R3 - Relevante, pålitelige og robuste lokal klimafremskrivninger for Norge

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret / Uni Research Klima (gruppes: Regionalt Klima og Klimatjenester, Klimaeffekter på natur og samfunn) periode: 01.04.16 - 30.09.19

Om prosjektet

R3 representerer et innovativ forsøk på å gi klimatjenester på lokal skala i Norge. Norge er preget av store regionale forskjeller i geografi og klima. Å fremskaffe troverdige prognoser for klimaendringer på lokalt nivå har vært, og er fortsatt, svært utfordrende. R3 har en integrert tilnærming som vil ta for seg en rekke utfall og representere detaljert informasjon om endringer i nedbør, temperatur og ekstremer. R3 vil også adressere den såkalte "brukbarhetsgapet" mellom forskning på klimaendringer og beslutninger. Behovet for bedre, robuste og troverdige estimater av lokale klimaendringer i beslutningsrelevante sammenhenger er presserende både i Norge og i utlandet.

Vi har identifisert fire utfordringer som per i dag hindrer produksjon og opptak av klimainformasjon på lokal til regional skala: a) Utilstrekkelig romlig detalj i eksisterende multi-modell-ensembler; b) Vedvarende systematiske feil i globale modeller; c) De fleste tilnærminger omfatter kun et lite utvalg av resultater og underrepresenterer dermed usikkerheten; og d) Mangel på toveis kommunikasjon mellom forskere og brukermiljøer, som ofte resulterer i produkter som ikke samsvarer med brukernes behov.

R3 vil gjøre bruk av eksisterende kunnskap i Norsk klimaservicesenter (KSS, https://klimaservicesenter.no/), og vil utvikle et nytt rammeverk for å produsere pålitelige klimafremskrivninger på lokal til regional skala. Merverdien av disse metodene vil bli evaluert, både fra brukernes perspektiv og i form av vitenskapelige resultater. R3 er åpen for alle i både offentlig og privat sektor som bruker, eller som ser behovet for å bruke, informasjon klimaendringer i sin planlegging og sine beslutningsprosesser. Ta kontakt med prosjektleder Stefan.Sobolowski eller lederen for R3 sin arbeidspakke for samhandling Simon Neby for mer informasjon om deltakelse i dette spennende prosjektet.

Les mer på prosjektets nettsiden til R3  

 

cp: 2019-12-04 11:16:06