Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS)

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Helse og velferd ) / Uni Research Helse (gruppe: Stress, helse og rehabilitering) periode: fra 01.05.13

Prosjektresultater

410 deltakere ble tilfeldig fordelt til enten IPS eller en høy-kvalitetsversjon av tradisjonelle arbeidsrettede tiltak.

  • Ved 18 måneders oppfølging var 37 % av IPS-deltakerne i jobb, sammenliknet med 27 % i kontrollgruppen.
  • Resultatene fra spørreskjema viste at IPS bidro til signifikant bedre livskvalitet, bedre selvopplevd helse, lavere symptomnivå på depresjon og bedre funksjon ved 12 måneders oppfølging sammenliknet med kontrollgruppen.
  • Deltakerne som fikk IPS hadde også en signifikant høyere tro på at arbeid var bra for helsen sammenliknet med kontrollgruppen ved 6 og 12 måneders oppfølging.
  • Kost-nytte-analysen viste hvilken brutto lønn de som kom i jobb måtte oppnå, dersom denne effekten skulle bære driftskostnadene for tiltaket. Dette lønnsnivået var så høyt at det ikke var realistisk å regne med at tiltaket var samfunnsøkonomisk lønnsomt innenfor tidsvinduet av denne evalueringen. Dersom den tydelige effekten av sysselsettingen varer ved, vil imidlertid tiltaket kunne gi en samfunnsøkonomisk gevinst.
  • I prosessevaluering fremkom det at deltakerne som fikk IPS var svært fornøyd med oppfølgingen og samarbeidet med jobbspesialisten, og opplevde deltakelsen som nyttig.
  • På tross av varierende kvalitet på kvalitetsmålingene, indikerer målingene økende grad av kvalitet på implementeringen. Prosessevalueringen viste likevel at det har vært en krevende prosess å implementere IPS i de ulike fylkene.

Om prosjektet

Målet med dette prosjektet er å undersøke effekten av NAV-tiltaket "Individuell Jobbstøtte" som er et tiltak for mennesker med alvorlige psykiske helseproblemer.

Om lag 1/3 av norsk uførepensjon gis på grunnlag av psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser, og arbeidsrettede tiltak for denne gruppen har i hovedsak omfattet arbeid med bistand eller arbeidspraksis i skjermet virksomhet. Studien er en evaluering av Individuell jobbstøtte (IPS), et innovativt tiltak med fokus på rask retur til ordinært lønnet arbeid for personer med moderate til alvorlige psykiske lidelser. Metodikken er godt dokumentert fra internasjonale studier, men har ikke vært utprøvd i Norge i rendyrket form for denne gruppen.

Evalueringen er utformet som en randomisert kontrollert studie i 6 norske fylker. Den innebærer en effektevaluering, prosessevaluering og en kost/nytte-analyse, der IPS sammenliknes med ordinære arbeidsrettede tiltak på en rekke utfallsmål relatert til arbeidsdeltakelse, psykisk helse og livskvalitet.

Prosjektet vil gi evidensbasert kunnskap om rehabilitering av en viktig pasientgruppe som står i fare for å bli ekskludert fra det norske arbeidsmarkedet.

Oppdragsgiver: Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

Alle rapporter
cp: 2019-12-04 11:15:56