RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

en del av Uni Research Helse

Søk midler ved RKBU Vest

RKBU Vest lyser ut ulike stipendmidler:

Arbeidsstipend og fagutviklingsstipend: Søknadsfrist 1. september 2017

Nærundervisningsmidler - løpende men senest 1. november 2017
 

1. Arbeidsstipend

 • Arbeidsstipendmidler kan søkes av fagpersoner som jobber med barn og unges psykiske helse og barnevern i kommunale eller statlige tjenester.
 • Stipendet vil kunne dekke lønn og driftsmidler for permisjoner (hel- eller deltid) inntil 2- to måneders varighet.
 • Midlene kan anvendes til å forberede eller utarbeide mer omfattende prosjektsøknader, for eksempel til Norges Forskningsråd, Rådet for psykisk helse, samt til bearbeidelse av tidligere innsamlet materiale, til utforming eller ferdigstillelse av publikasjoner o.l.
 • Midlene dekker ikke reiseutgifter eller kurs/studieavgifter.
 • Alle stipend skal avsluttes med en rapport til RKBU Vest. Rapporten skal kunne gjøres tilgjengelig for andre, for eksempel via RKBU Vests nettside.
 • Halvparten av tildelt stipend vil bli utbetalt ved stipendets oppstart – andre halvpart når rapporten er sendt inn. 

SØKNAD ARBEIDSSTIPEND

RAPPORTMAL 2017

2. Fagutviklingsstipend

Erfaringsvis kan det være vanskelig for ansatte i praksisfeltet å finne tid til å dokumentere praksiserfaringer og/eller å dokumentere innhold i og erfaringer med et fagutviklingsprosjekt. RKBU Vest ønsker å stimulere til slik dokumentering av praksiserfaringer, og vil tildele fagutviklingsstipend på inntil kr. 10.000.

Fagutviklingsstipendene skal gå til kommunale eller statlige tjenester som trenger midler for å kunne fristille ansatte til å skrive ut en sluttrapport som dokumenterer praksiserfaringer i forbindelse med et pågående eller nylig avsluttet fagutviklingstiltak.  

Fagutviklingsstipendet tildeles basert på en forenklet søknad som kort beskriver innhold, og relevans for barn og unges psykiske helse og/eller barnevern samt hvordan arbeidet er tenkt gjennomført.

Søknaden må være godkjent på ledernivå.

Ved eventuell innvilgelse vil arbeidet tilknyttes en av våre tre forskningsgrupper (barn i særlig risiko, tiltaksutvikling- og evaluering, psykisk folkehelse), eller gruppen utdanning og kunnskapsbasert praksis.

SØKNAD FAGUTVIKLINGSSTIPEND

 

 

Nærundervisning - 2017

Kunnskap der den trengs når den trengs
Nærundervisning er et tilbud fra RKBU Vest om tilførsel av undervisnings- og fagutviklingsressurser lokalt. Søkerne kan selv foreslå foredragsholdere eller RKBU kan forespørres.

RKBU Vest tilbyr undervisning om en rekke emner til fagfolk innen barn og unges psykiske helse og barnevern. Et viktig mål for RKBU Vest er å tilby kurs og seminar som dekker regionens behov for faglig oppdatering og etterutdanning.

 • Søknader der 1. linjen og 2. linjen har samarbeidsprosjekter vil bli prioritert, men 1. og 2. linjen kan også søke hver for seg.
 • Nærundervisningen bør være tilbud til ansatte ved mer enn en tiltaksenhet.
 • Nærundervisningsopplegg som tidligere har vært støttet av andre vil bli nedprioritert.
 • Tildeling av midler er avhengig av tilgjengelige ressurser, geografisk fordeling og relevans i forhold til prioriteringer gitt av Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Tildeling av midlene skjer fortløpende. Midlene må brukes i inneværende år og søknader innkommet etter 1. november 2017 vil ikke bli behandlet.

Noen aktuelle tema for nærundervisningen:

 • Samarbeidsmodeller
 • Tilstandsbilder
 • Utredning
 • Behandling
 • Forebygging

Hva det kan søkes om:

 • Dekning av honorarutgifter for forelesere etter RKBU Vest sine satser.
 • Refusjon av reiseutgifter og utgifter til overnatting for forelesere.

De som søker må selv ordne med undervisningslokaler, kursinvitasjon, lunsj og lignende.

Krav til søknaden:

 • Undervisningen skal inngå i en langsiktig plan (minst 1 år) for kompetanseheving. Kompetanseplaner må vedlegges søknaden.
 • Eget søknadsskjema fylles ut (se link under).
 • Lokal kontaktperson er ansvarlig for koordinering av undervisningen.
 • Budsjett for arrangementet vedlegges.

Etter gjennomført nærundervisning må faktura og andre regninger sendes til RKBU Vest snarest. Senest innen 10. desember 2017.

Tildelingen forutsetter at RKBU Vest blir presentert som bidragsyter i forbindelse med annonsering og gjennomføring av undervisningen. RKBU Vest ønsker å motta en bekreftelse på at undervisningen et gjennomført i henhold til søknad/tildeling, samt en oversikt over antall deltakere, spesifisert på yrkesgruppe, tjenestested og etat.

Søkere kan henvende seg til oss med eventuelle spørsmål før søknad sendes: post.rkbu@uni.no

Søknadsskjema for 2017

cp: 2017-12-14 23:16:22