ICOS-Norway / OTC - Klimagass-overvåking

Prosjekt Avdeling: Uni Research Klima (gruppes: Biogeokjemi, Biogeokemisk Oceanografi) periode: 01.04.16 - 31.03.21

Om prosjektet

Naturens karbonsyklus ble forstyrret da vi mennesker begynte å forbrenne fossilt brennstoff og slippe ut store mengder karbondioksid. Å forstå karbonkretsløpet og fremskaffe opplysninger om hvordan naturen påvirkes av menneskelige karbonutslipp er svært viktig. Norge har et spesielt internasjonalt ansvar for å gjøre denne typen observasjoner i våre havområder.

I hele Europa investeres det nå i utstyr for å måle karboninnhold i luften, på land og i vann. De norske utstyrsinvesteringene skal bli en del av ESFRI-prosjektet Integrated Carbon Observation System (ICOS).

Prosjektet omfatter hele spekteret fra observasjoner, kvalitetssikring, teknologiutvikling, og modellering, som danner grunnlag for forskning og vurdering av fremtidsscenarier.

Investeringene går ut på å oppgradere de eksisterende målestasjonene for hav, atmosfære og land for å møte de nødvendige standardene for et europeisk samarbeid og opprette nye stasjoner for å få nødvendig sertifisering. Operative målestasjoner som må oppgraderes er for eksempel Polarbøyen i Norskehavet, Birkenes i Sør-Norge og Zeppelin på Svalbard. I tillegg skal en rekke ferger og skip utstyres med nye måleinstrumenter og sensorer for å måle CO2-konsentrasjon og pH-verdi i havvannet. Det skal også bygges en ny, moderne målestasjon for å måle terrestriske flukser.

Forskningsinfrastrukturen vil være et verdifullt verktøy for å vurdere og rapportere utslipp og oppnå nasjonale utslippsmål. I tillegg blir utstyret viktig når Norge ivaretar sitt forvaltningsansvar for havområdene og de marine ressursene der. Investeringen skal også brukes til å etablere et Ocean Thematic Centre (OTC), ledet av Norge og Storbritannia for å koordinere ICOS-innsatsen på hav. En viktig ambisjon er å bidra med norsk, ledende ekspertise om havets rolle i karbonsystemet.

Norske partnere i ICOS deltar også aktivt i ACTRIS, som er den europeiske forskningsinfrastrukturen for landbasert observasjon av aerosoler, skyer og sporgasser. Norsk institutt for luftforskning (NILU) utvikler og drifter ACTRIS datasenter og bidrar med data fra observatoriene på Svalbard (Zeppelin), i Antarktis (Trollhaugen) og i Aust-Agder (Birkenes). I Norge er ICOS og ACTRIS en integrert enhet for å overvåke av kortlevde og langlivede klimadrivere i atmosfæren

Link til ICOS

Link til ICOS Norway

Partnere: NILU, NIBIO, UiB, Havforskningsinstituttet, CICERO, Polarinstituttet

Nyheter: Omfattende klimagass-overvåking åpnet

cp: 2019-12-04 11:16:03