Hvilke fiskepatogener skjuler seg i begroingsorganismer på marine akvakulturanlegg?

Prosjekt Avdeling: Uni Research Miljø (gruppe: SAM-Marin - marinbiologi) periode: 01.08.15 - 01.08.16

Om prosjektet

Forskningsprosjekt finansiert at RFF Vest (forprosjekt 252029), prosjekteier Steen-Hansen AS, prosjektleder Uni Research Miljø, SAM-Marin

 

Begroingssamfunn på marine akvakulturanlegg består av mange ulike arter og grupper organismer, men det er ikke sikkert at alle disse ulike typene kan være smittebærende, og det er heller ikke sikkert at de samme groetypene kan være reservoar for samme type smittestoff. Prosjektets hovedmål er å vurdere om begroingsorganismer på marine fiskeanlegg kan være smittereservoar for viktige fiskepatogener.

 

Delmål 1. Identifisere og beskrive begroingsorganismer som kan være reservoar for fiskepatogener.

Delmål 2. Undersøke overlevelsesevne til utvalgte laksepatogener i begroingsorganismer som kan forekomme på marine akvakulturanlegg.

Delmål 3. Utvikle og beskrive metoder for prøvetaking og analysering av groeorganismer for effektiv påvisning av fiskepatogener i et begroingssamfunn på oppdrettsanlegg.

 

Uni Research Miljø sin rolle: prosjektledelse og koordinering (Trond E. Isaksen, SAM-Marin) og faglig ekspertise innen molekylærbiologi (Jessica L. Ray, MERG)

Samarbeidspartnere: Industrilaboratoriet (ILAB), Universitetet i Bergen, Cermaq Group AS

Periode: 2015-2016

 

Les mer:

Hva slags smitterisiko utgjør begroingsorganismer? (Norsk Fiskeoppdrett nr.8 2016)

Sitter AGD i groen? (iLaks, 03.09.2015)

Kan begroingsorganismer være kilde til fiskesykdom? (Kyst.no, 16.08.2016)

Vil finne ut om spyling av groe kan spre AGD (Kyst.no, 03.09.2015)

Is biofouling a reservoir for AGD, Piscirickettsia or other pathogens? (Fishfarmingexpert.com, 07.09.2015)

Is fouling linked to fish disease? (Fishfarmingexpert.com, 05.09.2016)

El biofouling un depósito de Piscirickettsiosis, AGD y otros patógenos (Salmonexpert.cl, 09.09.2015)

 

cp: 2019-12-04 11:16:23