Effektevaluering av Senter for jobbmestring

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Helse og velferd ) / Uni Research Helse (gruppe: Stress, helse og rehabilitering) periode: fra 01.01.10

Prosjektresultater

  • Evalueringen av NAV-tiltaket Senter for jobbmestring viser at deltakerne oppnår høyere arbeidsdeltakelse ved 12 måneders oppfølging, sammenlignet med kontrollgruppen.
  • I gruppen som fikk hjelp ved Senter for jobbmestring var 44,2 prosent helt eller delvis i jobb, mens tilvarende tall var 37,3 prosent i kontrollgruppen.
  • Effekten holdt seg ved ny oppfølging etter 18 måneder, og var spesielt sterk for gruppen som hadde vært lenge ute av arbeidslivet.

Se Silje E. Reme presentere resultatene på TEDxArendal 2014

 

 

Om prosjektet

”Senter for Jobbmestring” er et tiltak fra NAV som skal hindre at personer med lettere psykiske lidelser faller ut av arbeidsmarkedet og hjelpe de som alt har falt ut tilbake til jobb. Uni Research Helse fikk prosjektmidler fra Arbeids- og Velferdsdirektoratet for å evaluere tiltaket gjennom en randomisert kontrollert multisenterstudie.

Angst og depresjon

Gjennomsnittsalderen på deltakerne var 40 år, 67 prosent var kvinner og over halvparten (55 prosent) av deltakerne hadde høyere utdanning. Ved oppstart rapporterte 70 prosent av deltakerne betydelige angstplager, mens 50 prosent rapporterte om betydelige depresjonsplager. De rapporterte også et høyt nivå av en rekke andre helseplager. 32 prosent var i jobb, 39 prosent sykmeldt og 27 prosent mottok arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller dagpenger da de ble inkludert i prosjektet.

Hva er Senter for jobbmestring

Senter for jobbmestring er et forsøk i Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007-2012) som har eksistert siden 2008. Tilbudet gis til personer med milde til moderate psykiske lidelser som arbeidshinder. Veiledning og oppfølging ved Senter for jobbmestring integrerer kognitiv atferdsterapi og prinsipper fra arbeidsrehabiliteringsmodellen «Individual Placement and Support» (IPS). Brukere ved Senter for jobbmestring får oppfølging og veiledning i form av «kognitiv jobbmestring»; individuell veiledning i håndtering og mestring av psykiske plager i jobbsammenheng.

Hovedmålene for evalueringen var å

  • Evaluere sysselsettingseffekten og effekt på psykisk helse og livskvalitet av ”Senter for Jobbmestring.”
  • Videreutvikle kunnskap om virkninger av arbeidsrettet behandling for lettere psykiske lidelser.
  • Gjennomføre en systematisk kartlegging og analyse av hvordan tiltaket ”Senter for Jobbmestring” fungerer i samarbeid med det øvrige Nav-systemet og primærhelsetjensten/DPS.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

Alle rapporter
cp: 2019-12-04 11:15:33