Personlig jobbstøtte og forebygging av tidlig uførhet (SEED)

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Stress, helse og rehabilitering) periode: fra 01.07.13

Om prosjektet

SEED-studien er en evaluering av tre ulike arbeidsrettede tiltak for unge mellom 18-29 år som står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet.

Alle deltakere som inkluderes i studien mottar et arbeidsrettet tiltak med sikte på retur til arbeid. Deltakere blir tilfeldig fordelt til én av to grupper, som mottar enten personlig jobbstøtte eller arbeidsrettet tiltak i en attføringsbedrift.

Langvarig sykefravær er en risikofaktor for permanent uførhet, og andelen unge som forsvinner ut av arbeidslivet med en uførepensjon er et meget aktuelt problem i Norge. Tidlig tilbaketrekking eller utstøting fra arbeidsmarkedet medfører store kostnader, både for samfunnet og for den enkelte. SEED-studien er en randomisert kontrollert studie der målet er å få kunnskap om ulike tiltak for å forebygge uførhet og øke arbeidsdeltakelse blant denne viktige og sårbare gruppen. Studien inkluderer arbeidsledige personer mellom 18-29 år, og deltakerne fordeles tilfeldig til 1 av 2 arbeidsrettede tiltak:

  1. Arbeidsrettet tiltak i attføringsbedrift, som innebærer opplæring og forberedelse til arbeidsmarkedet i et skjermet miljø, gjennom tiltaket “Arbeidspraksis i skjermet virksomhet” (APS)
  2. Personlig jobbstøtte ved Fretex Vest-Norge, som innebærer tett oppfølging med fokus på å få deltakere ut i ordinær jobb, ved bruk av metoden “Supported Employment” (SE)

Begge tiltakene eksisterer allerede, og tilbys av Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Personlig jobbstøtte er et forholdsvis nytt tiltak, mens attføringsbedriftene har eksistert i en årrekke. Det har imidlertid aldri vært gjort noen forskningsmessige effektevalueringer av disse tiltakene for denne gruppen. SEED-studien vil dermed bidra med ny kunnskap om effekten som både tradisjonelle og nyere tiltak for å øke arbeidsdeltakelse og forebygge tidlig uførhet har med tanke på:

  • Sykefravær, mottak av stønad og uføretrygd (registerdata)
  • Fysisk og psykisk helse, funksjon og mestring (spørreskjemadata)
  • Kostnadseffektivitet av tiltakene (kost/nytte-analyser)

Studien er finansiert av Norges Forskningsråd (program for Sykefravær, arbeid og helse). Hovedprosjektperioden er satt til 3 år, med planlagt oppstart våren 2014.

Prosjektgruppen består av:

Silje E. Reme - prosjektleder, Uni Research Helse
Torill Tveito - co-prosjektleder, Uni Research Helse
Vigdis Sveinsdottir - prosjektkoordinator, Uni Research Helse
Stein Atle Lie - statistiker, Universitetet i Bergen
Astrid Grasdal - helseøkonom, Uni Research Rokkansenteret
Camilla Løvvik - prosjektmedarbeider,Uni Research Helse
Eline Ree - prosjektmedarbeider, Uni Research Helse
Ingrid Olsen - prosjektmedarbeider, Uni Research Helse
Gary Bond (prosjektmedarbeider, rådgiver)

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler
cp: 2019-12-04 11:16:18