Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom

RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge [Uni Research Helse]

Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi (KAT) med barn og ungdom, er et deltidsstudium som går over to år. Utdanningen er tverrfaglig og gir en klinisk utdanning i empirisk støttede behandlingsmetoder med barn og ungdom. Studiet gir en innføring i det teoretiske, forskningsmessige og etiske grunnlaget i kognitiv atferdsterapi. Ved hjelp av denne terapiformen er målet at barnet/ungdommen blir bedre i følelsesregulering. Trening i selvregulering og samregulering av tanker, følelser og atferd vil skje i samarbeid med familie og skole. Kandidaten får kompetanse i bruk av sentrale metoder i arbeidet med barn, ungdom, deres familier og nettverk. Ferdig utdannede kandidater skal ha tilegnet seg tilstrekkelig med kunnskaper til å kunne vurdere metodevalg og ha opparbeidet seg et reflektert forhold til egen kompetanse og erfaringsbakgrunn

Målgruppe
Studiet er tverrfaglig og retter seg mot leger, psykologer, kliniske pedagoger og profesjonsutøvere med helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning med relevant tilleggsutdanning (klinisk spesialisering, mastergrad eller tilsvarende). Søkere må arbeide direkte med barn og ungdoms psykiske helse enten i spesialisthelsetjenesten eller innen førstelinjetjenesten.

Mål for utdanningen
Studiet skal gi kompetanse i å anvende kognitiv atferdsterapi i selvstendig terapeutisk arbeid med barn, ungdom og deres familier, og i arbeid med barnets eller ungdommens miljø. Studiet skal bidra til økte ferdigheter i å dokumentere og evaluere eget terapeutisk arbeid, og i å kunne formidle dette til brukere og faglige medarbeidere. Studiet skal bidra til at kandidaten tilegner seg en terapeutisk holdning preget av genuin undring og at han/hun lærer seg sammen med barnet og familien å utforske problemene og stimulere til refleksjon. Målet er at den eller de som eier problemet skal tilegne seg ny erkjennelse, få testet denne ut og få nye erfaringer. Den undrende holdningen formidles gjennom sokratisk dialog med åpne, målrettede spørsmål, empatisk lytting, hyppige oppsummeringer og innhenting av tilbakemeldinger. Den samarbeidende utforskningen skjer innenfor en ramme preget av struktur og forutsigbarhet, der agenda for timen og bruk av hjemmeoppgaver inngår som viktige elementer. 

Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom omfatter følgende emner
- Innføring i kognitiv atferdsterapeutisk teori, sentrale begreper og metoder (to semestre)
- Fordypning i spesifikke tilstander og arbeidsmetoder (to semestre)

Organisering
Det vil bli gitt 230 timers undervisning i form av forelesninger, 30 timers øvelser og plenumspresentasjoner og 80 timers klinisk veiledning i grupper. Veiledningen går kontinuerlig gjennom utdanningen, med oppstart midt i første semester. Veiledningen vil foregå i grupper med maks fire deltakere. Undervisningen foregår i fellessamlinger av to til tre dagers varighet (ca 4-5 samlinger pr. semester) og klinisk veiledning i gruppe gjennom hele studiet. Emnene i studiet bygger på hverandre slik at det er progresjon i innlæring av teori, og økende kompleksitet i praksis, ferdighetsopplæring og tilstandsbilder. Undervisningen veksler mellom forelesning, modell-læring, film, rollespill, videofremvisning og veiledning på kasus. Oppmøte og veiledning er obligatorisk.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

 

Praktisk informasjon

Tid: studiet starter i oktober 2018 og avsluttes høsten 2020.
Samlingene høsten 2018: 25.-26. oktober (Stavanger), 5. november (Schizofrenidagene Stavanger) 22.-23. november (Stavanger) og 6.-7. desember (Bergen).

Sted:
Undervisningen vil i hovedsak finne sted i Stavanger. Det vil også bli lagt opp til en samling i Bergen pr. semester.

Deltakeravgift
Selve studiet er gratis, men den enkelte kandidat må selv betale for veiledning eller søke støtte gjennom arbeidsgiver. Veiledningen vil forsøkes organiseres lokalt.

Søknadsfrist: 10. september 2018, klikk her for å søke

Studieleder: Førsteamanuensis/psykologspesialist Klara Øverland

Godkjenninger
Norsk Forening for Kognitiv Terapi godkjenner utdanningen på linje med sine egne to-årige innføringsseminar.
Det vil også søkes om godkjenninger hos Den norske legeforening og Norsk Psykologforening.

Videreutdanningen er uten studiepoeng.

Kontakt
Klara Øverland: klara.overland@sus.no; tlf. 40 60 88 18
eller
Eva Schaathun, RKBU Vest: evsc@norceresearch.no, tlf. 55 58 86 76

Studieplanen er under revisjon, og vil bli lagt ut i slutten av august.

cp: 2019-12-04 11:15:21