Akvakulturanalyse for Sunnhordland og ytre Hardanger, med fokus på laks og regnbogeaure

Prosjekt Avdeling: Uni Research Miljø (gruppe: SAM-Marin - marinbiologi) periode: 01.01.14 - 01.05.15

Om prosjektet

Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger. Prosjekteigar Hordaland Fylkeskommune.

Akvakulturanalysen er utarbeidd som ein bakgrunnsrapport til regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger. Føremålet med analysen er å fokusera på moglegheitene til oppdrettsnæringa (laks og regnbogeaure) innanfor gitte rammer og framtidige behov. Viktige element er optimal og overordna struktur, produksjonssoner, smittehygiene, fiskevelferd, miljømessige verknadar og langsiktige og trygge rammer for næringa i regionen.

Uni Research Miljø sin rolle: Utarbeiding og presentasjon av rapport. Faglig ansvarlig for emner innan miljøpåverknad som inkluderar forureining og utslepp, samt smittsame fiskesjukdomar (Trond E. Isaksen, Einar Bye-Ingebrigtsen, Torben Lode, Tone Vassdal, Tor Solberg).

Samarbeidspartnere: Akvator AS

Periode: 2014-2015