workshop med Stephan Maddigan – program kommer

 

24.- 26. april
Tema for samlingen:

24.- 26. april Løsningsfokusert terapi og KOR
25. og 26 seminar med Rolf Sundet

Tema for samlingen:
Dag 1: Løsningsfokusert tilnærming 
Aktuell litteratur:
Dallos, R. & Draper, R. (2015) An Introduction to Family Therapy. Systemic Theory and Practice (fourth edition) Berkshire, England: McGraw Hill, Open University Press. Kap.3 27 s.
De Shazer, S. et.al. (1986) Brief Therapy: Focused Solution Development. Family Process (25): 207-222 (15 s.)
De Shazer, S. (1993) Creative misunderstanding: There is no escape from language. I: Gilligan, S. & Price, R. eds. Therapeutic conversations. New York: Norton s.81-94 (13 s.)
Johnsen, A. & Torsteinson, V.W. (2012) Lærebok i familieterapi. Oslo, Universitetsforlaget. Kap. 7 (23 s.)
Zide,M. & Gray,S. (2000) The Solutioning Process, Merging the Genogram and the Solution-Focused model of Practice. Journal of Family Social Work, Vol.4 (14 s.)

Dag 2+ 3: Brukerperspektiver. Klientstyrt og resultatstyrt praksis (KOR) v/Rolf Sundet
 

Aktuell litteratur:
Skauli, G. (2007) Modell for klientrettet og resultatstyrt praksis.I: Ulvestad, Henriksen, Tuseth & Fjelstad (red.) Klienten – den glemte terapeut Gyldendal, Oslo (30 s.)
Sundet, R. (2007)Brukerperspektiv og den terapeutiske relasjon – betydninger for terapeutisk arbeid. I: Ulvestad, Henriksen, Tuseth & Fjelstad (red.) Klienten – den glemte terapeut Gyldendal, Oslo (14 s.)
Tuseth, A-G (2007) Med 40 års klinisk forskning som veiviser. I: Ulvestad, Henriksen, Tuseth & Fjelstad (red.) Klienten – den glemte terapeut. Gyldendal, Oslo (20 s.)

 


15. og 16. mai
Om kunnskaps- og forskningsperspektiver i familieterapi v/ Siv Merethe Myhra , PHD i familieterapi og systemisk praksis
Aktuell litteratur:
Asay & Lambert (1999) Research Findings on Common Factors. I Duncan et al (eds) The Heart & Soul of Change, Washington D.C.: APA s.30-46 (16 s.)
Dallos, R. & Draper, R. (2015) An Introduction to Family Therapy. Systemic Theory and Practice (fourth edition) Berkshire, England: McGraw Hill, Open University Press. Kap. 8 (28 s.)
Johnsen, A. & Torsteinson, V.W. (2012) Lærebok i familieterapi. Oslo, Universitetsforlaget. Kap. 2 (34 s.)
Rønnestad, M. H. (2000). Noen retningslinjer og betraktninger om "the Dodo bird verdict": "Everybody has won and all must have prices" Tidsskrift for Norsk Psykologforening, vol. 37. s.1003-10+16 (13 s.)
Solem, M.B., Tilden, T. & Thuen, F, (2008) Å ta empirien på alvor. Er forskningsbasert kunnskap relevant for systemiske familiebehandlere? Fokus på familien nr. 2, s. 88-104 (16 s.)

3. og 4. juni
Tema for samlingen:
Begge dager: Fokus på repetisjon og oppsummering. «Vi tuner oss inn på eksamen». Mye egenaktivitet.
Feedback på semesteroppgaver.

Datoplan for 2019-2020 – undervisningsplanen m/tema vil foreligge ved første samling 2018
Samling 1: 21.- 23. august 2019 inkl veiledning
Samling 2: 26.- 27. september 2019 + en veiledningsdag i september
Samling 3: 21.- 22. oktober  2019 + veiledning  i oktober 
Samling 4: 12.- 13. november 2019 + veiledningsdag i november
Samling 5: 03.- 04. desember 2019 + veiledningsdag i desember
Samling 6: 14.-15. januar 2020 + veiledningsdag i januar
Samling 7: 04.- 05. februar 2020 + veiledningsdag i februar
Samling 8: 03.- 04. mars 2020 + veiledningsdag i mars
Samling 9: 30.- 31. mars + veiledningsdag i april
Samling 10: 22.- 23. april + veiledningsdag i april/mai
Samling 11: Datoer kommer nærmere Muntlig eksamen og avsluttning

Praktisk informasjon

SØK HER

Påmeldingsfrist: 18. juni 2018

Sted: RKBU Vest sine lokaler i Nygårdsgaten 112–114, 1. etg.

Deltakeravgift
Deltakerne må betale veiledning (120 timer totalt)

Studieplanen finner du her

cp: 2019-12-04 11:17:42