Trygdestønad

Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer [Uni Research Helse]

Gjeldende retningslinjer for stønad til generell utskifting av tannrestaureringer.

Det ytes stønad til:

a) Utskifting av tannrestaureringer og avtakbare proteser ved kontaktlesjoner i munnslimhinnen.

Det ytes ikke stønad på grunn av lesjoner som skyldes mekanisk irritasjon.

Stønad begrenses til utskifting av restaureringer/proteser som har direkte kontakt med slimhinnelesjonen.

Tannlegen må kunne dokumentere at munnslimhinnelesjonen mest sannsynlig ikke opptrer som følge av bakenforliggende sykdom.

b) Utskifting av tannrestaureringer og avtakbare proteser ved objektive allergiske betingede hudlesjoner/slimhinnelesjoner forårsaket av eksisterende tannlege-arbeider når lesjonene opptrer utenfor kontaktområde (fjernreaksjoner).

Allergi mot det aktuelle materiale må dokumenteres ved erklæring fra spesialist i hudsykdommer. Det er et vilkår at behandlende tannlege velger alternativt materiale etter samråd med hudspesialist.

Det er også et vilkår at det rapporteres til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer ved utfylling og innsending av skjema "Rapportering av uønskede reaksjoner/bivirkninger hos pasienter i forbindelse med odontologiske materialer",
jfr. takst 8.

Utgiftene dekkes etter refusjonstakstene.

Det ytes ikke stønad til generell utskifting av tannrestaureringer etter denne bestemmelsen.

Kilde: Rundskriv I-8/2013 vedr. Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2014 (pdf) Les mer i "Takster for tannbehandling" side 33, Punkt A. "Generelle tjenester Takst 10.

Helsedirektoratets forslag til dokumentasjon i pasientjournalen under punkt a)

  • Beskrivelse av funn og diagnose i pasientjournalen
  • Kopi av innsendt bivirkningsrappor til Bivirkningsgruppen
  • Oppdatert helseskjema som dokumentasjon av eventuelle sykdommer
  • Eventuelt kliniske bilder av den aktuelle kontaktlesjonen

Helsedirektoratets forslag til dokumentasjon i pasientjournalen under punkt b)

  • Beskrivelse av funn og diagnose i pasientjournalen
  • Kopi av innsendt bivirkningsrapport til Bivirkningsgruppen
  • Utfylt helseskjema som dokumentasjon av eventuelle sykdommer
  • Erklæring fra spesialist i hudsykdommer
  • Eventuelt kliniske bilder av den allergisk betingede lesjonen

Kilde: Nasjonale faglige retningslinjer for utredning og behandling ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer. IS-1481. Helsedirektoratet, 2008

cp: 2019-12-04 11:16:20