LFI-rapporter i elektronisk versjon

LFI - ferskvannsbiologi [Uni Research Miljø]

2019

LFI-350. Stranzl S., Espedal E.O., Postler C., Pulg U., Flödl P., Hauer C. Hydrologiske og hydrodynamiske forhold i Tokkeåi - konsekvenser for fiskehabitat.

LFI-344. Gabrielsen S.-E., Skår B., Espedal E., Postler C. Kartlegging av fiskehabitat i nedre del av Jølstra og Anga - Konsekvens av utfylling og bruer i samband med Førdepakken

LFI-342. Gabrielsen S.-E., Skår B., Halvorsen G.A., Barlaup B.T., Lehmann G.B., Wiers T., Normann E., Skoglund H., Birkeland I. B. Bolstadelva - Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II")

LFI-341. Gabrielsen S.-E., Skår B., Halvorsen G.A., Barlaup B.T., Lehmann G.B., Wiers T., Normann E., Skoglund H. Daleelva - Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II")

LFI-340. Gabrielsen S.-E., Skår B., Lehmann G.B., Halvorsen G.A., Wiers T., Normann E., Skoglund H. Modalselva - Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II")

LFI-339. Gabrielsen S.-E., Skår B., Lehmann G.B., Halvorsen G.A., Wiers T., Normann E., Skoglund H. Ekso - Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II")

LFI-338. Gabrielsen S.-E., Skår B., Halvorsen G.A., Barlaup B.T., Lehmann G.B., Wiers T., Normann E., Skoglund H., Birkeland I. B. Teigdalselva - Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2006-2016 ("LIV II")

LFI-337. Skoglund H., Skår B., Gabrielsen S.-E., Barlaup B.T. Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - Statusrapport 2018

LFI-336. Gabrielsen S.-E., Skår B. Vetlefjordelvi - Undersøkelser av ungfisk og gytefisk i perioden 2016-2018, samt gjennomførte og planlagte habitattiltak.

LFI-334. Gabrielsen S.-E., Stickler M., Stranzl S., Skår B. Habitatkartlegging i Sautso

LFI-333. Skoglund H., Skår B., Gabrielsen S.-E., Espedal E., Postler C. Undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Årsrapport for 2018

LFI-332. Gabrielsen S.-E., Skår B., Espedal E., Postler C. Kartlegging av habitatforhold, fiskeundersøkelser og tiltaksanalyse av utvalgte vannforekomster i Sogn og Fjordane. Mellomrapport

LFI-331. Birkeland I.B., Postler C., Stöger E., Velle G., Halvorsen G.A., Skoglund H. Biologiske undersøkelser i Dåsåna og Otra 2018

LFI-330. Isaksen T.E., Barlaup B.T., Avlesen H., Skoglund H., Bye-Ingebrigtsen E., Vollset Knut W. Strøm- og temperaturforhold i Evangervatnet under smoltutgangen 2018

LFI-296. Pulg U., Barlaup B.T., Skoglund H., Velle G., Gabrielsen S.-E., Stranzl S., Olsen E., Lehmann G.B., Wiers T., Skår B., Straume Normann E., Fjeldstad H.-P. Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker. 4. opplag.

LFI-329. Skår B., Barlaup B.T., Skoglund H. Smoltslep, utvandringsforsøk og registrering av tilbakevandret PIT-merket laksesmolt i Eidfjordvassdraget - Fremdriftsrapport 2018

LFI-328. Gabrielsen S.-E., Skår B. Vikja. Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2002-2018. Utlegging av rogn som alternativ kultiveringsmetode

LFI-327. Skoglund H., Wiers T., Normann E., Landro Y., Lehmann G.B., Espedal E., Postler C., Barlaup B.T. Gytefisktelling i BKK-regulerte elver høsten 2018

LFI-326. Birkeland I.B., Velle G., Espedal E.O., Haave M., Postler C., Pulg U., Stöger E. Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdragene ved Bergen Lufthavn 2018

LFI-325. Postler C., Espedal E. Kartlegging av gjedde og sørv i Storånavassdraget, Sandnes kommune

LFI-324. Vollset K., Lennox R., Mahlum S., Näslund J., Larsen M., Thorstad E., Frechette D., Finstad B., Davidsen J. Size dependent effects of passive integrated transponders (PIT-tags) on early life stages of salmon: a preliminary literature review.

LFI-323. Gabrielsen S.-E., Skår B. Habitattiltak i Teigdalselva. Sluttrapport 2018. "Bra Miljöval"

LFI-322. Skoglund H., Gabrielsen S.-E., Espedal E., Derntl F. Kartlegging av habitatforhold for laksefisk i Sokndalsvassdraget 2018

LFI-321. Skoglund H., Postler C. Flaskehalsanalyse for fiskeproduksjon i Dirdalselva

2018

LFI-320. Lehmann G., Velle G. Fiskeundersøkelser i reguleringsmagasin i Suldal, august 2018

LFI-319. Pulg U., Vollset K., Stranzl S., Olsen E. Gassmetning i Otra nedenfor Brokke 2016 – 2017 og muligheter for avbøtende tiltak 

LFI-317. Barlaup B.T (redaktør)., Skoglund H., Pulg U., Halvorsen G., Velle G., Isaksen T., Stranzl S., Postler C., Vollset K., Birkeland I., Gabrielsen S.-E., Helle T., Johannessen A., Lehmann G., Olsen E., Straume Normann E., Skår B., Wiers T., Höglund E., Høgberget R., Hobæk A., Skancke L.B., Kleiven E., Kaste Ø., Kile Nils B., Martinsen B.O., Vethe A. Blekeprosjektet 2014 - 2017.

LFI-316. Gabrielsen S.-E., Wiers T., Normann E.S., Stranzl S., Pulg U. Kongsfjordelva - Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2014-2017

LFI-315. Velle G., Bækkelie K.A., Arnekleiv J.V., Bongard T., Bremnes T., Hall J., Halvorsen G.A., Dahl-Hansen I., Johannessen A., Kjærstad G., Landås T., Saltveit S.J., Stabell T. Kvalitettssikring av bunndyrbestemmelser i Norge

LFI-314. Skoglund H., Wiers T., Straume Normann E., Postler C. Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva - årsrapport for 2017

LFI-313. Normann E. S., Barlaup B.T., Wiers T., Skoglund H. Kilenotovervåking med uttak av rømt fisk i Osterfjordsystemet 2017

LFI-312. Pulg U., Isaksen T.E., Velle G., Vollset K.W., Stranzl S., Espedal E.O., Bye-Ingebrigtsen E., Barlaup B.T. Gassovermetning i vassdrag - en kunnskapsoppsummering

LFI-311. Skoglund H., Skår B., Gabrielsen S.-E. Undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Årsrapport for 2017

LFI-310. Skoglund H., Wiers T., Straume Normann E., Barlaup B.T., Lehmann G. B., Landro Y., Pulg U., Velle G., Gabrielsen S.-E., Stranzl S. Gytefisktelling av laks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2017

LFI-309. Lehmann G., Velle G. Fiskeundersøkelser i reguleringsmagasin i Røldal og Suldal, august 2017

LFI-308. Gabrielsen S.-E., Skår B., Straume Normann E., Wiers T., Birkeland I. Habitattiltak i Teigdalselva, Hordaland.

LFI-307. Pulg U., Olsen E., Strazl S., Postler C. Kartlegging av gyte- og oppvekstområder for storaure i Tokkeåi i Telemark 2015 - 2017

LFI-306. Gabrielsen S.-E., Skår B. Vetlefjordelvi - Undersøkelser av ungfisk og gytefisk i 2016 og i 2017 samt gjennomførte og planlagte habitattiltak

LFI-305.Skoglund, H., Skår, B., Gabrielsen, S.E. & Barlaup, B.T. Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget.

LFI-304. Lehmann G., Gabrielsen S.-E., Postler C. Tovdalselva - Undersøkelser i Tovdalselva og sidebekker i 2017. Delrapport 2 - laks i øvre del av Tovdalelva

LFI-303. Skoglund H., Kambestad M., Wiers T., Normann E.S., Hellen, B.A., Lehmann G.B., Landro, Y. & Urdal, K. Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2017.

LFI-302. Gabrielsen S.-E., Velle G., Skår B. Overvåking av fisk, botndyr og vasskjemi i samband med planlagt massedeponi ved Vikja og Hopra.

LFI-301. Skår B., Barlaup B.T., Skoglund H., Helle T.M. Smoltslep, utvandringsforsøk og registrering av tilbakevendt PIT-merket laksesmolt i Eidfjordvassdraget - Fremdriftsrapport 2017.

LFI-300. Barlaup B.T. (redaktør). Redningsaksjonen for Vossolaksen - framdriftsrapport pr 2017.

Oppdatert versjon av tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø:

LFI-296. Pulg U., Barlaup B.T., Skoglund H., Velle G., Gabrielsen S.-E., Stranzl S., Olsen E., Lehmann G.B., Wiers T., Skår B., Straume Normann E., Fjeldstad H.-P. Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.

 

2017

LFI-299. Skår B., Gabrielsen S.-E., Stranzl S. Habitatkartlegging av Lærdalselva fra Voll bru til sjø.

LFI-298. Lehmann G.B., Gabrielsen S.-E., Postler C. Tovdalselva - undersøkelser i Tovdalselva og sidebekker i 2017. Delrapport 1 - sidebekker.

LFI-297. Gabrielsen S.-E., Wiers T., Straume Normann, E., Stranzl, S. Kongsfjordelva - fiskebiologiske undersøkelser i 2014, 2015 og i 2016.

LFI-296. Pulg U., Barlaup B.T., Skoglund H., Velle G., Gabrielsen S.-E., Stranzl S., Olsen E., Lehmann G.B., Wiers T., Skår B., Straume Normann E., Fjeldstad H.-P. Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.

LFI-295. Gabrielsen S.-E., Skår B. Vetlefjordelvi - Fiskebiologiske undersøkelser og gjennomført habitattiltak i 2016 og 2017.

LFI-294. Skoglund, H., Wiers, T., Normann, E.S., Postler, Chr. Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva - årsrapport for 2016.

LFI-293. Stranzl S., Barlaup B., Postler Chr., Pulg U., Olsen E. Kanalisert strekning i Audna; bonitering og drivtelling av gytefisk som grunnlag for restaureringstiltak.

LFI-292. Skoglund, H., Wiers, T., Normann, E.S., Barlaup, B.T., Lehmann, G.B., Landro, Y., Pulg, U., Velle, G., Gabrielsen, S.-E. & Stranzl, S. 2017. Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2016.

LFI-291. Skoglund, H., Skår, B., Gabrielsen, S.E. & Halvorsen, G.A. 2017. Undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Årsrapport for 2015 og 2016.

LFI-290. Skoglund, H., Skår, B., Gabrielsen, S.E. & Halvorsen, G.A. 2017. Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget– Årsrapport for 2015 og 2016.

LFI-289. Gabrielsen S.-E., Skår B., Haraldstad T., Hindar K. Kartlegging av utvalgte sjøaurebekker som renner inn i Mandalselva høsten 2016

LFI-288. Lehmann G., Wiers T., Stranzl S. Bonitering og gytefisktelling i Åmselva, høst 2016

LFI-287. Skoglund H., Hellen B.A., Wiers T., Straume Normann E., Lehmann G.B., Landro Y., Kambestad M., Urdal K. Uttak av rømt oppdrettslaks i 18 vassdrag i Sør-Norge gjennom oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) høsten 2016

LFI-286. Halvorsen G.A., Johannessen A., Landås T. Undersøkelse av bunndyrfaunaen i Otra i forbindelse med utvidelse av Iveland kraftverk.

LFI-285. Gabrielsen S-E., Skår B., Lehmann G.B, Halvorsen G.A., Wiers T., Straume Normann E., Skoglund H., Birkeland I.B. Haugsdalselva - Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i perioden 2012-2016 («LIV I»).

LFI-283. Velle G., Halvorsen G.A., Pulg U., Olsen E. Påvirkning fra gassovermetning på bunndyr i Otra nedstrøms Brokke.

LFI-282. Gabrielsen S.-E., Skår B., Stranzl S., Lehmann G. Kartlegging av gyte- og leveområder for laks i Surna høsten 2016.

 

2016

LFI-281. Gabrielsen S.-E., Skår B., Straume Normann E., Wiers T., Birkeland Ina B. Habitattiltak i Teigdalselva, Hordaland.

LFI-280. Skoglund H., Wiers T. Kartlegging av habitatforhold for laksefisk i Håelva våren 2016

LFI-279. Skoglund H., Wiers T., Straume Normann E. Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva - Årsrapport for 2015.

LFI-278. Vollset, K.W., Birkeland, I.B., Skår, B., Barlaup, B.T. Registrering av lakselus i Sognefjorden 2013-2016 – Samlerapport for prosjektperioden.

LFI-277. Birkeland I.B., Barlaup B.T. Prøvefiske etter regnbueaure i Herdlefjorden ett år etter rømmingen ved Angelskår

LFI-276. Lehmann G.B., Skår B. Undersøkelse av ørekyt ved Songamagasinet, Argehovd og Lågliberget i 2016

LFI-275. Lehmann G.B. Undersøkelser og tiltak i Årdalselven 2011-15.

LFI-274. Lehmann G.B. Undersøkelser i Jørpelandsåna 2011-15. Sluttrapport for prosjektet.

LFI-273. Velle, G. og Haave, M. Kartlegging av elvemusling ved E134 Damåsen-Saggrenda

LFI-272. Skoglund H., Wiers T., Straume Normann E., Barlaup B.T. Kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks etter rømmingen ved Gulestø i Bremanger, Sogn og Fjordane, i april 2015

LFI-271. Pulg U., Stranzl S., Vollset K.W., Barlaup B.T., Olsen E., Skår B. Gassmetning i Otra nedenfor kraftverk Brokke

LFI-270. Gabrielsen S.-E., Wiers T., Normann E.S., Stranzl S. Kongsfjordelva - Fiskebiologiske undersøkelser i 2014 og 2015.

LFI-269. Barlaup B., Straume Normann E., Skoglund H., Vollset K., Wiers T., Gabrielsen S.-E., Birkeland I., Lehmann G., Pulg U., Skår B. Smoltslep som tiltak for å bygge opp gytebestanden av Vossolaks - sammenstilling av fangster fra kile- og sittenotfiske.

LFI-268. Velle G., Langelo G. og Lehmann G.B. Verknadar av ny fv.541 for myr og ferskvatn ved Lykling, Bømlo

LFI-267. Lehmann G.B., Fjellheim A., Halvorsen G.A., Straume Normann E., Velle G., Vollset K., Wiers T. Undersøkelser i Jørpelandsåna, 2015

LFI-266. Skoglund H., Barlaup B.T., Straume Normann E., Wiers T., Lehmann G.B., Skår B., Pulg U., Vollset K., Velle G., Gabrielsen S.-E., Stranzl S. Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2015

LFI-265. Lehmann G.B., Wiers T., Straume Normann E., Skår B., Skoglund H., Velle G., Eriksen K.S. Undersøkelser og tiltak i Årdalselven. 2015

LFI-264. Halvorsen G.A. Undersøkelser av vannkjemi og bunndyr i 2015 i forbindelse med Salten Smolt AS sitt anlegg i Vikelva, Saltdal kommune.

LFI-263. Velle G., Haave M., Espedal E.O., Pulg U., Stranzl S. Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdragene ved Bergen Lufthavn høsten 2015

LFI-262. Espedal, E.O., Stranzl S., Pulg U., Velle G. Fiskebiologisk vurdering av Arefjordpollen 2016

LFI-261. Gabrielsen S.-E., Skår B., Halvorsen G.A., Barlaup B.T., Lehmann G.B., Wiers T., Straume Normann E., Skoglund H., Birkeland I.B.
Vikja - Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2002-2015. Utlegging av rogn som alternativ kultiveringsmetode.

LFI-252. Gabrielsen S.-E., Skår B., Hauer Chr. Miljødesign i restfeltet i Daleelva i Hordaland

2015

LFI-260. Lehmann G.B., Skår B., Pulg U., Stranzl S. Vurdering av funksjonen til terskler i Årdalselven. Forslag til justeringer.

LFI-259. Lehmann G.B., Skår B. Undersøkelser i Hauskjeåna og Riskedalsåna 2014-15.

LFI-258. Lehmann G.B., Skår B., Barlaup B.T., Stranzl S., Bret J. Undersøkelser i Åmselva 2015. Gytefisktelling, ungfisk, substrat.

LFI-257. Velle G. Økosystema i ferskvatn langs fv.57 mellom Lindås og Mongstad.

LFI-256. Lehmann G.B., Skår B. Undersøkelse av ørekyt ved Kalhovd- og Mårmagasinet i 2015.

LFI-255. Pulg U., Stranzl S. Gassmetning nedstrøms småkraftverk med installert omløpsventil.

LFI-254. Lehmann G.B., Skår B., Pulg U. Avrenning av sand til Årdalselven i 2014/15. Undersøkelse av ungfisk, gytegroper og skjul/hulrom.

LFI-253. Velle G. Økosystema i ferskvatn langs planlagt gang- og sykkelveg ved fv.57 i Lindås.

LFI-251. Velle G., Skoglund H. Vurdering av bunnsubstrat og gyteforhold i Hallingdalselva ved Austvoll bru.

LFI-250. Barlaup B.T., Lehmann G.B., Birkeland I., Løyland J., Skår B., Gabrielsen S.-E., Velle G., Espedal E.O., Normann E.S., Skoglund H., Stranzl S., Wiers T.
Rømmingen av regnbueaure fra Angelskår i Sørfjorden januar 2015

LFI-249. Barlaup B.T., Skoglund H., Skår B., Gabrielsen S.-E., Halvorsen G.A., Isaksen T.E., Haraldstad T., Hobæk A., Høgberget R., Kroglund F., Lehmann G., Martinsen B.O, Straume Normann E., Kaste Ø., Kile N.B., Pulg U., Skancke L.B., Velle G., Vollset K.W., Vethe A., Wiers T.
Blekeprosjektet. Status og tiltak 2010-2014

LFI-248. Pulg U., Stranzl S. Overvåking av gassmetning i Vetlefjordselva.

LFI-247. Gabrielsen S.-E., Skår B., Barlaup B.T., Lehmann G., Wiers T., Straume Normann E., Skoglund H., Pulg U.
Dalselva i Framfjorden - Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2002-2014

LFI-246. Gabrielsen S.-E., Skår B., Barlaup B.T., Wiers T., Lehmann G, Skoglund H., Straume Normann E.
Jostedøla - fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2000-2014

LFI-245. Skår B., Skoglund H., Gabrielsen S.-E.
Undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger i 2013 og 2014

LFI-244. Barlaup B.T., Vollset K., Pulg U., Gabrielsen S.-E., Skoglund H., Normann E., Wiers T., Skår B., Lehmann G, Velle G. Vosso Områdetilnærming. Sluttrapport

LFI-243. Skoglund H., Barlaup B.T., Skår B., Gabrielsen S.-E., Wiers T.
Fiskebiologiske undersøkelser i Eidsfjordvassdraget 2004 - 2015  

LFI-242. Skoglund H., Barlaup B.T., Lehmann G.B., Straume Normann E., Wiers T., Skår B., Pulg U., Vollset K., Velle G., Gabrielsen S.-E., Stranzl S.
Gytefisktelling, kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2014

LFI-241. Lehmann G.B., Wiers T., Barlaup B.T., Normann E.S., Gabrielsen S.-E., Skoglund H., Eriksen K.S. Undersøkelser og tiltak i Årdalselven. 2014.

LFI-240. Halvorsen G.A., Velle G., Johannessen A., Landås T. Undersøkelser av bunndyr i forbindelse med Brokke Nord/Sør-utbyggingen i Otra.

LFI-239. Lehman G., Wiers T., Skår B., Fjellheim A., Velle G.
Undersøkelser og tiltak i Jørpedalsåna, 2014

2014

LFI-238. Pulg U., Skoglund H. 
Habitatkartlegging Espedalsvassdraget.

LFI-237. Vollset K., Barlaup B.T., Malkenes R.
Optimalt tidspunkt for synkron avlusning i utvandringsruta til Vossolaksen - Forprosjekt

LFI-236. Lehman G., Skår B.
Fiskeundersøkelser for BKK i Indre Kløvtveitvatnet, Austgulen, august 2014

LFI-235. Barlaup B.T., Gabrielsen S.-E., Skoglund H., Wiers T., Halvorsen G.A., Hobæk A., Lehmann G.B., Pulg U., Skår B., Straume Normann E., Fjellheim A.
Bjornesfjorden – Restaurering av gyteområder og fiskebiologiske undersøkelser i perioden 1999-2013

LFI-234. Velle G., Gabrielsen S.-E., Haave M., Wiers T.
Miljøtiltak i Gaupåsvatnet i samband med planlagt E16 mellom Arna og Vågsbotn

LFI-233. Gabrielsen S.-E., Velle G., Skår B., Wiers T.
Restfeltet i Daleelva i Hordaland. Effekter av flomsikringsarbeid på ungfisk og bunndyr

LFI-232. Skår B., Lehmann G., Straume Normann E.
Fiskeundersøkingar for BKK i Øvre- og Nedre Dukavatn, Svartavatnet, Sotabotn, Kvitingsvatnet og Grønsdalsvatnet 2013

LFI-231. Velle G., Skoglund H., Skår B., Barlaup B.T.
Påvirkning av krypsiv på anadrom fisk og biologisk mangfold av bunndyr

LFI-230. Skoglund H., Barlaup B.T., Lehmann G.B., Straume Normann E., Wiers T., Skår B., Pulg U., Vollset K., Velle G., Gabrielsen S.-E.
Gytefisktelling og registrering av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2013

LFI-211. Gabrielsen S.-E., Skoglund H., Halvorsen G.A., Barlaup B.T., Pulg U., Skår B., Wiers T., Lehmann G.B., Straume Normann E.
Songdalselva i Vest-Agder. Reetablering av laks etter redusert tilførsel av sur nedbør på Sørlandet.

2013

LFI-229. Gabrielsen S.-E., Skår B.
Kartlegging av status for laks og sjøaure i Hjelmelandsåna 2013

LFI-228. Lehmann G.B., Wiers T., Fjellheim A., Gabrielsen S.-E., Halvorsen G.A., Straume Normann E., Skår B.
Undersøkelser og tiltak i Jørpelandsåna, 2013.

LFI-227. Lehmann G.B., Wiers T., Barlaup B.T., Gabrielsen S.-E., Velle G., Vollset K., Eriksen K.S.
Undersøkelser og tiltak i Årdalselva, 2013.

LFI-226. Pulg U., Gabrielsen S.-E., Halvorsen G.A., B., Skoglund H., Skår B.
Overvåking av sediment, fisk og bunndyr i øvre Granvinvassdraget 2009-2013.

LFI-225. Skoglund H., Barlaup B.T., Skår B.
Kartlegging av potensielle gyte- og oppvekstforhold for bleke i Dåsånavassdraget.

LFI-224. Skoglund H., Skår B., Gabrielsen S.-E., Barlaup B.T.
Fiskebiologiske undersøkelser i Sima med vurdering av vintervannføring og stranding av gytegroper 2011, 2012 og 2013.

LFI-223. Skår B., Skoglund H., Gabrielsen S.-E., Barlaup B.T., Lehmann G.B., Wiers T., Halvorsen G.A.
Langsiktige undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger 2007-2012.

LFI-222.  Lehmann G.B., Wiers T., Skår B., Pulg U., Fjellheim A., Straume Normann E., Gabrielsen S.-E.
Undersøkelser i Jørpelandsåna, 2011-2012.

LFI-221. Pulg U., Barlaup B.T., Skoglund H., Wiers T., Gabrielsen S.-E., Straume Normann E.
Gyteplasser og sideløp i Aurlandvassdraget.

LFI-220. Gabrielsen S.-E., Skår B., Wiers T., Normann E., Barlaup B.T., Fagard P.
Vintersituasjonen i Bolstadelva 2013. Ekstremt lav vannføring og effekter på eggoverlevelse.

LFI-219. Halvorsen G.A., Fjellheim A., Johannessen A., Landås T. Undersøkelse av bunndyrfaunaen i terskelbassenget ved Storekvina, 2011 – 2012.

LFI-218. Lehmann G.B., Wiers T.
Undersøkelser av gytegroper i Årdalselven, april 2013.

LFI-217. Pulg U., Lehmann G.B., Fagard P.
Sjøaurehabitat i Aksnesvassdraget.

LFI-216. Halvorsen G.A.
Undersøkelse av bunndyr i Kvamselva, Gaular Kommune 2012

LFI-215. Lehmann G.B., Straume Normann E., Wiers T., Barlaup B.T.
Uttak av oppdrettslaks i vassdrag i Hardanger og Sunnhordland i 2012.

LFI-214. Gabrielsen S.-E., Skår B.
Bonitering og fiskebiologiske undersøkelser i Vetleelvi 2011 og 2012.

LFI-213. Velle G., Haave M., Pulg U.
Risikovurdering for miljøgifter i sedimenter i Lønningsbekken.

LFI-212. Velle G., Andersen G., Haave M., Pulg U., Schneider S.
Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdrag ved Bergen Lufthavn Flesland. 

LFI-210. Gabrielsen S.-E., Opitz P., Skår B.
Vurdering av kulverter og gyte- og oppvekstforhold i utvalgte bekker og sidevassdrag i Sogn og Fjordane 2012.

LFI-209. Andersen G., Gabrielsen S.-E.
Hydromorfologiske endringer i Vikja som følge av regulering

LFI-208. Lehmann G.B., Wiers T., Skår B., Pulg U., Straume Normann E., Gabrielsen S.-E., Halvorsen G.A., Eriksen K.S.
Undersøkelser og tiltak i Årdalselven, 2011-2012.

LFI-206. Pulg U., Lehmann G.B.
Reetablering av sjøaure, laks og ål i Nesttunvassdraget

LFI-204. Lehmann G.B., Wiers T.
Fiskeundersøkelser i reguleringsmagasin i Røldal og Suldal, august 2011.

LFI-194. Gabrielsen S.-E., Barlaup B.T., Skoglund H., Halvorsen G.A., Sandven O., Wiers T., Lehmann G.B., Skår B., Pulg U., Vollset K., Straume Normann E.
“LIV” – livet i vassdragene. Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaurebestander i seks regulerte elver i perioden 2006-2012.

2012

LFI-207. Pulg U., Myklebust Helle T. H., Skår B.

Utbygging av Mokovassdraget og dens effekter på fisk.

LFI-205. Lehmann G.B., Barlaup B.T., Vollset K., Straume Normann E., Wiers T., Skoglund H., Skår B.
Resultater fra Pilotprosjekt Hardangerfjorden 2011.

LFI-203. Skoglund H., Barlaup B.T., Gabrielsen S.-E., Lehmann G., Halvorsen G.A., Wiers T., Skår B., Pulg U., Vollset K.
Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget – sluttrapport for perioden 2004-2012.

LFI-202. Gabrielsen S.-E., Pulg U., Hauer Ch.
Modellering av hydrologiske effekter ved å justere terskelen ved Storekvina i Kvina.

LFI-201. Gabrielsen S.-E., Barlaup B.T., Lehmann G.B., Pulg U., Skoglund H., Skår B., Wiers T., Sandven O.R.
Tiltak for å øke produksjonen av laks i Nidelva i perioden 2002-2012.

LFI-200. Gabrielsen S.-E., Halvorsen G.A.
Vannkjemisk tilstand i Arnaelva basert på prøver av bunndyr og fisk våren 2011

LFI-199. Gabrielsen S.-E., Skår B.
Bonitering og ungfiskundersøkelse i Hopra 2011

LFI-198. Skår B., Gabrielsen S.-E., Sandven O.R., Barlaup B.T., Lehmann G.B., Wiers T., Skoglund H.
Årsrapport for langsiktige undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger 2011

LFI-197. Lehmann G.B., Skår B., Wiers T.
Fiskeundersøkelser for BKK i Kløvtveitvatnet, Austgulstølsvatnet og Transdalsvatnet i Austgulen, september 2010

2011

LFI-196. Wiers T., Gabrielsen S.-E.
Rognplanting i Osenvassdraget 2011

LFI-195. Gabrielsen S.E., Skår B., Sandven O., Wiers T.
Modifisering av ny avløpskanal fra Hove kraftverk, Vik kommune.

LFI-193. Lehmann G.B., Wiers T.
Prøvefiske i magasiner i Tyssedalsfjellene for AS Tyssefaldene, august 2010. Undersøkelse av bestandsstatus for aure.

LFI-192. Gabrielsen S. E., Sandven O.R., Skår B.
Restaurering av det gamle elveløpet til Leirdøla 2008-2011

LFI-191. Gabrielsen S. E., Barlaup B.T., Wiers T., Lehmann G.B., Skoglund H., Sandven O.R., Skår B., Gladsø J.A.
Fiskebiologiske undersøkelser i Jostedøla i perioden 2000-2010 – evaluering av tiltakene i Langøygjelet og Haukåsgjelet og rognplanting

LFI-190. Fjellheim A., Raddum G.
Nygård pumpekraftverk. Fiskeribiologiske undersøkelser i reguleringsmagasiner med spesiell vekt på spredning av røye

LFI-189. Gabrielsen S.-E., Barlaup B.T., Halvorsen G. A., Sandven O.R., Wiers T., Lehmann G.B., Skoglund H., Skår B., Wiers T., Pulg U., Vollset K.
“LIV” – livet i vassdragene. Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i Teigdalselva i perioden 2006-2011.

LFI-188. Gabrielsen S.-E., Barlaup B.T., Halvorsen G. A., Sandven O.R., Wiers T., Lehmann G.B., Skoglund H., Skår B., Wiers T., Pulg U., Vollset K.
“LIV” – livet i vassdragene. Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i Modalselva i perioden 2006-2011.

LFI-187. Gabrielsen S.-E., Barlaup B.T., Halvorsen G. A., Sandven O.R., Wiers T., Lehmann G.B., Skoglund H., Skår B., Wiers T., Pulg U., Vollset K.
“LIV” – livet i vassdragene. Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i Matreelva i perioden 2006-2011.

LFI-186. Gabrielsen S.-E., Barlaup B.T., Halvorsen G. A., Sandven O.R., Wiers T., Lehmann G.B., Skoglund H., Skår B., Wiers T., Pulg U., Vollset K.
“LIV” – livet i vassdragene. Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i Ekso i perioden 2006-2011.

LFI-185. Gabrielsen S.-E., Barlaup B.T., Halvorsen G. A., Sandven O.R., Wiers T., Lehmann G.B., Skoglund H., Skår B., Wiers T., Pulg U., Vollset K.
“LIV” – livet i vassdragene. Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i Daleelva i perioden 2006-2011.

LFI-184. Gabrielsen S.-E., Barlaup B.T., Halvorsen G. A., Sandven O.R., Wiers T., Lehmann G.B., Skoglund H., Skår B., Wiers T., Pulg U., Vollset K.
“LIV” – livet i vassdragene. Langsiktige undersøkelser av laks og sjøaure i Bolstadelva i perioden 2006-2011.

LFI-182. Skår B., Gabrielsen S.-E., Barlaup B.T., Lehmann G., Wiers T., Skoglund H. Årsrapport for langsiktige undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger 2010.

LFI-181. Pulg U., Barlaup B.T., Gabrielsen S.-E., Skoglund H.
Sjøaurebekker i Bergen og omegn. Onlineversjon (12 MB).

Sjøaurebekker i Bergen og omegn. Fullversjon for trykk (36 MB).

LFI-180. Lehmann G.B., Wiers T. Fiskebiologisk undersøkelse i Sysenvatnet, 2010.

 

2010

LFI-179. Halvorsen G.A., Fjellheim A., Johannessen A., Landås T.

Effekter på bunndyr i Kvina etter regulering – en sammenligning med den uregulerte Lygna

LFI-178. Lehmann G.B., Wiers T., Barlaup B.T., Sandven O.R., Gabrielsen S.-E., Skoglund H., Normann E.S.
Uttak av rømt oppdrettslaks i sjø i innvandringsruten til Vossolaksen, og i tre vassdrag i Hordaland. Undersøkelser i 2008 og 2009.

LFI-177. Lehmann G.B., Wiers T., Gabrielsen S.-E., Sandven O.R., Skoglund H., Barlaup B.T.
Kultiveringsplan Eidfjordvassdraget: Rognplanting og registreringer av utvandrende smolt i Eidfjordvassdraget i 2009

LFI-176. Sandven O.R., Gabrielsen S.-E., Barlaup B.T., Lehmann G.B., Wiers T., Skoglund H.
Årsrapport for langsiktige undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger 2009

LFI-175. Gabrielsen S.-E., Wiers T., Sandven O.R.
Bonitering av Osenvassdraget med vekt på gyteområder og etablering av nytt gyteområde på utløpet av Svardalsvatnet (Osvatnet) 2009.

LFI-174. Lehmann G.B., Sandven O.R.
Prøvefiske i Torfinnsvatnet, august 2009

 

LFI Rapporter 2000-2009

2009

LFI-153.  Gabrielsen S.-E., Barlaup B.T., Skoglund H., Wiers T., Sandven O.R.,  Gladsø J.A.
Utlegging av rogn som alternativ kultiveringsmetode i Vikja og Dalselva – resultater fra undersøkelser i perioden 2002-2008.

LFI-155. Fjellheim A., Tysse Å. Bunndyrundersøkelser i Simoa og Buvasselva i Buskerud 2007

LFI-156. Fjellheim A., Raddum G.
Nygard pumpekraftverk. Kontrollfiske i Stølsvatnet og Steinslandsvatnet 2008.

LFI-158. Wiers T., Lehmann G.B.
Prøvefiske i Bergsvatnet i Vaksdal kommune 2007. Registrering av aure og røye i innsjøen.

LFI-159. Lehmann G.B., Wiers T., Sandven O.R., Barlaup B.T., Eriksen K.S.
Gytefisktellinger og kartlegging av gyteområder i Årdalselven i Ryfylke, høsten 2008.

LFI-160. Halvorsen G.A.
Klassifisering av Gåsebekk i Lier kommune i 2008 basert på bunndyr.

LFI-161. Lehmann G.B., Sandven O.R., Wiers T., Barlaup B.T., Gabrielsen S.-E.
Bonitering, gytefisktelling og rognplanting i Frafjordelven i Ryfylke, 2008-2009.

LFI-162. Gabrielsen S.-E., Barlaup B.T., Wiers T., Lehmann G.B., Sandven O.R., Gladsø J. A.
Fiskebiologiske undersøkelser i Jostedøla – årsrapport fra prosjektet for 2007 og 2008.

LFI-163. Skoglund H., Sandven O.R., Barlaup B.T., Lehmann G.B., Gabrielsen S.-E.
Gytefisktellinger i elver i Nordhordland, Hardanger og Ryfylke 2004-2008 – bestandsstatus for villfisk og innslag av rømt oppdrettslaks.

LFI-164. Lehmann G.B., Wiers T., Barlaup B.T., Sandven O.R., Normann E.S.
Uttak av rømt oppdrettslaks i sjø i innvandringsruten til Vossolaksen, og i elv i Ekso. Undersøkelser i 2008.

LFI-165. Lehmann G.B., Wiers, T.
Fiskeundersøkelser for BKK i Kløvtveitvatnet, Austgulstølsvatnet og Transdalsvatnet i Austgulen, august 2008.

LFI-166. Sandven O.R., Gabrielsen S.-E., Barlaup B.T., Lehmann G.B., Wiers T., Skoglund H., Halvorsen G.A.
Statusrapport for langsiktige undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger 2007-2008

LFI-167. Gabrielsen S.-E., Halvorsen G.A., Barlaup B.T., Skoglund H., Wiers T., Lehmann G.B., Sandven O.R., Kleiven E.
Songdalselva i Vest-Agder – begynnende reetablering av laks etter redusert tilførsel av sur nedbør i Sør-Norge.

LFI-168. Gabrielsen S.-E., Wiers T.
Rognplanting i Gaular, Sunnfjord 2009

LFI-169.  Gabrielsen S.-E., Sandven O.R., Barlaup B.T., Wiers T., Lehmann G.B., Skoglund H., Halvorsen G.A.
Datarapport for prosjektet: “LIV” – livet i vassdragene – langsiktige undersøkelser av laks og sjøaurebestander i seks regulerte elver 2006-2011

LFI-170. Halvorsen G.A. Klassifisering av elver i Stryn kommune i 2008 basert på bunndyr.

LFI-171. Lehmann G.B., Wiers T.
Fiskebiologiske vurderinger i forbindelse med Hovedstudien Askjellsdalen kraftverk, 2009

LFI-172. Fjellheim A., Raddum G.
Nygard pumpekraftverk. Kontrollfiske i Stølsvatnet og Steinslandsvatnet 2009.

LFI-173. Lehmann G.B., Wiers T.
Fiskebiologiske vurderinger i forbindelse med prøvefiske i Vassøyane/Raudbergvatnet i Stølsheimen, august 2009

2008

LFI-144. Gabrielsen S.-E., Barlaup B.T., Skoglund H., Wiers T.
Rognplanting, etablering av et nytt gyteområde og gytefisktellinger i Flekke og Guddalsvassdraget – undersøkelser i perioden 2001-2006.

LFI-147. Halvorsen G.A.
Klassifisering av elver i Stryn kommune i 2007 basert på bunndyr.

LFI-148. Fjellheim A., Raddum G.
Nygard pumpekraftverk. Prøvefiske i Stølsvatnet og Steinslandsvatnet 2007.

LFI-149. Lehmann G.B., Wiers T., Gabrielsen S.-E.
Uttak av rømt oppdrettslaks i vassdrag – undersøkelser høsten 2007

LFI-150. Barlaup B.T., Sandven O.R., Skoglund H., Gabrielsen S.-E., Wiers T., Kleiven E., Lehmann G.B., Fjellheim A., Halvorsen G.A., Hobæk A., Tysse Å.
Restaurering av gyteområder og prøvefiske i Bjornesfjorden 1999-2007.

LFI-151. Skoglund H., Barlaup B.T., Lehmann G.B., Wiers T., Gabrielsen S.-E., Sandven O.R.
Gytefisktellinger i 18 vassdrag i Hardangerfjordsystemet 2004-2007 – bestandsstatus for villfisk og innslag av rømt oppdrettslaks.

LFI-152. Lehmann G.B., Gabrielsen S.-E., Wiers T., Sandven O.R.
Fiskebiologiske undersøkelser i Halnefjorden, Store og Vesle Krækkja, Krækjungen, Heinungen og Øvre og Nedre Hein august 2007.

LFI-154. Lehmann G.B.
Fiskebiologiske undersøkelser i Skytjedalsvatnet og Skytjedalselven, Eidfjord, september 2008.

LFI-157. Lehmann G.B., Gabrielsen S.-E., Sandven O.R.
Bonitering og utlegging av øyerogn av laks ovenfor lakseførende strekning i Bjoreio, 2008.

2007

LFI-136. Skoglund H., Barlaup B.T., Gabrielsen S.-E., Wiers T.
Fiskebiologiske undersøkelser i Bjoreio, Eidfjordvassdraget, i perioden 2004-2006. – med vekt på vintervannføring og temperaturforhold.

LFI-139. Fjellheim A., Raddum G.
Nygard pumpekraftverk. Prøvefiske i Askjelldalsvatnet 2006. Kontrollfiske i Steinslandsvatnet og Stølsvatnet.

LFI-140. Gabrielsen S.-E., Barlaup B.T.
Fiske med storruse i Yndesdalsvatnet i perioden 2000-2005. Evaluering av rusefiske for å tynne ut overbefolkede bestander av innlandsaure.

LFI-141. Skoglund H., Barlaup B.T., Kleiven E., Halvorsen G.A., Hobæk A.
Fiskebiologiske undersøkelser i forbindelse med planene om utvidelse av Iveland kraftverk, august 2006.

LFI-142. Fjellheim A., Tysse Å., Bjerknes V., Elnan G., Gåsdal O., Stakseng H.
Finprikkauren på Hardangervidda 1997-2006. – Lab. For ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Bergen. Rapport nr. 142, 63 s.

LFI-143. Lehmann G.B., Wiers T.
Prøvefiske i Langavatnet og Håvardsvatnet for AS Tyssefaldene, august 2006. Undersøkelse av bestandsstatus og av individmerket, utsatt fisk.

LFI-145. Sandven O.R., Barlaup B.T., Skoglund H., Halvorsen G.A., Kleiven E., Gabrielsen S.-E., Wiers T.
Forventede effekter av Fennefoss kraftverk på fiskebiologiske forhold.

LFI-146. Halvorsen G.A., Heegaard E.
Undersøkelser av effekter på bunnfauna etter aluminiums-behandlingen mot Gyrodactylus salaris Malmberg i Lærdalselva, 2005 – 2006.

2006

LFI-133. Fjellheim A., Raddum G.
Nygard Pumpekraftverk, prøvefiske i Skjerjevatnet 2005. Etter oppdrag fra BKK.

LFI-134. Halvorsen G.A., Johansen S.W., Gabrielsen S.-E., Barlaup B.T., Wiers T.
Storefoss Småkraftverk, Gauslå. Vurdering av de biologiske mangfoldet på den berørte strekningen i Tovdalselva.

LFI-135. Barlaup B.T., Skoglund H., Gabrielsen S.-E., Wiers T., Kleiven E., Hårvardstun J.
Utlegging av gytegrus for laks i Nidelva , undersøkelse av gytegroper og ungfisk 2003-2006. Etter oppdrag fra Agder Energi produksjon,Bergen juni 2006.

LFI-137. Vethe A., Kleiven E., Barlaup B.T.
Fiskebiologiske undersøkingar på strekninga Fennefoss-Hodne i Otravassdraget.

LFI-138. Barlaup B.T., Gabrielsen S.-E., Skoglund H., Wiers T., Gladsø J.A.
Fiskebiologiske undersøkelser i Jostedøla i perioden 2000-2005. Evaluering av tiltakene i Langøygjelet og Haukåsgjelet for å øke anadrom strekning.

2005

LFI-130. Barlaup B.T., Gabrielsen S.-E., Skoglund H., Gladsø J.A., Wiers T.
Utlegging av rogn som alternativ kultiveringsmetode i Vikja og Dalselva – resultater fra undersøkelser utført i perioden 2002-2004.

LFI-131. Gabrielsen S.-E., Barlaup B.T.,  Halvorsen G.A., Lydersen E.
Konsekvensvurdering av utslipp av aluminiumskimmings til Ytredalselva, Høyanger kommune, i januar 2005 – undersøkelser av fisk, bunndyr og vannkjemi.

LFI-132. Fjellheim A., Raddum G.
Nygard Pumpekraftverk, prøvefiske i Stølsvatnet 2005. Etter oppdrag fra BKK.

2004

https://uni.no/media/manual_upload/BEREDSKAPSPLAN_NORSKjuni2016.pdf

LFI-122. Fjellheim A.
Virkning av rotenonbehandling på bunndyrsamfunnene i et område ved Stigstu, Hardangervidda.

LFI-127. Skoglund H., Barlaup B.T., Wiers T.
Fiskebiologiske undersøkelser i Askevatnet, Askøy kommune, november 2003.

LFI-128. Gabrielsen S.-E., Barlaup B.T., Skoglund H., Gladsø J.A., Mo T.A., Sættem L.M.
Fiskebiologiske undersøkelser i Lærdalselva høsten 2003.

LFI-129. Fjellheim A., Raddum G.
Nygard pumpekraftverk. Prøvefiske i Steinslandsvatnet 2004.

2003

LFI-121. Barlaup B.T., Bjerknes W., Gabrielsen S.-E., Raddum G., Skoglund H.
Effektene av Myster kraftverk på bestandene av laks og sjøaure i Ekso – med en gjennomgang av aktuelle avbøtende tiltak.

LFI-124. Barlaup B.T., Gabrielsen S.-E., Gladsø J.A., Kleiven E., Skoglund H., Wiers T., Andersen A.L.
Fiskebiologiske undersøkelser i Jostedøla I perioden 2000 – 2002.

LFI-125. Fjellheim A., Raddum G.
Nygard pumpekraftverk. Virkninger på fiskeribiologiske og hydrologiske forhold i Modalsvassdraget.

LFI-126. Barlaup B.T., Kleiven E., Kile N.B., Martinsen B.O.
Fiskebiologiske undersøkelser I fire reguleringsmagasin i Aust-Agder: Reinevatn, Skargjesvatn,Store Urevatn og Hovatn, Høsten 2002.

2002

LFI-120. Barlaup B.T., Kleiven E., Skoglund H.
Fiskebiologiske undersøkelser i Langesjøen august 2001

2001

LFI-117. Barlaup B.T., Gabrielsen S.-E., Gladsø J.A., Kleiven E.
Fiskebiologiske undersøkelser i Jostedøla høsten 2000.

LFI-118. Raddum G., Johnsen T., Lømsland E.
Undersøkelser av vannkjemi og alger i Tresvatn og Strømsnesvatn i 2000, Askøy.

LFI-119. Gabrielsen, S.-E.
Tetthetsstatus over Fiskebestandene av aure og laks i Bøyaelvi, Hjalmaelva, Kjølsdalselva, Maurstadelva og Rimstadelva i Sogn og fjordane høsten 2000.

2000

LFI-111. Barlaup B.T., Kleiven E., Raddum G., Gabrielsen S.-E., Johannessen A.
Fiskebiologiske undersøkelser i Bjornesfjorden, august 1999.

LFI-112. Barlaup B.T., Raddum G.
En vurdering av hvordan senking og kanalisering av Audna påvirker produksjonen av laks og aure med forslag til avbøtende tiltak, og kartlegging av gyteområder på anadrom strekning. LFI-rapport nr. 112

LFI-113. Gladsø J.A., Raddum G.
Rotenonbehandling og effekter på bunnfaunaen i Lærdalselva. Kvalitative undersøkelser.

LFI-114. Gabrielsen S.-E.
Del I: Overvåking av lakselus på sjøaure i Sogn og Fjordane sommeren 1999. Del II: Forsuringsstatus i sjøaurevassdrag i Sogn og Fjordane sommeren 1999.

LFI-115. Gabrielsen S.-E.
Del III: Registreringer av fysiske inngrep i mindre vassdrag i Sogn og Fjordane høsten 1999.

LFI-116. Raddum G.
Elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i Lonevassdraget, Osterøy

LFI Rapporter 1990-1999

1999

LFI-102. Fjellheim, A.
Eksingedalsvassdraget. Oversikt over FoU med hovedvekt på den laks- og sjøaureførende delen av vassdraget.

LFI-103. Fjellheim A., Schnell Ø.A.
Kartlegging av bunndyr faunaen i et område ved Stigstu, Hardangervidda, i forbindelse med planlagt rotenonbehandling for utryddelse av ørekyte.

LFI-104. Barlaup B.T., Fjellheim A., Gabrielsen S.-E., Kleiven E., Kaste Ø.
Vannkjemiske og ferskvannsbiologiske undersøkelser i Sogndalselva 1998.

LFI-106. Raddum G., Halvorsen G.A.
Eutrofieringsvurderinger basert på bunndyr.

LFI-107. Barlaup B.T., Gabrielsen S.-E.
Fiskebiologiske undersøkelser i forbindelse med planlagte biotop forbedrende tilltak i Matreelva.

LFI-108. Barlaup B.T., Gabrielsen S.-E., Johannessen A.
Beskrivelse og evaluering av rognutlegg som alternativ kultiveringsmetode for laks i Ekso 1998/1999.

LFI-109. Gabrielsen S.-E., Johannesen A., Raddum G.G.
Fiskebiologiske undersøkelser i Torvedalstjørni, Voss kommune i 1999.

cp: 2019-12-04 11:16:16