IMPACT2C - Quantifying projected impacts under 2°C warming

Prosjekt Avdeling: Uni Research Klima (gruppe: Klimadynamikk) periode: 01.10.11 - 30.09.15

Om prosjektet

Politiske diskusjoner om den europeiske målsettingen om å begrense den globale oppvarmingen til 2°C krever at diskusjonene er godt informert om den beste forskningen på de forventede virkningene. IMPACT2C øker kunnskap, kvantifiserer effekten av klimaendringene og følger en klar og logisk struktur når det gjelder klima og konsekvensmodellering, sårbarheter, risiko og økonomiske kostnader, samt potensielle svar, innen en pan-europeisk sektorbasert analyse. IMPACT2C benytter en rekke modeller innen en tverrfaglig internasjonal ekspertgruppe og vurderer virkninger på vann, energi, infrastruktur, kystlinjer, turisme, skogbruk, jordbruk, økosystemtjenester og helse- og luftkvalitet-klimainteraksjoner. IMPACT2C introduserer viktige nyvinninger. For det første vil harmoniserte sosio-økonomiske antakelser/scenarier bli brukt for å sikre at både individuelle og tverrsektorielle vurderinger er justert til 2°C (1,5°C) scenariet både når det gjelder konsekvenser og tilpasning, for eksempel i forhold til arealbrukspress mellom jordbruk og skogbruk. For det andre har den et tema av usikkerhet og vil utvikle et metodologisk rammeverk for å integrere usikkerhetene innenfor og på tvers av ulike sektorer på en konsistent måte. Ved å gjøre dette vil analyse av tilpasningsresponser under usikkerhet bli styrket. Til slutt følges et tverrsektorielt perspektiv for å komplementere sektoranalyse. En rekke casestudier vil bli utviklet for spesielt sårbare områder som er usatt for flere påvirkninger ( f.eks Middelhavet), med fokus på tverrsektorielle interaksjoner ( f.eks arealbruk konkurranse) og tverrgående tema (f.eks byer). Prosjektet vurderer også klimaendringene i noen av verdens mest sårbare områder: Bangladesh , Afrika (Nilen og Niger bassengene) og Maldivene. IMPACT2C integrerer og syntetiserer prosjektresultater egnet for bevisstgjøring og som er klare til å kommuiseres til et bredt publikum i tillegg til at de er relevante for politiske forhandlinger.

cp: 2019-09-23 15:15:22