RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

en del av Uni Research Helse

Søk midler ved RKBU Vest

RKBU Vest lyser ut ulike stipendmidler:

Studentstipend: Søknadsfrist 25. april 2019
Søknadsskjema studentstipend

Arbeidsstipend og fagutviklingsstipend: Ikke utlyst for 2019 enda

Nærundervisningsmidler - løpende men senest 1. november 2019


 

1. Arbeidsstipend

 • Formålet er å bidra til prosjekt som fremmer kunnskaps- og kompetanseheving innen fagfeltene barn og unges psykiske helse og barnevern.
 • Arbeidsstipendmidler kan søkes av fagpersoner som jobber i kommunale tjenester, i Bufetat eller helseforetak. 
 • Stipendet vil kunne dekke lønn i inntil 2- to måneders varighet og driftsmidler for prosjektet. 
 • Midlene kan anvendes til prosjektutvikling, utarbeidelse av prosjektsøknader, bearbeidelse av tidligere innsamlet materiale, utforminga eller ferdigstillelse av publikasjoner o.l.
 • Det kan ikke søkes om midler til reiseutgifter eller kurs/studieavgifter. 
 • Halvparten av tildelt stipend vil bli utbetalt ved oppstart – andre halvpart når rapport over utført arbeid er sendt inn. Rapportmal vil bli tilsendt. 
 • Alle som får tildelt midler forventes å gi en kort (20-30 min) presentasjon av resultatene ved en av RKBUs ukentlige forsknings- og faglunsjer.

Frist for søknad om arbeidsstipend er 1. mars 2018

SØKNAD ARBEIDSSTIPEND

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

 

2. Fagutviklingsstipend

Erfaringsvis kan det være vanskelig for ansatte i praksisfeltet å finne tid til å dokumentere praksiserfaringer og/eller å dokumentere innhold i og erfaringer med et fagutviklingsprosjekt. RKBU Vest ønsker å stimulere til slik dokumentering av praksiserfaringer, og vil tildele fagutviklingsstipend på inntil kr. 15.000.

Fagutviklingsstipendene skal gå til kommunale eller statlige tjenester som trenger midler for å kunne fristille ansatte til å skrive ut en rapport som dokumenterer praksiserfaringer i forbindelse med et pågående eller nylig avsluttet fagutviklingstiltak.  

Fagutviklingsstipendet tildeles basert på en forenklet søknad som kort beskriver innhold, dets relevans for barn og unges psykiske helse og/eller barnevern samt hvordan dokumenteringsarbeidet tenkes gjennomført.

Søknaden må være godkjent på ledernivå.

Frist for søknad av fagutviklingssmidler er 1. mars 2018

SØKNAD FAGUTVIKLINGSSTIPEND

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

 

Nærundervisning - 2019

Kunnskap der den trengs når den trengs
Nærundervisning er et tilbud fra RKBU Vest om tilførsel av undervisnings- og fagutviklingsressurser lokalt. Søkerne kan selv foreslå foredragsholdere eller RKBU kan forespørres.

RKBU Vest tilbyr undervisning om en rekke emner til fagfolk innen barn og unges psykiske helse og barnevern. Et viktig mål for RKBU Vest er å tilby kurs og seminar som dekker regionens behov for faglig oppdatering og etterutdanning.

 • Søknader der 1. linjen og 2. linjen har samarbeidsprosjekter vil bli prioritert, men 1. og 2. linjen kan også søke hver for seg.
 • Nærundervisningen bør være tilbud til ansatte ved mer enn en tiltaksenhet.
 • Nærundervisningsopplegg som tidligere har vært støttet av andre vil bli nedprioritert.
 • Tildeling av midler er avhengig av tilgjengelige ressurser, geografisk fordeling og relevans i forhold til prioriteringer gitt av Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Tildeling av midlene skjer fortløpende. Midlene må brukes i inneværende år og søknader innkommet etter 1. november 2019 vil ikke bli behandlet.

Noen aktuelle tema for nærundervisningen:

 • Samarbeidsmodeller
 • Tilstandsbilder
 • Utredning
 • Behandling
 • Forebygging

Hva det kan søkes om:

 • Dekning av honorarutgifter for forelesere etter RKBU Vest sine satser.
 • Refusjon av reiseutgifter og utgifter til overnatting for forelesere.

De som søker må selv ordne med undervisningslokaler, kursinvitasjon, lunsj og lignende.

Krav til søknaden:

 • Undervisningen skal inngå i en langsiktig plan (minst 1 år) for kompetanseheving. Kompetanseplaner må vedlegges søknaden.
 • Eget søknadsskjema fylles ut (se link under).
 • Lokal kontaktperson er ansvarlig for koordinering av undervisningen.
 • Budsjett for arrangementet vedlegges.

Etter gjennomført nærundervisning må faktura og andre regninger sendes til RKBU Vest snarest. Senest innen 10. desember 2019.

Tildelingen forutsetter at RKBU Vest blir presentert som bidragsyter i forbindelse med annonsering og gjennomføring av undervisningen. RKBU Vest ønsker å motta en bekreftelse på at undervisningen et gjennomført i henhold til søknad/tildeling, samt en oversikt over antall deltakere, spesifisert på yrkesgruppe, tjenestested og etat.

Søkere kan henvende seg til oss med eventuelle spørsmål før søknad sendes: post.rkbu@norceresearch.no

Søknadsskjema for 2019

cp: 2019-08-25 16:16:11